Noodles - Takamatsu

14 days no delivery fees
25-35
min
Wolt+
¥150
¥¥¥¥8.8
14 days no delivery fees

Menya kiseki

Ramen🍜

25-35
min
Wolt+
¥150
¥¥¥¥9.0
14 days no delivery fees
20-30
min
Wolt+
¥150
¥¥¥¥9.8
14 days no delivery fees
Wolt+
¥250
¥¥¥¥9.6
14 days no delivery fees
Wolt+
¥50
¥¥¥¥8.8
14 days no delivery fees
25-35
min
Wolt+
¥150
¥¥¥¥8.2
14 days no delivery fees
30-40
min
Wolt+
¥350
¥¥¥¥8.2
14 days no delivery fees
Wolt+
¥350
¥¥¥¥
Closed
14 days no delivery fees

Fumiya Okonomiyaki Kajiyamachi

Okonomiyaki - Savory Japanese pancake🥢

Closed
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.0
Closed
14 days no delivery fees
Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.6
Closed
14 days no delivery fees

Kodawari Menya Takamatsu

Udon noodles🥢

Closed
Wolt+
¥50
¥¥¥¥8.8
Closed
14 days no delivery fees
Closed
Wolt+
¥50
¥¥¥¥7.8
Temporarily offline
14 days no delivery fees

Golden style Ultra

Ramen&Okonomiyaki🥢

Wolt+
¥50
¥¥¥¥9.6
Temporarily offline
14 days no delivery fees
Wolt+
¥50
¥¥¥¥
Temporarily offline
14 days no delivery fees

Hisagotei

Japanese🥢

Wolt+
¥50
¥¥¥¥
Temporarily offline
14 days no delivery fees
Wolt+
¥50
¥¥¥¥
Closed
14 days no delivery fees
Wolt+
¥350
¥¥¥¥
Closed
14 days no delivery fees
Wolt+
¥350
¥¥¥¥
Closed
14 days no delivery fees

Hanamaru Udon Tamachi

Hanamaru Udon🥢

Closed
Wolt+
¥50
¥¥¥¥8.4
Closed
14 days no delivery fees

Hanamaru Udon kita

Hanamaru Udon🥢

Closed
Wolt+
¥250
¥¥¥¥7.2
Closed
14 days no delivery fees
Closed
Wolt+
¥250
¥¥¥¥
Closed
14 days no delivery fees
Closed
Wolt+
¥350
¥¥¥¥