Podmínky poskytování služeb

Využitím Služby Wolt vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito podmínkami poskytování služeb (dále jen „Podmínky poskytování služeb“).

Před využitím Služby Wolt si proto tyto Podmínky poskytování služeb pečlivě přečtěte. Pokud s nimi nesouhlasíte, Službu Wolt nevyužívejte. Tyto Podmínky poskytování služeb platí pro jakékoli využití Služby Wolt i pro Kupní smlouvu uzavřenou na jejich základě. Podrobný popis Služby Wolt a informace o systémových požadavcích najdete na wolt.com.

Máte-li uživatelský účet „Wolt at Work“, pak tyto Podmínky poskytování služeb platí pro našeho zákazníka-organizaci, která vám funkci „Wolt at Work“ aktivovala (dále jen „Zákazník-Organizace“) a to ve vztahu k Objednávkám, které zadáváte jejím prostřednictvím. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito Podmínkami poskytování služeb a Korporátními podmínkami společnosti Wolt, kterými se řídí Zákazník-Organizace, platí Korporátní podmínky společnosti Wolt.

Podmínky poskytování služeb platí pouze pro nás a Uživatele, nikoli pro společnost Apple Inc. a společnost Apple Inc. není odpovědná za Aplikaci Wolt ani za její obsah. Souhlasíte s tím, že společnost Apple Inc. a její dceřiné společnosti (dále jen „Apple“) jsou, dle těchto Podmínek poskytování služeb, oprávněná třetí strana, a že na základě vašeho souhlasu s těmito Podmínkami poskytování služeb budou mít, jako oprávněná třetí strana, právo je vůči vám vymáhat (a bude se mít za to, že vy s tímto právem souhlasíte).

1. Pojmy

Partner“ je restaurace nebo jiný partner poskytující služby, který se společností Wolt uzavřel dohodu o partnerství a nabízí své produkty a služby prostřednictvím Služeb Wolt.

Kupní smlouva“ je smlouva ve věci koupě produktů a případné doručovací služby Partnera uvedených v Objednávce. V případě Objednávky zadané prostřednictvím funkce Wolt at Work představuje Kupní smlouva závaznou dohodu mezi Partnerem a Zákazníkem-Organizací. V případě Objednávky, kterou Uživatel zadá s jakoukoli jinou formou úhrady, představuje Kupní smlouva závaznou dohodu mezi Partnerem a Uživatelem.

Wolt“ je: Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 07030550

Aplikace Wolt“ je digitální aplikace nazvaná Wolt, kterou společnost Wolt dává k dispozici fyzickým a právnickým osobám za účelem objednávání produktů Partnerů společnosti Wolt.

Účet Wolt at Work“ je uživatelský účet v Aplikaci Wolt, k němuž byla připojena funkce Wolt at Work.  

Funkce Wolt at Work“ je platební metoda a funkce Aplikace Wolt, kterou Zákazník-Organizace aktivoval pro Uživatele, a tak mu umožnil činit Objednávky na jeho/její účet.   

Služby Wolt“ jsou Aplikace Wolt a internetové stránky Wolt wolt.com a další doplňující prvky, jak je uvedeno na wolt.com.

Uživatel“ nebo „vy“ je fyzická či právnická osoba využívající Služby Wolt.

Maloobchodní produkty“ jsou potraviny, spotřební materiál, užitné a jiné spotřební zboží, které Partner poskytl ve Službě Wolt.

2. Identifikace společnosti Wolt

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 07030550
 • Obchodní firma: „Wolt“,       
 • E-mailová adresa: support@wolt.com.

Informace o totožnosti, produktech a službách Partnerů budou k dispozici prostřednictvím Aplikace a internetových stránek Wolt.  

3. Popis služeb Wolt

3.1. Společnost Wolt poskytuje platformu, kde Uživatel nakupuje u Partnera potraviny, Maloobchodní produkty a doručovací služby dle své volby. Nakoupíte-li u Partnera potraviny, společnost Wolt usnadňuje realizaci nákupu prostřednictvím své Služby Wolt. Společnost Wolt také poskytuje doručovací služby v souvislosti s nákupem potravin u určitých Partnerů. Za doručovací služby Partneři účtují Uživatelům poplatek za dopravu a poplatek za služby.

3.2. Partneři poskytují informace o svých produktech a službách nabízených v rámci Služeb Wolt, včetně informací o menu a cenách produktů. V rámci Služeb Wolt pak vždy získáváte informace o platném poplatku za dopravu a poplatku za služby. V případě, že trpíte nějakou alergií či máte jiná dietní omezení, spojte se prosím s příslušným Partnerem. Partner vám na žádost poskytne specifické informace o potravinách. Prodej a nákup produktů a služeb Partnera se může řídit i jeho doplňujícími podmínkami, jak je uvedeno v rámci Služeb Wolt. Cena Maloobchodních produktů je stanovena na základě ceny k datu zadání Objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že v případě odchylek v hmotnosti balení může dojít k drobným cenovým změnám mezi uvedenou cenou a konečnou cenou objednávky za předbalené položky.

Partner poskytuje informace o alergenech a další potřebné specifické informace o výrobku ohledně Maloobchodních produktů ve Službě Wolt. Partner odpovídá za poskytování všech informací o Maloobchodních produktech, jak to vyžadují platné zákony a předpisy, včetně nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V případě potřeby je Partner dále povinen zajistit, aby prodejní cena a jednotková cena byly uvedeny v souladu se směrnicí EU 98/6/EU o ochraně spotřebitele při uvádění cen produktů nabízených spotřebitelům.

Partner podle vlastního uvážení vybírá Maloobchodní produkty dostupné ve Službě Wolt a určuje jejich ceny. Partner také může stanovit určitá omezení pro Vaši Objednávku, například omezení množství a omezení velikosti Objednávky. Partner odpovídá za to, že Vás bude informovat o jakémkoli omezení týkajícím se dostupnosti jakýchkoli Maloobchodních produktů. Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že je produkt dočasně nedostupný, Partner splní Vaši Objednávku bez zahrnutí takové položky produktu do Objednávky. Za produkty, které nejsou v době zadání Objednávky k dispozici, Vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Uživatel vybírá produkty a služby Partnera, které si přeje koupit, a závazně je u Partnera objednává za podmínek, o nichž je v rámci Služeb Wolt předem informován (dále jen „Objednávka“). Jakmile je Objednávka doručena, společnost Wolt ji postoupí Partnerovi. Pokud Partner Objednávku akceptuje a Wolt ji jménem Partnera Uživateli potvrdí, Uživatel nebo Zákazník-Organizace a Partner uzavírají Kupní smlouvu. Společnost Wolt zašle Uživateli jménem Partnera účtenku (pokud dle právních předpisů platných v místě Uživatele nemusí účtenku Uživateli vystavit přímo Partner). Jakmile Partner akceptuje Objednávku a jakmile je Objednávka Uživateli potvrzena, pak vedle Kupní smlouvy s Partnerem Uživatel nebo Zákazník-Organizace uzavírá se společností Wolt právně závaznou smlouvu o koupi doručovacích služeb, které si objedná prostřednictvím Služby Wolt.

3.3. Partner, kterého si Uživatel vybere, pro něj připraví (a doručí mu, pokud byly objednány i doručovací služby) produkty uvedené v Objednávce. Společnost Wolt neodpovídá Uživateli za řádné plnění Kupní smlouvy ze strany Partnera. V souvislosti s nákupem potravin u určitých Partnerů: Společnost Wolt je odpovědná za poskytnutí doručovacích služeb, které si u ní Uživatel objedná v rámci Objednávky, jak je uvedeno v těchto Podmínkách poskytování služeb, vyjma případů, kdy doručovací služby zajišťuje Partner. V takovém případě je za doručovací služby odpovědný Partner.

3.4. Odeslanou Objednávku již Uživatel nemůže zrušit. Nemůžete odvolat ani zrušit odeslanou Objednávku produktů a doručovacích služeb. Proto si objednávku produktů a služeb před odesláním pečlivě zkontrolujte.

