Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos

Naudodamiesi „Wolt Service“, Jūs sutinkate būti saistomas šių Paslaugų teikimo naudotojui sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“).

 

Prieš naudojantis „Wolt Service“, prašome atidžiai perskaityti toliau išdėstytas Paslaugų teikimo sąlygas. Jei Jūs nesutinkate su Paslaugų teikimo sąlygomis, prašome nesinaudoti „Wolt Service“. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos bet kokiam naudojimuisi „Wolt Service“ ir pagal šias sąlygas sudarytoms Pirkimo sutartims. „Wolt Service“ išsamesnį aprašymą ir daugiau informacijos apie sistemos reikalavimus galite rasti interneto svetainėje wolt.com.

 

Jeigu turite „Wolt at Work“ paskyrą, šios Paslaugų teikimo sąlygos taip pat taikomos mūsų klientui-organizacijai, kuri Jums suteikė „Wolt at Work“ funkciją („Klientas-Organizacija“), Užsakymų, kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi „Wolt at Work“ funkcija, atžvilgiu. Tačiau jeigu tarp šių Paslaugų teikimo sąlygų ir Wolt Bendrųjų sąlygų, taikomų Klientui-Organizacijai, esama bet kokio neatitikimo, prioritetas teikiamas Wolt Bendrosioms sąlygoms.

 

Paslaugų teikimo sąlygos yra sudarytos tik tarp mūsų ir Naudotojo, o ne su Apple Inc., ir Apple Inc. nėra atsakingas už Wolt App ar jos turinį. Jūs sutinkate, kad Apple Inc. ir Apple Inc. dukterinės bendrovės („Apple“) yra Paslaugų teikimo sąlygų tretieji asmenys-naudos gavėjai, ir kad Jums sutikus su Paslaugų teikimo sąlygomis, Apple turės teisę (ir bus laikomas priėmusiu teisę) reikalauti Jūsų vykdyti Paslaugų teikimo sąlygas kaip jų trečiasis asmuo-naudos gavėjas.

 

1. Apibrėžimai

 

Partneris“ reiškia restoraną ar kitą paslaugų partnerį, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Wolt, ir kuris siūlo savo produktus ir pristatymo paslaugas, jei taikoma, per „Wolt Service“.

 

Pirkimo sutartis“ reiškia sutartį dėl Partnerio produktų ir galimų pristatymo paslaugų pirkimo pagal Užsakymą. Užsakymų, pateiktų naudojantis „Wolt at Work“ funkcija, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Kliento-Organizacijos. Užsakymų, pateiktų bet kokiu kitu Naudotojo mokėjimo būdu, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Naudotojo.

 

„Wolt“ reiškia UAB Wolt LT, Jasinskio g. 14a-57, LT-01135 Vilnius, Lithuania.

 

Wolt App“ reiškia skaitmeninę taikomąją programėlę, pavadintą Wolt, kurią Wolt teikia fiziniams ir juridiniams asmenims, kad jie galėtų užsisakyti produktus iš Wolt Partnerių.

 

Wolt at Work“ paskyra“ reiškia naudotojo paskyrą Wolt App, kurioje pridėta „Wolt at Work“ funkcija.

 

Wolt at Work“ funkcija“ reiškia mokėjimo būdą ir Wolt App funkciją, per kurią Kliento-Organizacijos įgalioti Naudotojai gali pateikti Užsakymus Kliento-Organizacijos sąskaita.

 

Wolt Service“ reiškia tiek Wolt App, tiek Wolt interneto svetainę wolt.com ir kitas papildomas vietas, kaip nurodyta wolt.com.

 

Naudotojas“ arba „Jūs“ reiškia fizinį asmenį, kuris naudojasi „Wolt Service“.

“Mažmeninės prekybos produktai“ reiškia maisto produktus, buities reikmenis, komunalines prekes ir kitas vartojimo prekes, kurias Partneris suteikia galimybę įsigyti per „Wolt Service“.

