Bowl - Chitose

14 days no delivery fees

Katsuya Chitose

Pork cutlet🐷

20-30
min
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.0
14 days no delivery fees
15-25
min
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.0
14 days no delivery fees
New

Karayama Chitose

chicken🐔

20-30
min
Wolt+
¥150
¥¥¥¥9.0
14 days no delivery fees
25-35
min
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.2
14 days no delivery fees

Sushiro Chitose

Sushiro🍣

25-35
min
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.2
14 days no delivery fees
Wolt+
¥50
¥¥¥¥8.8
14 days no delivery fees
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.4
14 days no delivery fees

Obihiro Butadon Tokachibare Chitose

Hokkaido Pork Donburi Restaurant 🐷

25-35
min
Wolt+
¥50
¥¥¥¥8.8
14 days no delivery fees
25-35
min
Wolt+
¥150
¥¥¥¥9.4
14 days no delivery fees
30-40
min
Wolt+
¥250
¥¥¥¥
Closing soon
14 days no delivery fees
30-40
min
Wolt+
¥350
¥¥¥¥
14 days no delivery fees
35-45
min
Wolt+
¥250
¥¥¥¥9.0
Schedule order
Opens 4:00 PM
14 days no delivery fees
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.0
Schedule order
Opens 6:00 PM
14 days no delivery fees
Closed
Wolt+
¥150
¥¥¥¥8.8
Schedule order
Temporarily offline
14 days no delivery fees
Wolt+
¥150
¥¥¥¥8.8
Opens 6:00 PM
14 days no delivery fees

Dontokoi

Bowl🍚

Closed
Wolt+
¥150
¥¥¥¥8.6
Schedule order
Opens 6:00 PM
14 days no delivery fees
Closed
Wolt+
¥150
¥¥¥¥8.8
Schedule order
Opens 5:00 PM
14 days no delivery fees
Closed
Wolt+
¥150
¥¥¥¥8.2
Temporarily offline
14 days no delivery fees
Wolt+
¥150
¥¥¥¥8.8
Schedule order
Opens 4:30 PM
14 days no delivery fees
Wolt+
¥150
¥¥¥¥7.6
Schedule order
Opens tomorrow 10:00 AM
14 days no delivery fees
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.2