3.5. Bez ohledu na článek 3.4. máte jako spotřebitel zákonné právo od Kupní smlouvy ohledně Maloobchodních produktů do 14 dnů ode dne převzetí těchto produktů odstoupit. Od Kupní smlouvy můžete odstoupit kontaktováním společnosti Wolt nebo Partnera ve výše uvedené lhůtě pro odstoupení od smlouvy a vrácením produktu do Partnerského prodejního místa, ze kterého jste provedli Objednávku. Při vrácení produktu prosím předložte potvrzení přijaté od společnosti Wolt nebo Partnera. Pokud kontaktujete společnost Wolt v souvislosti s vrácením produktu nebo požádáte o vrácení kupní ceny v důsledku vady, poškození nebo jiného nedostatku produktu, může Vás společnost Wolt požádat o zaslání obrázku daného produktu za účelem zdokumentování a ověření vad. Vezměte prosím na vědomí, že Partner může mít zavedeny zvláštní samostatné podmínky nebo záruky, které se uplatní zároveň s těmito podmínkami. Partner poskytuje informace o těchto podmínkách Uživateli samostatně ve Službě Wolt.

Společnost Wolt dodržuje omezení zákonných práv spotřebitelů na odstoupení od smlouvy, která jsou stanovena v příslušných právních předpisech. Některé zboží může být zákonem vyloučeno z práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, včetně následujících:

 • Potraviny a výrobky, které svou povahou nemohou být znovu prodány nebo které se rychle kazí nebo stárnou
 • Produkty, které se kvůli své povaze stanou neoddělitelnými od ostatních produktů po jejich obdržení
 • Hry, filmy, software a další zapečetěné produkty, odstoupit od smlouvy nelze, jakmile se poruší původní obal nebo pečeť takové položky
 • Hygienické a intimní produkty po otevření balení
 • Zboží, které je zhotoveno nebo vyrobeno na zakázku v souladu se specifikacemi a pokyny Uživatele

To znamená, že nemůžete vrátit například potravinářské výrobky po jejich zakoupení s odkazem na Vaše zákonná práva na odstoupení od smlouvy. Po provedení Objednávky nemůžete odstoupit, zrušit ani upravit Objednávku takových Maloobchodních produktů. Před provedením Objednávky si, prosím, pečlivě zkontrolujte svůj výběr.

3.6. Maloobchodní produkty musí být vráceny co nejdříve po odstoupení od Kupní smlouvy, nejpozději však 14 dní po datu odstoupení. Vrácený produkt musí být v nepoužitém stavu a musí být možné jej znovu prodat. Produkt musí být náležitě chráněn a zabalen buď v původním obalu, nebo podobným způsobem. Pokud se vrácené zboží jakýmkoli způsobem změnilo nebo se snížila jeho hodnota, nemáte nárok na vrácení platby v plné výši.

3.7. Maloobchodní produkty, na které se vztahuje možnost odstoupení od smlouvy by měly být doručeny do Partnerského prodejního místa, ze kterého jste provedli Objednávku prostřednictvím Služby Wolt. Chcete-li produkty vrátit, kontaktujte prosím zákaznický servis v místě prodeje. Prodejní místo můžete ověřit na účtence poskytnuté společností Wolt nebo Partnerem. Jste zodpovědní za úhradu nákladů vzniklých vrácením Maloobchodních produktů. Platba provedená Uživatelem bude společností Wolt vrácena do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud Partner obdrží vrácený produkt nebo důkaz o vrácení produktu. Společnost Wolt vrátí kupní cenu vráceného produktu stejným způsobem, jaký jste použili k jeho úhradě, a na stejný bankovní účet, ze kterého jste provedli Objednávku. V případě doručování Objednávek se poplatek za dopravu a služby nevrací.

4. Uživatelské účty

4.1. Máte omezené, nevýlučné, odvolatelné, nepřevoditelné a nepostupitelné právo na přístup ke Službě Wolt a právo využívat Službu Wolt a obsah, který je dáván k dispozici jejím prostřednictvím ve formě, kterou vám nabízíme, a to výlučně pro uvedené účely. Licence udělená Uživateli pro účely Aplikace Wolt iOS stažené z obchodu Apple App Store je dále omezena na licenci užívat Aplikaci Wolt v jakýchkoli značkových produktech Apple, které Uživatel využívá či kontroluje, a pravidly užívání, které jsou uvedeny v podmínkách poskytování služeb obchodu App Store a v těchto Podmínkách poskytování služeb. Společnost Wolt a držitelé její licence si vyhrazují veškerá práva, které zde výslovně nejsou udělena.

4.2. Chce-li Uživatel využívat Službu Wolt, musí si zřídit uživatelský účet podle pokynů k registraci obsažených ve Službě Wolt. Pro registraci účtu je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Zároveň společnosti Wolt poskytnete jisté osobní údaje jako je vaše jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo a uvedete minimálně jeden platný způsob úhrady. Souhlasíte s tím, že informace jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Více informací o zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti Wolt najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Wolt. Služba Wolt je osobní služba (pokud se společnost Wolt a Zákazník-Organizace nedohodnou jinak). Uživatel zajistí, že s přístupovými údaji k uživatelskému účtu a podobnými informacemi nezbytnými pro přístup k účtu Uživatele nebo Zákazníka-Organizace bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi a že budou používány bezpečným způsobem tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba. Uživatel může mít pouze jeden osobní uživatelský účet. Pokud si přejete, abychom váš účet smazali, spojte se s námi; příslušné kontakty najdete výše.   

4.3. Má-li Uživatel podezření, že přístupové údaje k jeho účtu získala neoprávněná osoba nebo že neoprávněná osoba má k jeho účtu přístup, okamžitě o této skutečnosti informuje společnost Wolt. Uživatel je odpovědný za veškeré využívání Služby Wolt a veškeré aktivity pod svým uživatelským účtem.

4.4. Chcete-li využívat Službu Wolt, musíte zadat číslo platné kreditní karty nebo společnost Wolt informovat o jiném způsobu platby. Společnost Wolt neukládá informace o vašem způsobu platby; tyto informace ukládá třetí strana, která společnosti Wolt poskytuje služby spojené s úhradou. Souhlasíte, že uhradíte veškeré nákupy, které učiníte na základě využívání Služby Wolt, vyjma nákupů prostřednictvím funkce Wolt at Work, které jsou činěny na náklady Zákazníka-Organizace. Jste povinni aktualizovat číslo své kreditní karty či jiné informace týkající se platby, které uvedete na svém uživatelském účtu.

5. Platby

5.1. Uživatel, nebo v případě Účtu Wolt at Work Zákazník-Organizace, platí kupní cenu uvedenou v Objednávce odpovídajícím způsobem, který se nabízí v rámci Služby Wolt. Společnost Wolt inkasuje jménem Partnera veškeré platby od Uživatelů a Zákazníků-Organizace. Je-li Objednávka zadána s funkcí Wolt at Work, Uživatel potvrzuje platbu prostřednictvím funkce Wolt at Work jménem Zákazníka-Organizace. Závazek Uživatele nebo Zákazníka-Organizace uhradit příslušnou částku vzniká při odeslání Objednávky prostřednictvím Služby Wolt.

5.2. Uživatel je oprávněn splnit svůj závazek uhradit kupní cenu pouze jedním z on-line forem úhrady uvedených v rámci Služby Wolt. Jakmile Uživatel, či v případě Účtu Wolt at Work Zákazník-Organizace, uhradil kupní cenu společnosti Wolt, splnil tak vůči Partnerovi svůj závazek provést platbu.

5.3. Platba bude zúčtována z kreditní karty Uživatele nebo vyúčtována Zákazníkovi-Organizaci na základě aktivované funkce Wolt at Work automaticky při dodání Objednávky. Společnost Wolt je oprávněna provést jménem Partnera při odeslání Objednávky zadané prostřednictvím Služby Wolt blokaci příslušné částky na kreditní kartě Uživatele nebo na základě aktivované funkce Wolt at Work Zákazníka-Organizace. Společnost Wolt využívá pro účely zpracování plateb služby třetí strany.