 

2. Wolt rekvizitai

 

·      UAB Wolt LT, Jasinskio g. 14a-57, LT-01135 Vilnius, Lithuania, verslo identifikacinis numeris 304573947, PVM identifikacinis numeris LT100011227411

 

·      Komercinis pavadinimas: „Wolt“,

 

·      El. pašto adresas: support@wolt.com.

 

Informacija apie Partnerių rekvizitus ir produktus bei paslaugas bus pateikta per Wolt App ir Wolt interneto svetainę.

 

3. „Wolt Service“ aprašymas

 

3.1. Wolt suteikia platformą, kurioje Naudotojas gali pirkti maisto produktus, Mažmeninės prekybos produktus ir parduoda pristatymo paslaugas Naudotojams, ryšium su maisto produktais, įsigytais iš tam tikrų Partnerių. Kai Jūs įsigyjate maisto produktus iš Partnerio, Wolt įgyvendina Jūsų pirkimą „Wolt Service“.

 

3.2. Partneriai informaciją apie savo produktus ir paslaugas pateikia „Wolt Service“, įskaitant informaciją apie meniu ir produktų kainas. Informaciją apie konkrečiu atveju taikomą pristatymo paslaugų kainą pateikiama „Wolt Service“. Jei Jūs turite alergijų ar kitų mitybos ribojimų, prašome susisiekti su konkrečiu Partneriu. Partneris paprašius Jums pateiks visą su maistu susijusią informaciją. Partnerio produktų ir paslaugų pirkimui ir pardavimui gali būti taikomos papildomos Partnerių sąlygos, kaip išdėstyta „Wolt Service“. Mažmeninės prekybos produktų kaina yra nustatoma pagal kainą, galiojančią Užsakymo pateikimo metu. Atkreipiame dėmesį, kad gali atsirasti nežymių kainos pokyčių tarp nurodytos kainos ir galutinės kainos Užsakyme dėl pakuotės svorio, jei produktai buvo iš anksto supakuoti.

 

Partneris suteikia informaciją apie alergenus ir kitą būtiną informaciją apie „Wolt Service“ siūlomus Mažmeninės prekybos produktus. Partneris yra atsakingas už visos informacijos apie Mažmeninės prekybos produktus teikimą, kaip reikalaujama galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, įskaitant ES reglamentą Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Kai taikoma, Partneris taip pat privalo užtikrinti, kad pardavimo kaina ir vieneto kaina būtų nurodomi pagal ES direktyvą 98/6/ES dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas.

 

Partneris savo nuožiūra nustato Mažmeninės prekybos produktų, kuriuos galima įsigyti per „Wolt Service“, asortimentą ir kainą. Partneris taip pat gali nustatyti tam tikrų Jūsų Užsakymo apribojimų, pavyzdžiui, užsakymo kiekio ir dydžio apribojimų. Partneris privalo Jus informuoti apie bet kuriuos Mažmeninės prekybos produktų prieinamumo apribojimus. Naudotojas sutinka, kad tuo atveju, jei prekės laikinai nėra, vykdydamas Jūsų Užsakymą, Partneris tokio produkto neįtrauks į Užsakymą. Iš Jūsų nebus imamas mokestis už produktus, kurių Užsakymo pateikimo metu nėra.

 

Pasirinkdamas Partnerio produktus ir paslaugas, kuriuos Naudotojas pageidauja pirkti iš Partnerio, Naudotojas pateikia įpareigojantį užsakymą pirkti produktus ir paslaugas iš Partnerio sąlygomis, kurios Naudotojui nurodomos „Wolt Service“ prieš pateikiant užsakymą („Užsakymas“). Gavusi Užsakymą, Wolt perduos Užsakymo informaciją Partneriui. Kai Partneris priima Užsakymą ir Wolt Partnerio vardu pateikia Naudotojui užsakymo patvirtinimą, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Partneris sudaro Pirkimo sutartį. Wolt Partnerio vardu pateiks Naudotojui kvitą (nebent reglamentavimas Naudotojo buvimo valstybėje reikalauja, kad Partneris kvitą Naudotojui pateiktų tiesiogiai). Kai Partneris priima Užsakymą ir Naudotojui yra pateiktas užsakymo patvirtinimas, šalia Pirkimo sutarties dėl Partnerio produktų pirkimo sudarymo su Partneriu, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Wolt sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl bet kokių pristatymo paslaugų, kurias Naudotojas užsakė per „Wolt Service“, pirkimo.