5.4. Přidáte-li do Objednávky zboží prodávané na váhu, společnost Wolt nezná jeho přesnou hmotnost, dokud jej nezváží Partner. Cena váženého zboží uváděná v rámci Služby Wolt je pouze odhad Partnera. Konečná cena váženého zboží ve vaší Objednávce bude určena a účtována podle skutečné váhy zboží, které vám bude doručeno. K pokrytí případného navýšení ceny v důsledku odchylky ve hmotnosti zboží bude na vaší kartě provedena dočasná autorizační blokace nebo v případě použití platební metody Cibus bude zaúčtován dočasný poplatek. Maximální částka, která bude dočasně blokována či účtována, činí 20 % z ceny váženého zboží ve vaší Objednávce. Bude-li zboží ve vaší Objednávce vážit méně, než je uvedeno v Potvrzení Objednávky, společnost Wolt vám rozdíl v ceně vrátí. Bude-li zboží ve vaší Objednávce vážit více, než je uvedeno v Potvrzení Objednávky, společnost Wolt využije k úhradě rozdílu ceny dočasnou autorizační blokaci nebo dočasný poplatek. Nevyužitá dočasně blokovaná částka či nevyužitý dočasný poplatek bude uvolněn a vrácen zpět. Vezměte prosím na vědomí, že v případě platební metody Cibus společnost Wolt refunduje příslušnou částku ve formě kreditů Wolt.

6. Kredity a žetony Wolt

6.1. Uživatel Služby Wolt může získat kredity nebo žetony Wolt, a to např. pokud Službu Wolt doporučí novým uživatelům. Tyto kredity a žetony Wolt může využívat za účelem získání slevy z nákupu v rámci Služby Wolt.  

6.2. Společnost Wolt je oprávněna jednostranně stanovit podmínky platné pro udělování, využívání a platnost kreditů a žetonů Wolt.

6.3. Veškeré kredity a žetony poskytnuté jako prémie za založení účtu lze využít pouze jednou.  

6.4. Kredity a žetony Wolt nelze vyměnit za hotovost.

6.5. Kredity a žetony Wolt budou zneplatněny, pokud společnost Wolt zjistí jakékoli jejich zneužití nebo pokud má podezření či zjistí, že byly uděleny neoprávněně. V takovém případě společnost Wolt vyfakturuje částku, která byla uhrazena prostřednictvím takovýchto kreditů a žetonů Wolt.  

6.6. Platba v hotovosti je jednou z dalších dostupných platebních metod v České republice. Vrácení peněžních částek při hotovostních objednávkách bude provedeno v kreditech Wolt nebo jinou vhodnou metodou. Pokud se uživatel, který provedl hotovostní objednávku, nenachází v dohodnutém čase nebo 5 minut po něm na dohodnutém místě doručení, zákaznická podpora Wolt kontaktuje uživatele a dohodne se s ním na vhodném způsobu úhrady. Pokud zákaznická podpora nezastihne uživatele do 24 hodin od nedostavení se, společnost Wolt přijme vhodná opatření, která mohou zahrnovat zákaz možnosti platby v hotovosti uživateli nebo i zablokování účtu uživatele u společnosti Wolt pro další objednávky. Společnost Wolt je oprávněna uživateli zasílat účtenky pouze v elektronické podobě.

7. Doručení Objednávky

7.1. Pokud si Uživatel objedná doručení Objednávky prostřednictvím Služby Wolt, bude Objednávka doručena na místo, které Uživatel v rámci Služby Wolt potvrdil. Uživatel musí v rámci Služby Wolt uvést adresu daného místa. Uživatel je odpovědný za to, že uvede správnou adresu i pokyny pro doručení objednávky prostřednictví Služby Wolt. Doručovací služby pro Uživatele či Zákazníka-Organizaci zajišťuje Partner. V souvislosti s nákupem potravin u určitých Partnerů: Doručovací služby pro Uživatele a Zákazníka-Organizaci zajišťuje společnost Wolt.

7.2. V případě využívání Služby Wolt může být požadován nákup v určité minimální částce. O této částce budete informováni předem, než zadáte svou Objednávku prostřednictvím Služby Wolt. Pokud hodnota Objednávky nebude odpovídat alespoň minimální požadované částce, budete moci buď doplatit rozdíl, nebo nakoupit více produktů.

7.3. Uživatel musí být dostupný na telefonním čísle, které uvede v rámci Služby Wolt. Pokud není na uvedeném telefonním čísle dostupný, společnost Wolt nebo Partner je oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat Uživateli nebo Zákazníkovi-Organizaci plnou cenu dle Objednávky.  

7.4. Uživatel je oprávněn objednat doručení Objednávky co nejdříve (standardní metoda doručení), nebo v určitou předem stanovenou dobu.

7.5. Standardní doručení: Uživatel musí být přítomen na místě potvrzeném v Objednávce v době mezi zadáním Objednávky a doručením objednaných produktů. Není-li Uživatel přítomen na potvrzeném místě, kurýr s objednanými produkty čeká po dobu pěti minut; po dvou marných pokusech kurýra o kontaktování Uživatele je společnost Wolt nebo Partner oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat Uživateli nebo Zákazníkovi-Organizaci plnou cenu dle Objednávky.

7.6. Doručení v předem stanovenou dobu: Uživatel musí být přítomen na potvrzeném místě deset minut před uvedenou dobou doručení až do okamžiku doručení, aby převzal Objednávku.

8. Vyzvednutí Objednávky v provozovně Partnera

8.1. Pokud si Uživatel neobjedná doručení produktů Partnera, ale jejich vyzvednutí v jeho provozovně, může si produkty vyzvednout ve vybrané provozovně Partnera. Jakmile jsou produkty připraveny k vyzvednutí, Uživatel obdrží potvrzení elektronickou cestou. Partner nebo společnost Wolt jsou oprávněni určit podmínky identifikace Uživatele při vyzvednutí objednaných produktů.

8.2. Partner drží objednané produkty po dobu 60 minut poté, kdy Uživateli zaslal oznámení o tom, že Objednávka je připravena k vyzvednutí. Tento závazek je však omezen provozní dobou uvedené provozovny Partnera a Objednávka musí být vyzvednuta před jejím koncem.

9. Objednávka s konzumací na místě

9.1. Pokud si Uživatel zvolil možnost zkonzumovat produkty uvedené v Objednávce v provozovně Partnera, obdrží elektronickou cestou potvrzení o čase, kdy lze očekávat, že zde produkty budou přepraveny ke konzumaci.

10. Časový odhad

10.1. Jakýkoli čas dodání nebo vyzvednutí či jiný časový okamžik, který Partner nebo společnost Wolt oznámí Uživateli v rámci Služeb Wolt, je pouhý odhad. Nezaručuje se, že Objednávka bude doručena či připravena k vyzvednutí nebo konzumaci v odhadovaný čas. Dobu doručení produktů mohou ovlivnit i různé faktory jako je třeba dopravní zácpa, dopravní špička a povětrnostní podmínky.  

11. Práva duševního vlastnictví

11.1. Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službě Wolt a související dokumentaci a všem jejím částem a kopiím zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Wolt anebo jejích subdodavatelů / poskytovatelů licence. „Práva duševního vlastnictví“ znamená autorská a související práva (včetně práv k databázím, katalogům a fotografiím), patenty, užitné vzory, práva na design, ochranné známky, obchodní značky, obchodní tajemství, know-how a jakékoli jiné formy registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví.  

11.2. Na základě těchto Podmínek poskytování služeb se Uživateli neudělují žádná Práva duševního vlastnictví vztahující se ke Službě Wolt; společnost Wolt a její subdodavatelé / poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva, která nejsou dle těchto Podmínek poskytování služeb výslovně udělena.   

11.3. Společnost Apple není odpovědná za jakékoli šetření, obhajobu, narovnání nebo vyrovnání jakéhokoli nároku vzniklého v důsledku skutečnosti, že Aplikace Wolt iOS či vaše používání této aplikace vede k porušování práv duševního vlastnictví třetí strany.

12. Doplňující ustanovení týkající se využívání Služby Wolt

12.1. Službu Wolt smí využívat pouze osoby starší 18 let.  

12.2. Uživatel využívá Služby Wolt v souladu s veškerými platnými pravidly a předpisy, včetně pravidel a předpisů týkajících se prodeje alkoholu, tabákových výrobků, léků a dalších produktů, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku. Pokud lze doručovat alkohol, tabákové výrobky, léky a další produkty, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, v zemi Uživatele, může být doručení produktů, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, odmítnuto, pokud Uživatel není schopen předložit partnerské kurýrní službě společnosti Wolt, která Objednávku doručuje, platný úřední průkaz totožnosti s fotografií prokazující zákonem požadovaný věk. Doručení produktu(ů), jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, může být odmítnuto i v některých jiných případech dle právního řádu země, kde se Uživatel nachází (např. při doručení alkoholických nápojů Uživatel jeví známky intoxikace). Nejsou-li produkty, jejichž prodej je omezen v závislosti na věku, z těchto důvodů doručeny, má společnost Wolt právo účtovat Uživateli dvojnásobný poplatek za dopravu (a případně i poplatek za služby) jako náhradu za vrácení daného produktu(ů) zpět Partnerovi.

12.3. Společnost Wolt Službu Wolt neustále rozvíjí a je oprávněna měnit, zčásti nebo zcela, či odstranit jejich různé části, včetně vlastností, produktů a Partnerů spolupracujících v jejich rámci.

12.4. Společnost Wolt je, dle vlastního uvážení, oprávněna umožnit vám podle potřeby, abyste prostřednictvím Služby Wolt poskytli, zveřejněli či dali k dispozici určitý obsah a informace, např. zpětnou vazbu či požadavky týkající se podpory související se Službou Wolt, nebo se zúčastnili soutěží či propagačních akcí (dále jen „Uživatelský obsah“). Jakýkoli Uživatelský obsah, který takto poskytnete, zůstává vaším majetkem. Poskytnutím Uživatelského obsahu společnosti Wolt však společnosti Wolt poskytujete celosvětové, trvalé, neodvolatelné, převoditelné, bezplatné povolení tento Uživatelský obsah dále poskytovat, používat, kopírovat, měnit, vytvářet z něj odvozená díla, distribuovat a zveřejňovat jej i jej využívat jakýmkoli jiným způsobem ve všech formátech v rámci stávajících a budoucích kanálů, bez předchozího oznámení či vašeho souhlasu a bez peněžní kompenzace vám či jakékoli jiné osobě či subjektu. Prohlašujete a zaručujete se, že jste oprávněni tato práva společnosti Wolt poskytnout a že Uživatelský obsah a jeho užívání není útočné, hanlivé, obscénní či jiným způsobem škodlivé a že užíváním Uživatelského obsahu nedojde k porušování či zneužití práv duševního vlastnictví, majetkových práv a práv na publicitu a soukromí třetích osob ani porušení jakýchkoli platných právních předpisů či nařízení.

12.5. Při využívání Služby Wolt může Uživatel narazit na obsah či informace, které mohou být nepřesné, neúplné, neplatné, zavádějící, protiprávní, urážlivé či jiným způsobem škodlivé. Společnost Wolt obecně nekontroluje obsah, který jí poskytnou Partneři. Společnost Wolt není odpovědná za obsah a informace třetí strany (včetně Partnerů) ani za jakoukoli škodu plynoucí z využívání tohoto obsahu nebo informací nebo odvolání se na ně.  

12.6. Vy či Zákazník-Organizace jste odpovědní za opatření a údržbu jakéhokoli zařízení či vybavení (např. telefonu) a připojení nezbytného pro přístup a využívání Služeb Wolt a veškeré související poplatky.

12.7. Uživatel: (i) nepoužije ani se pokusí použít osobní účet Wolt jiného uživatele anebo získat v rámci Služby Wolt osobní platební údaje jiné osoby nebo použít v rámci Služby Wolt osobní platební kartu jiné osoby bez jejího souhlasu; (ii) nekopíruje ani nemění Službu Wolt ani jakékoli související technologie a nevytváří odvozená díla; (iii) neuplatňuje zpětný postup, nedekompiluje, nerozebírá, nedešifruje ani se jiným způsobem nepokusí odvodit zdrojový kód Služeb Wolt ani jakékoli související technologie nebo její části; (iv) neodstraní jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách či jiných vlastnických právech uvedená v rámci Služby Wolt; (v) neodstraní, nezakryje ani neskryje jakoukoli reklamu uvedenou v rámci Služeb Wolt; (vi) bez souhlasu společnosti Wolt neshromažďuje, nevyužívá, nekopíruje ani nepředává žádné informace získané v rámci Služby Wolt; (vii) nepoužívá při využívání Služeb Wolt boty ani jiné automatizované metody; (viii) nevytváří u společnosti Wolt účet s falešnou identitou nebo na základě totožnosti jiné osoby; a (ix) využívá Službu Wolt pouze prostřednictvím takového rozhraní, které společnost Wolt výslovně určí, jako je Aplikace a internetové stránky Wolt.

12.8. Službu Wolt a jakýkoli její obsah smíte používat pouze pro neobchodní účely. Je přísně zakázáno používat jakékoli systematické vyhledávání, jako roboty, web crawlery, pavouky, extrakční software, automatizované procesy anebo zařízení pro seškrabání, kopírování anebo monitorování jakékoli části Služeb Wolt.  

12.9. Společnost Wolt je, dle vlastního uvážení, oprávněna vyloučit Uživatele, trvale či dočasně, z využívání Služby Wolt s okamžitou platností anebo odmítnout nebo zrušit jeho Objednávky, pokud (i) Uživatel Služby Wolt zneužije nebo způsobí škodu nebo jedná v neprospěch Služby Wolt anebo Partnerů nebo společnosti Wolt nebo jejích zaměstnanců, (ii) se společnost Wolt důvodně domnívá, že při využívání Služeb Wolt jedná Uživatel podvodně, (iii) Uživatel zadá falešnou Objednávku (např. nezaplatí nebo není přítomen v místě doručení nebo vyzvednutí za účelem převzetí Objednávky) nebo jiným způsobem nedodrží své závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb; (iv) existují důvodné pochyby o správnosti nebo pravosti Objednávky či (v) Uživatel vyhrožuje zaměstnancům Partnera, společnosti Wolt nebo partnerských kurýrníchspolečností, obtěžuje je nebo v případě jeho rasistického, sexistického či jiného chování, které společnost Wolt považuje za nevhodné. Pokud společnost Wolt zruší Objednávku, která již byla zaplacena, převede příslušnou částku na uživatelský účet nebo účet Wolt at Work, ze kterého ji poukázal Uživatel.

12.10. Správcem osobních údajů Uživatelů je společnost Wolt Enterprises Oy, není-li uvedeno jinak. Společnost Wolt Enterprises Oy zpracovává veškeré osobní údaje Uživatele, které od něj získá, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Wolt.

12.11. Uživatel musí při využívání Aplikace Wolt a Služby Wolt dodržovat platné smluvní podmínky třetí strany.

12.12. Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že (i) se nenachází v zemi, pro kterou platí sankce vlády Spojených států či kterou vláda Spojených států označila za zemi „podporující terorismus“, a že (ii) není uveden na žádném seznamu osob sestavených vládou Spojených států, pro které platí zákaz či omezení.

13. Doba trvání a ukončení

13.1. Tyto Podmínky poskytování služeb jsou platné jako závazná dohoda mezi společností Wolt a Uživatelem, a to až do odvolání, po celou dobu, po kterou Uživatel využívá Službu Wolt.

13.2. Uživatel může využívání Služby Wolt kdykoli ukončit. Společnost Wolt je oprávněna kdykoli trvale či dočasně ukončit poskytování Služby Wolt.  