 

3.3. Naudotojo pasirinktas Partneris paruoš Užsakyme nurodytus produktus Naudotojui. Wolt Naudotojui nėra atsakingas ar įpareigotas dėl Partnerio tinkamo Pirkimo sutarties vykdymo. Wolt yra atsakingas už pristatymo paslaugų, kurias Naudotojas užsakė iš Wolt pagal Užsakymą, kaip nurodyta šiose Paslaugų teikimo sąlygose, įvykdymą.

 

3.4. Po to, kai Naudotojas pateikė Užsakymą, Naudotojas negali Užsakymo atšaukti. Jūs negalite atsiimti ar atšaukti Užsakymo dėl produktų ar pristatymo paslaugų, kai jau jį pateikėte. Prieš pateikdami Užsakymą dėl produkto ar paslaugos, Jūs turėtumėte atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimą.

 

3.5. Nepaisant 3.4 dalies, Jūs kaip vartotojas turite įstatymu numatytą teisę atšaukti Mažmeninės prekybos produktų Užsakymą per 14 dienų po šių produktų gavimo. Užsakymą galite atšaukti susisiekę su Wolt arba Partneriu per aukščiau nurodytą atšaukimo laikotarpį ir grąžindami produktus į Partnerio pardavimo vietą, iš kurios atlikote Užsakymą. Grąžindami produktą pateikite iš Wolt ar Partnerio gautą kvitą. Jeigu susiekiate su Wolt dėl produkto grąžinimo arba prašote grąžinti apmokėjimą dėl produkto defekto, pažeidimo ar kito trūkumo, Wolt gali paprašyti atsiųsti produkto nuotrauką, kad galėtų dokumentuoti ir patikrinti defektus. Atkreipkite dėmesį, kad Partneris gali taikyti skirtingas sąlygas ir garantijas, kurios yra taikomos papildomai prie šių sąlygų. Apie tokias sąlygas Partneris suteikia informaciją Naudotojui atskirai per „Wolt Service“.

 

Wolt laikosi įstatymu numatytų vartotojų atšaukimo teisių apribojimų, kaip nurodyta atitinkamuose įstatymuose. Tam tikroms prekėms gali būti netaikomos įstatymo nuostatos atšaukti užsakymą ir grąžinti prekes, įskaitant šias:

 

·      Maisto produktai ir prekės, kurių dėl jų pobūdžio (paskirties) negalima perparduoti arba kurios greitai genda ar pasensta

·      Produktai, kurie pagal jų pobūdį (paskirtį) juos gavus yra neatskiriama kitų produktų dalis

·      Žaidimai, filmai, programinė įranga ar kitos prekės uždarose pakuotėse negali būti grąžinamos, jeigu jų uždara pakuotė buvo pažeista

·      Higienos ir intymios prekės atidarius jų pakuotę

·      Prekės, kurios yra pagamintos pagal užsakymą pagal Naudotojo specifikacijas ir instrukcijas

 

Tai reiškia, kad Jūs negalite grąžinti, pavyzdžiui, maisto produktų pagal įstatymu numatytas atšaukimo teises po pirkimo. Jūs negalite atšaukti, panaikinti ar keisti jau pateikto tokių Mažmeninės prekybos produktų Užsakymo. Prašome atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimus prieš pateikiant Užsakymą.

 

3.6. Mažmeninės prekybos produktai turi būti grąžinami kaip galima greičiau po Užsakymo atšaukimo ir ne vėliau kaip per 14 dienų po Užsakymo atšaukimo. Grąžinta prekė turi būti nenaudota ir tinkama perparduoti. Prekė turi būti atitinkamai apsaugota ir supakuota į originalią arba į panašią pakuotę. Jeigu grąžinamų prekių yra mažiau arba jos pakito, Jums nebus grąžintas visas apmokėjimas.