14. Reklamace

14.1. Prosím, vezměte na vědomí, že Služba Wolt může být kdykoli přerušena nebo trvale ukončena. Služba Wolt může být také dočasně pozastavena. Nepoužívejte Službu Wolt za účelem zálohování dat. I když společnost Wolt vynakládá náležité úsilí, aby Službu Wolt poskytovala bezchybně a včas, nenese odpovědnost za žádná prohlášení a záruky, které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách. Společnost Wolt nečiní žádná prohlášení a nedává žádné záruky ve věci spolehlivosti, včasnosti, kvality a udržitelnosti Služby Wolt ani zboží či služeb poskytovaných jejím prostřednictvím ani ve věci nepřetržitého a bezchybného provozu Služby Wolt.   

14.2. Partner připravuje Objednávku v souladu s informacemi, které v ní Uživatel uvede, a v době, která je zobrazena ve Službě Wolt. V případě jakýchkoli vad (doručení) Objednávky je Uživatel oprávněn kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti Wolt, která jedná jménem Partnera, prostřednictvím chatu zákaznické podpory nebo na e-mailové adrese support@wolt.com, nebo přímo Partnera.

14.3. Partner je výlučně odpovědný za veškeré vady obsahu a přípravy Objednávky a ostatní nedostatky v plnění Kupní smlouvy.  

14.4. Uživatel, který zjistí nedostatky v plnění Kupní smlouvy, je musí okamžitě reklamovat u společnosti Wolt nebo u Partnera a poskytnout jejich jasný popis. U Maloobchodních produktů by měla být oznámení o vadách podána v přiměřené lhůtě od zjištění závady, nejpozději však do dvou měsíců po zjištění. Vezměte prosím na vědomí, že v případě vad potravin nebo jiných produktů, které se svou povahou rychle kazí nebo stárnou, je zásadní, abyste chybu oznámili co nejdříve, aby mohla být vada řádně prošetřena a ověřena. V případě závady Maloobchodních produktů Vám bude vrácena částka v souladu s platnými zákony.

14.5. Společnost Wolt vylučuje veškerou odpovědnost za ztráty a újmy, které vy nebo jakákoli třetí strana utrpíte v souvislosti se Službou Wolt, pokud tato ztráta či újma nevznikne následkem úmyslu či hrubé nedbalosti na její straně, a vyjma veškeré odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ani omezit dle použitelného práva.

14.6. Společnost Apple není povinna zajišťovat jakoukoli údržbu nebo podporu pro Aplikaci Wolt. V rozsahu údržby či podpory povinné dle platných právních předpisů jsme to my, nikoli společnost Apple, kdo je povinen takovouto údržbu a podporu zajistit. V rozsahu jakékoli zákonné záruky, z níž se nelze vyvázat, jsme to my, nikoli společnost Apple, kdo je za ní výlučně odpovědný. My, a nikoli společnost Apple, jsme odpovědní za reakci na jakékoli nároky Uživatele nebo jakékoli třetí strany ve vztahu k Aplikaci Wolt iOS nebo držení anebo využívání této aplikace ze Strany Uživatele, zejména včetně: (i) nároků týkajících se odpovědnosti za produkt, (ii) jakéhokoli nároku, pokud Aplikace Wolt iOS nesplňuje jakýkoli platný zákonný či regulatorní požadavek a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele a soukromí a podobných právních předpisů, včetně v souvislosti s tím, že je pro Aplikaci Wolt iOS využíván rámec HealthKit a HomeKit.

15. Rozhodné právo a řešení sporů

15.1. Tyto Podmínky poskytování služeb se řídí a budou vykládány v souladu s českým právním řádem.

15.2. Jste-li spotřebitel, vezměte na vědomí, že nemůžete být zbaven práv, která máte na základě národních právních předpisů o ochraně spotřebitele platných v zemi vašeho bydliště.

15.3. Spory plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb rozhodne příslušný soud v zemi, v níž se Uživatel nachází. Spotřebitel je však vždy oprávněn zahájit řízení u soudu příslušného dle svého bydliště. Jste-li Uživatel, který má místo bydliště či sídlo v Evropské unii, vy a společnost Wolt máte právo využít za účelem narovnání svých sporů též platformu Evropské komise pro řešení sporů. Tato platforma je dostupná na ec.europa.eu/odr. Máte též právo postoupit spor radě pro spotřebitelské spory či jiné odpovídající mimosoudní instituci v místě svého bydliště nebo sídla (Česká obchodní inspekce, coi.cz v České republice).

16. Změny

16.1. Tyto Podmínky poskytování služeb mohou být měněny.

16.2. Platné znění Podmínek poskytování služeb najdete na internetových stránkách společnosti Wolt. Nebudeme provádět podstatné změny Podmínek poskytování služeb ani omezovat práva Uživatelů na základě Podmínek poskytování služeb bez předchozího upozornění. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek poskytování služeb, přestane Službu Wolt využívat.     

17. Postoupení

17.1. Společnost Wolt je oprávněna postoupit, jako celek či zčásti, svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb přidružené společnosti nebo právnímu nástupci nebo kupujícímu nebo nabyvateli jejích obchodních aktiv souvisejících se Službou Wolt bez předchozího souhlasu Uživatele.  

17.2. Uživatel není oprávněn postoupit, jako celek či zčásti, jakákoli svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb. 

*****

Aktualizováno 25. 4. 2022

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WOLT

Společnost Wolt Enterprises Oy a jisté dceřiné společnosti Wolt (dále jen „Wolt“ nebo „my“) zpracovávají osobní údaje uživatelů služeb Wolt zahrnujících objednávání potravin (dále jen „Aplikace Wolt“) a návštěvníků internetových stránek wolt.com (dále jen „Internetové stránky“).

Termín „Služby Wolt“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje jak na Internetové stránky, tak na Aplikaci Wolt. Termín „Uživatel“ a „vy“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje na zákazníky a potenciální zákazníky naší společnosti, zákazníky a potenciální zákazníky našich dceřiných společností, zástupce a jiné oprávněné uživatele našich zákazníků-organizací a potenciální zákazníky a uživatele Služeb Wolt. Zákazníkem společnosti Wolt se stáváte, jakmile se zaregistrujete k Službě Wolt a zřídíte si uživatelský účet.

V našich zásadách ochrany osobních údajů popisujeme mj. typy osobních údajů, které zpracováváme, způsob, jakým je zpracováváme, a jak vy, subjekt údajů, můžete uplatnit svá práva (např. právo vznést námitku, právo na přístup). 

Některé z našich služeb mohou podléhat samostatným zásadám ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat v případě, že pro příslušnou službu platí samostatné zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby měnit z důvodu změn v postupech zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad najdete na Internetových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem nezměníme, ani neomezíme vaše práva, aniž bychom vás o dané skutečnosti předem informovali.

1. SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ze strany společnosti Wolt.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Uživatelů v níže uvedených zemích vystupují společnost Wolt Enterprises Oy a Wolt Česko s.r.o. jako společný správce údajů. To znamená, že společnost Wolt Enterprises Oy a Wolt Česko s.r.o. určují účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Společnost Wolt Enterprises Oy byla určena jako osoba odpovědná za zpracování veškerých žádostí a dotazů subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů ze strany skupiny Wolt jménem místních společných správců.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI WOLT

Jméno: Wolt Enterprises Oy
IČ: 2646674-9
Korespondenční adresa: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinky, Finsko
E-mailová adresa: support@wolt.com
wolt.com

Jméno: Wolt Česko s.r.o.

IČ: 07030550

Korespondeční adresa: Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

E-mail: support@wolt.com

Wolt.com/cs/cze

Společnost Wolt jmenovala inspektora ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, A JEJICH ZDROJE

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: uživatelská data a analytická data.

Uživatelská data

Uživatelská data jsou vaše osobní údaje nebo případně údaje Zákazníka-Organizace, jejímž jménem využíváte Služby Wolt (dále jen „Zákazník-Organizace“), které jsou nám přímo poskytnuty. My jsme oprávněni shromažďovat uživatelská data Uživatele a Zákazníka-Organizace různými způsoby, včetně na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem-Organizací či registrace Uživatele ke Službám Wolt, objednání informačního zpravodaje nebo vyplnění formuláře. Prosím, vezměte na vědomí, že shromažďujeme i údaje o veškerých transakcích a platbách, které provádíte v rámci Služeb Wolt.