 

3.7. Atšaukus užsakymą Mažmeninės prekybos produktai, kuriuos galima grąžinti, turi būti pristatyti į Partnerio pardavimo vietą, iš kurios Jūs juos užsakėte per „Wolt Service“. Norėdami grąžinti prekę, susisiekite su tos pardavimo vietos klientų aptarnavimo atstovais. Pardavimo vietą galima pasitikslinti kvite, kurį gavote iš Wolt ar iš Partnerio. Jūs įsipareigojate padengti Mažmeninės prekybos produktų grąžinimo išlaidas. Naudotojo sumokėtą sumą Wolt grąžins per 14 dienų gavęs pranešimą apie atšaukimą, jei Partneris gaus grąžinamas prekes arba grąžinimo patvirtinimą. Wolt grąžins už grąžinamą prekę sumokėtą sumą tokiu pat būdu, kaip buvo už prekę sumokėta, ir į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už Užsakymą. Prekių pristatymo mokestis, jei jis buvo taikytas, nebus grąžinamas.

 

4. Naudotojo paskyros

 

4.1. Jūs turite ribotą, neišimtinę, atšaukiamą, neperduodamą ir negalimą sublicencijuoti teisę gauti prieigą ir naudotis „Wolt Service“ ir per „Wolt Service“ pateikiamu turiniu laikas nuo laiko mūsų Jums siūloma forma tik šiose sąlygose išdėstytais tikslais. Licencija, suteikta iOS WoltProgramėlės, atsisiųstos iš „Apple’s App Store“, Naudotojui, yra toliau apribota licencija naudoti Wolt App bet kokiuose Apple firminiuose produktuose, kurie priklauso ar yra valdomi Naudotojo, ir kaip leidžiama Naudojimo taisyklėse, išdėstytose „App Store“ paslaugų teikimo sąlygose ir šiose Paslaugų teikimo sąlygose. Bet kokios teisės, kurios nėra čia aiškiai suteiktos, lieka Wolt ir Wolt licencijos turėtojams.

 

4.2. Kad galėtų naudotis „Wolt Service“, Naudotojas turi susikurti naudotojo paskyrą, sekdamas „Wolt Service“ registravimosi instrukcijomis. Paskyros registracijai Jums bus būtina susikurti vartotojo vardą ir slaptažodį bei pateikti Wolt tam tikrus asmens duomenis, tokius kaip vardas, adresas, el. pašto adresas ir bent vienas galiojantis mokėjimo būdas. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad paskyroje saugoma informacija būtų tiksli, išsami ir aktuali. Daugiau informacijos apie tai, kaip Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis pateikiama Wolt Privatumo Taisyklėse. „Wolt Service“ registracijos duomenys yra asmeniniai (nebent tarp Wolt ir Kliento-Organizacijos susitarta kitaip). Naudotojas turi užtikrinti, kad bet kokie naudotojo paskyros registracijos duomenys ir lygiavertė informacija, reikalinga prieigai prie Naudotojo ar Kliento-Organizacijos naudotojo paskyros, būtų laikomi konfidencialiai ir naudojami saugiu būdu, neprieinamu trečiosioms šalims. Naudotojas gali turėti tik vieną asmeninę naudotojo paskyrą. Jei pageidaujate savo paskyrą ištrinti, prašome susisiekti su mumis aukščiau nurodytais kontaktais.

 

4.3. Kilus įtarimams, kad bet kokiam pašaliniam asmeniui tapo žinomi Naudotojo naudotojo paskyros registracijos duomenys ar jis turi prieigą prie Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai informuoti Wolt. Naudotojas yra atsakingas už bet kokį naudojimąsi „Wolt Service“ ir bet kokią veiklą iš Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros.