Uživatelská data nezbytná k využívání Služeb Wolt

Následující osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, pro účely našich oprávněných zájmů při plnění smluvních závazků vůči Zákazníkovi-Organizace a za účelem splnění našich zákonných povinností.

Po uzavření smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem-Organizací nám Zákazník-Organizace poskytne vaše celé jméno a e-mailovou adresu.

Při registraci ke Službám Wolt a založení uživatelského účtu nám musíte sdělit následující informace:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • informace týkající se vaší platební karty jako její číslo a datum platnosti (údaje nezbytné za účelem objednání potravin prostřednictvím Služeb Wolt, které ovšem společnost Wolt neukládá, neboť pro účely zpracování plateb využívá služby třetí strany)

Uživatelská data, která poskytujete dobrovolně

O své zkušenosti Uživatele a zákazníka se můžete podělit tak, že nám sdělíte následující informace:

Doplňující informace k účtu:

 • fotografie
 • dodací adresa
 • údaje o místě (pokud souhlasíte se zpracováním údajů o vašem místě)
 • další informace, které poskytnete buď při založení uživatelského účtu, nebo později při úpravě svého profilu

Další informace. Jsme oprávněni zpracovávat i další informace, které nám dobrovolně poskytnete, jako:

 • informace, které sdělíte v rámci hodnocení našich služeb
 • marketingový souhlas či nesouhlas
 • informace, které nám poskytnete telefonicky nebo e-mailem nebo v rámci chatu, včetně nahrávek hovorů s naším oddělením služeb zákazníkům

Vedle uživatelských dat, které nám poskytnete, zpracováváme i některé vaše osobní údaje, které nám poskytne třetí strana. 

Pokud se připojíte nebo přihlásíte na svůj účet na Facebooku, Facebook s námi sdílí informace o vás, jako je profilová fotografie, vzorek vašich přátel nebo vaše identifikační číslo.

Analytická data

Ačkoli běžně analytická data k vaší identifikace jako fyzické osoby nepoužíváme, někdy vás z nich rozpoznáme, a to buď samostatně nebo v kombinaci či ve spojení s uživatelskými daty. V takových situacích lze, dle platných právních předpisů, analytická data považovat rovněž za osobní údaje, a my s nimi tak nakládáme.

Jsme oprávněni automaticky shromažďovat následující Analytická data, když navštívíte Služby Wolt nebo komunikujete v jejich rámci:

Informace o zařízení. Shromažďujeme následující informace o technickém zařízení, které používáte, když využíváte Služby Wolt:

 • zařízení, jeho identifikační číslo a IMEI
 • země
 • IP adresa
 • typ a verze vyhledavače
 • operační systém
 • poskytovatel internetových služeb
 • identifikátor reklamy vašeho zařízení
 • identifikátor návštěvníka

Informace o užívání. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte Služby Wolt:

 • čas strávený v rámci Služeb Wolt
 • komunikace v rámci Služeb Wolt
 • informace o objednávkách, které zadáváte prostřednictvím Služeb Wolt
 • URL internetových stránek, které navštívíte před a po návštěvě Služeb Wolt
 • datum a čas vašich návštěv Služeb Wolt
 • oddíly Služeb Wolt, které navštívíte
 • produkty, které v rámci Služeb Wolt vyhledáváte

Cookies

Za účelem shromažďování Analytických dat a dalších informací v rámci toho, když Uživatel navštěvuje Služby Wolt, a jejich ukládání používáme různé technologie, včetně cookies a webových signálů.

Cookies jsou malé textové soubory odesílané a ukládané ve vašem zařízení, díky kterým můžeme identifikovat návštěvníky Služeb Wolt a umožnit jim jejich využívání a vytvářet souhrnné informace o našich návštěvnících. Cookies využíváme k vylepšování Služeb Wolt a služeb pro naše Uživatele. Cookies nepoškodí vaše zařízení ani soubory. Cookies používáme, abychom přizpůsobili Služby Wolt a poskytovali informace v souladu se zájmy jednotlivých našich Uživatelů. Některé cookies jsou nezbytné za účelem používání a plynulého běhu Služby Wolt a používají se např. za účelem zapamatování si volby vašeho jazyka a země. Jiné cookies sbírají informace o tom, jak se Služba Wolt používá, např. často navštěvovaný obsah, za účelem jejího zlepšení. Cookies můžeme používat i za účelem reklamy na platformě Služby Wolt i na vybraných platformách třetí strany.     

Uživatelé jsou oprávněni nastavit svůj internetový vyhledavač, a odmítnout tak cookies, nebo být na každé nové cookies upozorněni. Informace, jak nastavit cookies na některých frekventovaných vyhledavačích najdete např. prostřednictvím následujících odkazů:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Prosím, vezměte na vědomí, že některé části Služeb Wolt zřejmě nebudou řádně fungovat, pokud cookies odmítnete.

Webový signál je technologie, která umožňuje identifikovat navštěvníky internetových stránek a čtenáře e-mailů a např. zjistit, že byl e-email přečten. 

Služby webové analytiky

Služby Wolt využívají analytiku Google a jiné služby webové analytiky za účelem vytváření analytických dat a zpráv o tom, jak návštěvníci využívají internetové stránky a jak zlepšit Služby Wolt. Přehled o analytice Google najdete na Google Analytics. Analytiku Google můžete odmítnout prostřednictvím následujícího nástroje vyhledavače: Google Analytics opt-out add-on.

Reklama a identifikátory návštěvníka

Služby Wolt využívají pseudonymizované identifikátory za účelem sledování a předvídání využívání aplikace a služeb z vaší strany a vašich preferencí.

Společnost Wolt používá pouze sledovací technologie třetí strany k ověření a vykazování transakcí iniciovaných našimi partnery v oblasti reklamy. Za účelem tohoto sledování a sběru následujících informací z našich internetových stránek využíváme třetí strany, např. TradeDoubler a Interspace:

·       čas vstupu na internetové stránky Wolt

·       IP adresu Uživatele, který navštívil internetové stránky

·       jedinečný identifikátor Uživatele internetových stránek Wolt

·       informace o zařízení Uživatele, který navštívil internetové stránky Wolt

·       identifikační číslo akce, tj. identifikační číslo akce potenciálního zákazníka / prodeje

·       jedinečné identifikační číslo sledování nastavené v rámci cookie a session měnící se podle internetových stránek, ze kterých došlo k přesměrování

·       anonymní řetězec vytvořený z emailové adresy Uživatele (hash)

Volbu cookies provádíte na příslušném banneru na našich internetových stránkách; můžete odmítnout sběr cookies a zadat vlastní volbu např. na následujících internetových stránkách: http://www.aboutads.info/choices nebo http://www.youronlinechoices.eu/.

Využívání těchto identifikátorů můžete dle vlastní volby zamezit prostřednictvím následujícího nastavení operačního systému:

V mobilní aplikaci iOS lze využívání reklamních identifikátorů zamezit tak, že zapnete Limit Ad Tracking (Settings à Privacy à Advertising à Limit Ad Tracking). Přehled a více informací o reklamních identifikátorech najdete na internetových stránkách společnosti Apple, které se týkají reklamy a ochrany soukromí (Apple Advertising and Privacy).

V iOS a mobilní aplikaci Android lze využívání reklamních identifikátorů zamezit změnou nastavení (pro iOS: Settings à Wolt à Wolt settings à Limit Tracking a pro Andoid: Aplikace Wolt à Profilà ikona nastavení v pravém horním rohu).