 

4.4. Tam, kad galėtumėte naudotis „Wolt Service“, Jūs turite pateikti Wolt galiojančios kredito kortelės ar kito mokėjimo būdo informaciją. Wolt nesaugo Jūsų mokėjimo priemonės informacijos, kadangi tai daro trečiasis asmuo-mokėjimo paslaugos teikėjas, kurį pasitelkia Wolt. Jūs sutinkate apmokėti visus pirkimus, kylančius iš Jūsų naudojimosi „Wolt Service“, išskyrus pirkimus, atliktus naudojantis „Wolt at Work“ funkcija Kliento-Organizacijos sąskaita. Jūs privalote užtikrinti, kad kredito kortelės ir kita mokėjimo informacija, kurią Jūs pateikėte savo naudotojo paskyroje, būtų atnaujinama.

 

5. Mokėjimai

 

5.1. Naudotojas ar, „Wolt at Work“ paskyros atveju, Klientas-Organizacija Užsakyme nurodytą pirkimo kainą sumoka naudodamasis atitinkamu „Wolt Service“ mokėjimo funkcionalumu. Wolt visus mokėjimus iš Naudotojų ar Klientų-Organizacijų renka Partnerio vardu. Jeigu Užsakymas pateiktas naudojantis „Wolt at Work“ funkcija, Naudotojas patvirtina mokėjimą Kliento-Organizacijos vardu per „Wolt at Work“ funkciją. Naudotojo ar Kliento-Organizacijos mokėjimo prievolė atsiranda pateikus Užsakymą per „Wolt Service“.

 

5.2. Naudotojas gali įvykdyti šią mokėjimo prievolę tik naudodamasis atitinkamu internetiniu mokėjimo būdu, numatytu „Wolt Service“. Kai Naudotojas ar, „Wolt at Work“ paskyros atveju, Klientas-Organizacija sumoka pirkimo kainą Wolt, Naudotojas ar Klientas-Organizacija įvykdo savo mokėjimo prievolę Partneriui.

 

5.3. Mokėjimas bus automatiškai nuskaitytas nuo Naudotojo kredito kortelės ar nuskaitytas per Kliento-Organizacijos „Wolt at Work“ funkciją pristačius Užsakymą. Kai tik Užsakymas pateikiamas per „Wolt Service“, Wolt turi teisę Partnerio vardu atlikti lėšų rezervavimą Naudotojo kredito kortelėje ar Kliento-Organizacijos „Wolt at Work“ funkcijoje. Wolt mokėjimų apdorojimui pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją.

 

6. Wolt kreditai ir žetonai

 

6.1. „Wolt Service“ Naudotojai gali gauti Wolt kreditus ar žetonus, pvz., pakviesdami naujus naudotojus užsiregistruoti „Wolt Service“. Naudotojas gali naudoti Wolt kreditus ir žetonus, kad gautų nuolaidą savo pirkimams „Wolt Service“.

 

6.2. Wolt gali vienašališkai nustatyti sąlygas, taikytinas Wolt kreditų ir žetonus suteikimui, naudojimui ir galiojimui.

 

6.3. Bet kokie užsiregistravimo premijiniai kreditai ar žetonus gali būti panaudoti tik vieną kartą.

 

6.4. Wolt kreditai ir žetonai negali būti iškeisti į grynuosius pinigus.

 

6.5. Wolt kreditai ir žetonai bus panaikinti, jei Wolt nustato bet kokį piktnaudžiavimą Wolt kreditais ar žetonais, arba įtaria ar nustato, kad Wolt kreditai ar žetonai buvo suteikti neteisingais pagrindais. Tokiais atvejais Wolt pateikia sąskaitą sumai, kuri buvo sumokėta panaudojant tokius Wolt kreditus ar žetonus.

 

7. Užsakymo pristatymas

 

7.1. Jei Naudotojas užsisako Užsakymo pristatymą per „Wolt Service“, Užsakymas bus pristatytas į vietą, kurią Naudotojas patvirtino „Wolt Service“. Naudotojas taip pat turi pateikti „Wolt Service“ patvirtintos vietos gatvės adresą. Naudotojas yra asmeniškai atsakingas už teisingo adreso ir kitų su Užsakymo pristatymu susijusių detalių pateikimą „Wolt Service“. Pristatymo paslaugas Naudotojui ar Klientui-Organizacijai teikia Wolt.