4. ÚČELY A OPRÁVNĚNÉ DŮVODY KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účely

Existuje několik účelů, pro které společnost Wolt zpracovává vaše osobní údaje. Některé z níže uvedených se mohou uplatnit současně:

za účelem poskytování Služeb Wolt a plnění našich smluvních závazků (právní důvod: plnění smlouvy a oprávněný zájem)

Společnost Wolt zpracovává vaše osobní údaje, aby vám mohla nabízet Služby Wolt na základě smlouvy, kterou s ní uzavřete, nebo na základě smlouvy se Zákazníkem-Organizací, nebo z jiných důvodů nezbytných za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a společností Wolt. Společnost Wolt je též oprávněna zpracovávat osobní údaje, je-li to nezbytné za účelem zájmu, který je zákonný a pro společnost Wolt důležitý.

Údaje používáme např. ke zpracování vašich žádostí, komunikaci s vámi, ke zpracování vaší platby a jakékoli (případné) finanční náhrady, a našim partnerům (restauracím a kurýrům) poskytujeme informace, které jsou nezbytné pro přípravu či doručení vaší objednávky. Pokud kontaktujete oddělení služeb zákazníkům, pak informace, které nám poskytnete, použijeme k tomu, abychom zodpověděli vaše dotazy či vyřešili vaši reklamaci.

Jsme oprávněni sbírat, používat a sdílet údaje o přesném nebo přibližném místě, kde se nacházíte, včetně zeměpisného místa vašeho počítače či mobilního telefonu ve skutečném čase, abychom vám mohli poskytnout informace o místě určení objednávky a přesné informace o stavu vaší objednávky a ukázat nejbližší restaurace. Informace o tom, kde se nacházíte, které by umožnili vaši osobní identifikaci, neshromažďujeme a neužíváme bez vašeho souhlasu. V rámci Služby Wolt je vyžádán souhlas s používáním informací o vašem místě. Sledování lze zrušit v Aplikaci Wolt (Profile à Settings àAdditional Settings à Location and push-settings à Location) a na počítači prostřednictvím nastavení vyhledávače týkajících se ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

za účelem plnění našich zákonných povinností (právní důvod: splnění zákonných povinností)

Společnost Wolt zpracovává vaše údaje, aby mohla plnit své zákonné povinnosti. Tyto údaje zahrnují údaje nezbytné ke splnění povinnosti vedení účetnictví a poskytování informací příslušným úřadům, např. finanční správě.

za účelem vyřizování reklamací a soudních řízení (právní důvod: oprávněný zájem)

Společnost Wolt je oprávněna zpracovávat osobní údaje související s vyřizováním reklamací, vymáháním pohledávek a soudními řízeními. Jsme rovněž oprávněni zpracovávat údaje za účelem prevence podvodů a zneužívání našich služeb a za účelem zajištění bezpečnosti dat, systémů a sítě.

pro účely komunikace se zákazníky a marketingu (právní důvod: oprávněný zájem)

Společnost Wolt zpracovává vaše osobní údaje, aby vás kontaktovala ve věci Služeb Wolt a informovala vás o souvisejících změnách. Vaše osobní údaje se též využívají za účelem marketingu Služeb Wolt. Zpracování je založeno na zákonném zájmu, tj. kdy personalizujeme naše nabídky, poskytujeme vám relevantnější služby a analyzujeme informace o vašich zájmech a zpětnou vazbu pro účely rozvoje našich služeb.

za účelem zlepšování kvality a analýzy trendů (právní důvod: oprávněný zájem)

Za účelem zlepšování kvality Služeb Wolt je společnost Wolt též oprávněna zpracovávat informace o tom, jak je využíváte, např. formou analýzy trendů využívání Služeb Wolt. Osobní údaje lze využívat i např. pro účely přehledů spokojenosti zákazníků, abychom mohli zajistit, že naše služby odpovídají vašim potřebám. Je-li to možné, využíváme k tomuto účelu pouze souhrnné údaje, které nejsou personalizované.

Právní důvody zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění našich smluvních závazků vůči vám či Zákazníkovi-Organizaci a zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem našeho oprávněného zájmu, a to vedení našeho podniku, udržení a rozvoje naší obchodní činnosti a vytváření a udržování vztahů se zákazníky. Pokud vaše údaje využíváme pro účely našeho oprávněného zájmu, vždy vyvažujeme jak naše zájmy, tak vaše právo na soukromí, např. nabízíme vám možnost odmítnout jednoduchým způsobem marketingová sdělení a používáme pseudonymizované údaje nebo údaje, které nejsou personalizované, je-li to možné.

V některých sekcích Služeb Wolt můžete být vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje bez vašeho souhlasu nezpracováváme. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. 

5. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPU

Společnost Wolt ukládá vaše osobní údaje zejména v rámci Evropského hospodářského prostoru. Nicméně subjekty, které nám poskytují služby, a naše provozy se nacházejí na několika místech. Z tohoto důvodu jsme my a subjekty, které nám poskytují služby, oprávněni předávat vaše osobní údaje a mít k nim přístup i v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor a trvalé bydliště Uživatele.

Činíme kroky k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů Uživatele v jurisdikcích, kde se zpracovávají. Odpovídající ochranu při předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajišťujeme na základě sérií dohod se subjekty, které nám poskytují služby, zejména standardních smluvních doložek, nebo jinou formou.

Podrobné informace o předávání osobních údajů vám poskytneme, když se s námi spojíte na jakékoli z výše uvedených adres.

6. PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v rámci organizace Wolt a jen v případě, kdy je to důvodně nezbytné za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje sdílíme se třetí stranou mimo organizaci Wolt pouze za následujících podmínek: 

za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů sdílíme údaje s oprávněnými subjekty, které poskytují služby

Vaše osobní údaje sdělujeme třetí straně (např. restauraci, která připravuje objednávku, kurýrovi, který ji doručuje a Zákazníkovi-Organizaci, která případně platí vaši objednávku, nebo jiným třetím stranám), v rozsahu, ve kterém je potřebuje za účelem poskytnutí Služeb Wolt. Jsme rovněž oprávněni poskytnout vaše osobní údaje našim přidruženým společnostem nebo oprávněným subjektům a partnerům, které nám poskytují služby nebo s námi spolupracují (včetně ukládání údajů, účetnictví, prodeje a marketingu), aby je pro nás zpracovali, a subjektům, které poskytují platební služby, aby pro nás zpracovaly vaše platby.

Pokud osobní údaje zpracovává třetí strana jménem společnosti Wolt, přijímáme odpovídající smluvní a organizační opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně za účelem vymezeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v souladu s veškerými platnými právními předpisy, podle našich pokynů a v souladu s příslušnými závazky zachování mlčenlivosti a bezpečnostními opatřeními.

Prosím, mějte na paměti, že poskytujete-li své osobní údaje třetí straně přímo, např. prostřednictvím odkazu ve Službách Wolt, budou tyto údaje zpracovávány v souladu se zásadami a standardy této třetí strany.

Partnerům za účelem poskytnutí Služeb Wolt

Třetí straně, jako je Partner, který připravuje anebo doručuje objednávku, kurýrní služba, která doručuje objednávku, a Zákazníkovi-Organizaci, která objednávku platí, předáváme vaše osobní údaje nezbytné k poskytnutí Služeb Wolt.

Partnerovi, případně jeho mateřské společnosti či poskytovateli franšízy, poskytujeme osobní údaje včetně jména a údaje související s nákupem včetně identifikace místa, čísla objednávky, času objednávky a doručení, způsobu doručení, objednaných produktů, poznámky a vaší zpětné vazbě. Tyto údaje poskytujeme, abychom Partnerovi umožnili připravit objednávku, případně včetně jejího vyzvednutí v obchodě, zajistit kvalitu jeho služeb, vybrat produkty nabízené v rámci Služeb Wolt a dodržet jeho zákonné povinnosti. Pokud Partner zpracovává tyto údaje za účelem uplatnění svých práv a splnění povinností, včetně zákonných povinností vůči vám, stává se nezávislým správcem osobních údajů a je odpovědný za to, že údaje zpracovává v souladu s právními předpisy.