 

7.2. Kai naudojatės „Wolt Service“, gali būti nustatyta minimali reikalaujama Užsakymo vertė; tokiu atveju Jūs būsite iš anksto informuoti apie tai „Wolt Service“. Jei Jūsų Užsakymas neatitinka minimalios vertės reikalavimo, Jums bus suteikta galimybė sumokėti skirtumą arba pridėti prie Užsakymo daugiau produktų, kad Užsakymas šį reikalavimą atitiktų.

 

7.3. Naudotojas turi būti pasiekiamas telefono numeriu, kurį Naudotojas nurodė „Wolt Service“. Jei Naudotojo nurodytu telefono numeriu prisiskambinti galimybės nėra, Wolt gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo ar Kliento-Organizacijos gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

 

7.4. Naudotojas gali pateikti užsakymą, kuris bus pristatytas kaip įmanoma greičiau (standartinis pristatymo būdas), arba pateikti išankstinį užsakymą pasirinkęs norimą pristatymo laiką.

 

7.5. Standartinio pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti Užsakymo metu nurodytoje ir patvirtintoje vietoje, nuo Užsakymo pateikimo iki Užsakyme nurodytų produktų gavimo. Jei Naudotojo nėra jo/jos patvirtintoje vietoje per penkias minutes nuo užsakytų produktų pristatymo atvykimo ir Naudotojas neatsako po dviejų pristatymą atliekančio kurjerio bandymų susisiekti, Wolt arba Partneris gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo ar Kliento-Organizacijos gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.

 

7.6. „Išankstinio užsakymo“ pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti patvirtintoje vietoje prieš dešimt minučių nuo išankstinio užsakymo pristatymo laiko iki pristatymo momento, kad galėtų atsiimti Užsakymą.

 

8. Užsakymo paėmimas ir atsiėmimas Partnerio pardavimo vietoje

 

8.1. Jei Naudotojas neužsakė Užsakyme nurodytų Partnerio produktų pristatymo, bet nurodė atsiėmimą Partnerio pardavimo vietoje, produktus galima atsiimti Partnerio pardavimo vietoje, kurią Naudotojas pasirinko ryšium su Užsakymu. Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą, kai produktai yra paruošti atsiėmimui. Partneris arba Wolt gali nustatyti Naudotojo tapatybės nustatymo sąlygas atsiimant Užsakyme nurodytus produktus.

 

8.2. Partneris užsakytus produktus laiko 60 minučių po to, kai Partneris pranešė Naudotojui, kad Užsakymas paruoštas atsiėmimui. Tačiau šis įsipareigojimas yra apribotas konkretaus Partnerio pardavimo vietos darbo valandomis ir Užsakymas turi būti atsiimtas iki minėtos Partnerio pardavimo vietos uždarymo laiko.

 

9. Užsakymas valgyti vietoje

 

9.1. Jei Naudotojas pasirinko galimybę Užsakyme nurodytus produktus vartoti Partnerio pardavimo vietoje, Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą apie numatomą laiką, kada produktai bus paruošti vartojimui Partnerio pardavimo vietoje.

 

10. Laiko skaičiavimai

 

10.1. Bet koks pristatymo laikas ar atsiėmimo laikas ar kitas apskaičiuotas laikas, kurį „Wolt Service“ Naudotojui pranešė Partneris arba Wolt, yra tik apytikslis laikas. Nėra garantijos, kad Užsakymas bus pristatytas ar jį bus galima atsiimti ar vartoti nurodytu laiku. Produktų pristatymo laikui įtakos taip pat gali turėti veiksniai, tokie kaip eismo spūstys, piko valandos ir oro sąlygos.

 

11. Intelektinės nuosavybės teisės

 

11.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į arba susijusios su „Wolt Service“ ir su tuo susijusi dokumentacija bei visos jos dalys ir kopijos išlieka išimtinai suteiktomis Wolt ir/ar jos subrangovams/licenciarams ir yra išimtinė bei išskirtinė jų nuosavybė. „Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia autorių teises ir gretutines teises (įskaitant teises į duomenų bazę ir katalogą bei teises į fotografijas), patentus, naudinguosius modelius, teises į dizainą, prekės ženklus, firminius pavadinimus, komercines paslaptis, praktinę patirtį (know-how) ir bet kokią kitą registruotų ar neregistruotų intelektinės nuosavybės teisių formą.

 

11.2. Šios Paslaugų teikimo sąlygos nesuteikia Naudotojui jokių Intelektinės nuosavybės teisių į „Wolt Service“ ir visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos šiuo dokumentu, išsaugo Wolt ir jos subrangovai/licenciarai.

 

11.3. Apple nebus atsakingas už jokį tyrimą, gynybą, išsprendimą ar įvykdymą jokios pretenzijos, kad iOS Wolt App ar Jūsų naudojimasis ja pažeidžia kokią nors trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisę.

 

12. Papildomos „Wolt Service“ naudojimosi nuostatos

 

12.1. „Wolt Service“ yra prieinama tik 18 metų amžiaus ar vyresniems asmenims.

 

12.2. Naudodamasis „Wolt Service“ Naudotojas turi laikytis visų taikytinų taisyklių ir nuostatų, įskaitant alkoholio ir tabako pirkimą. Tiek, kiek alkoholio pristatymas valstybėje, kurioje yra Naudotojas, prieinamas, pristatyti Naudotojui alkoholinius gėrimus gali būti atsisakyta, jeigu jis/ji Užsakymą pristatančiam Wolt partneriui-kurjeriui negali pateikti galiojančio tapatybės dokumento su nuotrauka, įrodančio, kad Naudotojas yra mažiausiai 20 metų amžiaus. Naudotojui taip pat gali būti atsisakyta pristatyti alkoholinius gėrimus valstybės, kurioje yra Naudotojas, įstatymuose numatytais atvejais (pvz., jei matyti, kad Naudotojas yra apsvaigęs).

 

12.3. Wolt nuolat tobulina „Wolt Service“ ir Wolt gali iš dalies ar visiškai pakeisti ar pašalinti įvairias „Wolt Service“ dalis, įskaitant „Wolt Service“ prieinamas funkcijas, produktus ir Partnerius.

 

12.4. Wolt, savo nuožiūra, gali kartas nuo karto leisti Jums pateikti, paskelbti ar kitaip suteikti Wolt prieigą naudotis Jūsų per „Wolt Service“ pateiktu turiniu ir informacija, pavyzdžiui, atsiliepimais ir palaikymo užklausomis, susijusiomis su „Wolt Service“, konkursams ir akcijoms pateikta medžiaga („Vartotojo turinys“). Bet koks Jūsų pateiktas Vartotojo turinys išlieka Jūsų nuosavybė. Tačiau teikdami Wolt Vartotojo turinį, Jūs suteikiate Wolt pasaulinę, neterminuotą, neatšaukiamą, perleidžiamą ir nemokamą licenciją, su teise sublicencijuoti, naudoti, kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, viešai rodyti ir kitu būdu naudoti Vartotojo turinį visais formatais ir esamais ar būsimais kanalais, be išankstinio pranešimo Jums ar nereikalaujant Jūsų sutikimo, taip pat be jokios pareigos ką nors sumokėti Jums ar kitam asmeniui ar subjektui. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad esate įgalioti suteikti Wolt aukščiau nurodytas teises ir kad toks Vartotojo turinys ar jo naudojimas nėra įžeidžiantis, šmeižikiškas, nepadorus ar bet kokiu būdu žalingas ir nepažeis, neteisėtai nepasisavins ir nepažeis trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių, teisės į privatų gyvenimą bei jo slaptumą, nepažeis taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų.