V souladu s podmínkami, které stanoví Partner, můžete v rámci Služeb Wolt zadat údaje týkající se specifické karty výhod Partnera nebo jeho věrnostního programu za účelem spárování objednávek u Partnera s příslušným věrnostním programem. Společnost Wolt poskytuje tyto údaje Partnerovi a Partner se stává nezávislým správcem osobních údajů a je odpovědný za to, že údaje zpracovává v souladu s právními předpisy.

Partnerovi, který připravuje vaši objednávku, sdělujeme i vaše telefonní číslo, pokud je to nezbytné, např. v případě, kdy se Partner potřebuje dotázat, zda souhlasíte s náhradním produktem, nebo vás chce informovat o tom, že v objednávce něco chybí, nebo potřebuje specifikovat nějakou zvláštní žádost.  

z právních důvodů a na základě právních postupů

Jsme oprávněni sdílet vaše osobní údaje s třetí stranou mimo skupinu Wolt, pokud se v dobré víře domníváme, že přístup a využívání osobních údajů je důvodně nezbytné pro: (i) dodržení veškerých platných zákonů a právních předpisů anebo soudních rozhodnutí; (ii) zjišťování podvodů, trestných činů, bezpečnostních a technických problémů a jejich předcházení a řešení anebo (iii) ochranu zájmů, majetku a bezpečnosti společností Wolt, Uživatelů a veřejnosti, je-li to v souladu s právními předpisy. Je-li to možné, budeme vás o takovémto zpracování osobních údajů informovat.

z jiných oprávněných důvodů

Bude-li společnost Wolt účastníkem fúze, akvizice nebo prodeje podniku, jsme oprávněni předat vaše osobní údaje zainteresované třetí straně. Nadále však zajistíme mlčenlivost o všech vašich osobních údajích. O předání osobních údajů a o tom, že nakládání s nimi se bude řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů, budeme všechny naše dotčené Uživatele informovat. 

s výslovným souhlasem

Sdílení vašich osobních údajů se třetí stranou mimo společnost Wolt je možné jen s vaším výslovným souhlasem. Vy máte právo tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat; za tímto účelem nás kontaktujte.

7. DOBA ULOŽENÍ

Společnost Wolt neukládá vaše osobní údaje déle, než nám dovoluje zákon a než je nezbytné za účelem poskytování Služeb Wolt nebo jejich příslušných částí. Doba uložení závisí za povaze informací a účelu jejich zpracování. Maximální doba uložení se tedy může lišit dle účelu. Společnost Wolt činí důvodné kroky k tomu, aby vedla přesné osobní údaje a vymazala osobní údaje, které jsou nesprávné nebo nepotřebné.

Většina osobních údajů Uživatele souvisejících s jeho uživatelským účtem Služeb Wolt bude vymazána 90 dnů poté, kdy Uživatel tento svůj účet zruší. Po uplynutí této lhůty lze ukládat pouze takové osobní údaje Uživatele uvedené v jeho uživatelském účtu, jejichž zpracování se vyžaduje ze zákona nebo které jsou důvodně nezbytné ke splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů, jako je vyřizování reklamací, účetnictví, interní výkaznictví a narovnání. Veškeré osobní údaje Uživatele související s jeho uživatelským účtem budou vymazány 10 let poté, kdy Uživatel zrušil svůj účet Služeb Wolt, vyjma osobních údajů nezbytných v určitých výjimečných situacích, např. soudní řízení.

Analytická data Uživatelů, kteří nemají účet Služeb Wolt, ukládáme po dobu 90 dnů. 

8. VAŠE PRÁVA

Právo na přístup

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Máte možnost nahlížet na určité osobní údaje prostřednictvím uživatelského účtu Služeb Wolt, nebo si vyžádat kopii osobních údajů. K tomu využijte výše uvedené kontaktní údaje. 

 

Právo na odvolání souhlasu

Je-li zpracování založeno na souhlasu Uživatele, je Uživatel oprávněn tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu může vést k omezení možností využívat Služby Wolt. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování v době před jeho odvoláním.

Právo na opravu

Máte právo na opravu a doplnění nesprávných a neúplných údajů, které o vás vedeme; za tímto účelem nás kontaktujte. Některé osobní údaje můžete opravit nebo aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu Služeb Wolt.

Právo na výmaz

Jste rovněž oprávněni požádat nás o výmaz svých osobních údajů z našeho systému, např.v případě, kdy data již nejsou potřebná pro účel, pro který byly shromážděny . Vaší žádosti vyhovíme, pokud nemáme oprávněný důvod tak neučinit. Prosím, vezměte však na vědomí, že pokud si přejete vymazat své údaje, nebudeme pak schopnit nadále vám poskytovat Službu Wolt nebo určitou její část.  

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti určitému využívání osobních údajů, jsou-li tyto údaje zpracovávány za jiným účelem, než je nezbytné k poskytování Služeb Wolt nebo ke splnění zákonných povinností. Např. můžete požádat o to, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro účely přímého marketingu či profilování na základě zákonného zájmu. Vznesete-li námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, můžete mít omezenou možnost využívat Služby Wolt. 

Právo na omezení zpracování

Jste oprávněni požádat o omezení zpracování osobních údajů, např. když dosud nedošlo k výmazu či opravě údajů nebo vyřízení námitky anebo když nemáme oprávněný důvod vaše údaje zpracovávat. Dojde-li k omezení zpracování, vaše osobní údaje pouze uschováme, ale nebudeme je nadále zpracovávat. Např. budete-li namítat přesnost svých osobních údajů, tyto údaje nebudou zpracovávany, dokud nebude zajištěno, že tato data jsou přesná. Vaše možnost využívat Služby Wolt však může být v takovém případě omezena.  

Právo na přenositelnost údajů

Pokud zpracování údajů probíhá automaticky a na základě smlouvy či souhlasu, máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu, a předat je třetí osobě. 

Jak tato práva uplatňovat

Výše uvedená práva uplatníte dopisem nebo e-mailem zaslaným na naši adresu, která je uvedena výše, v němž uvedete následující informace: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. My jsme oprávněni vyžádat si doplňující informace nezbytné k potvrzení totožnosti Uživatele. Jsme oprávněni zamítnout nebo zpoplatnit žádost, která je nedůvodně opakovaná, nepřiměřená nebo evidentně nepodložená.

9. PŘÍMÝ MARKETING

Na základě vztahu mezi vámi jako zákazníkem a společností Wolt jsme oprávněni zasílat vám informace, zprávy a nabídky týkající se Služby Wolt. V ostatních případech využíváme vaše údaje pro přímý marketing jen na základě vašeho výslovného souhlasu. Uživatel má právo zakázat nám používání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování za účelem přímého marketingu. Uživatel toto právo uplatní tak, že nás kontaktuje na výše uvedené adrese nebo využije funkce Služeb Wolt a odmítne zasílání sdělení přímého marketingu (Profile à Settings à Push marketing opt-out) nebo využije odkaz pro zrušení zasílání zpráv přímého marketingu.

10. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud se Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, je oprávněn podat stížnost na příslušný úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů. Ve Finsku je pro tento dohled příslušný ombudsman pro ochranu osobních údajů (tietosuoja.fi). Uživatel je rovněž oprávněn podat svou stížnost na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v zemi svého trvalého bydliště.

11. BEZPEČNOST INFORMACÍ

Uplatňujeme administrativní, organizační, technická a fyzická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření zahrnují mj. kódování, pseudonimizací, firewall, bezpečnostní zařízení a systémy přístupových práv. Účelem našich bezpečnostních kontrol je zachovat odpovídající úroveň důvěrnosti dat, jejich integrity, dostupnosti, odolnosti a schopnosti obnovit je. Pravidelně testujeme bezpečnost Služeb Wolt, systémů a jiných aktiv.

Pokud by navzdory bezpečnostním opatřením došlo k porušení bezpečnosti, které by pravděpodobně mohlo mít negativní dopad na soukromí Uživatelů, co nejdříve příslušné Uživatele a ostatní dotčené strany, včetně příslušných úřadů, je-li to dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů nezbytné, informujeme.

Guidelines for Wolt Partners