 

12.5. Naudodamasis „Wolt Service“ Naudotojas gali susidurti su turiniu ar informacija, kuri gali būti netiksli, nepilna, pavėluota, klaidinanti, nelegali, įžeidžianti ar kitaip žalinga. Wolt paprastai neperžiūri Partnerių pateikto turinio. Wolt nėra atsakingas už trečiosios šalies (įskaitant Partnerius) turinį ar informaciją ar bet kokią žalą, kylančią kaip jos naudojimo ar rėmimosi ja rezultatas.

 

12.6. Jūs arba Klientas-Organizacija esate atsakingas už bet kokių įrenginių ar įrangos (tokios kaip telefonai) įsigijimą ir palaikymą bei ryšius, reikalingus prieigai prie „Wolt Service“ ir naudojimuisi ja, ir visus su tuo susijusius mokesčius.

 

12.7. Naudotojas negali: (i) naudotis ar bandyti naudotis kito asmens asmenine Wolt paskyra ir/ar prieiti prie kito asmens asmeninių mokėjimo duomenų per „Wolt Service“ ar naudotis kito asmens asmeninėmis mokėjimo kortelėmis naudojantis „Wolt Service“ be tokio kito asmens sutikimo; (ii) kopijuoti, keisti ar kurti „Wolt Service“ ar bet kokios susijusios technologijos išvestinius kūrinius; (iii) taikyti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti, dekonstruoti, dešifruoti arba kitaip bandyti gauti „Wolt Service“ ar bet kokios susijusios technologijos pirminį programos kodą ar bet kurią jo dalį; (iv) pašalinti bet kokius „Wolt Service“ esančius pranešimus apie autorių teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises; (v) pašalinti, uždengti ar padaryti neaiškią bet kokią reklamą, patalpintą „Wolt Service“; (vi) rinkti, naudoti, kopijuoti ar perduoti bet kokią iš „Wolt Service“ gautą informaciją be Wolt sutikimo; (vii) naudoti botas ar kitus automatizuotus metodus naudojimuisi „Wolt Service“; (viii) sukurti Wolt paskyrą naudodamasis netikra tapatybe ar kito asmens tapatybe; ar (viii) prieiti prie „Wolt Service“ kitaip nei per Wolt aiškiai suteiktas sąsajas, tokias kaip Wolt App ir Wolt interneto svetainė.

 

12.8. Jums nėra neleidžiama naudoti „Wolt Service“ ar bet kokio jų turinio jokiais kitais tikslais, nei nekomercinis tikslas. Griežtai draudžiamas bet kokio pobūdžio sistemingas duomenų gavimas, pavyzdžiui, robotų, vorų, interneto skelbimų skaitytuvų, išgavimo programinės įrangos, automatinio proceso ir (arba) prietaiso scranavimas, kopijavimas ir (arba) stebėjimas bet kurioje „Wolt Service“ dalyje.

 

12.9. Wolt turi teisę nedelsiant pašalinti Naudotoją iš „Wolt Service“ ir/ar atsisakyti ar atšaukti bet kokius Užsakymus iš Naudotojo, jei: (i) Naudotojas piktnaudžiauja „Wolt Service“ ar sukelia bet kokios žalos ar nuostolių naudojimuisi „Wolt Service“ ar Partneriams, ar Wolt, ar Wolt darbuotojams, (ii) Wolt turi pagrįstą įsitikinimą esant Naudotojo apgaulingų veiksmų naudojantis „Wolt Service“, (iii) Naudotojas pateikia fiktyvų Užsakymą (pavyzdžiui, neapmokėdamas arba nebūdamas pristatymo ar atsiėmimo vietoje, kad gautų Užsakymą) arba kitaip nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių iš šių Paslaugų teikimo sąlygų; (iv) esama pagrįstos abejonės dėl Užsakymo teisingumo ar tikrumo. Jei Wolt atšaukia Užsakymą, kuris jau yra apmokėtas, Wolt turi pervesti tą sumą į tą pačią naudotojo sąskaitą ar „Wolt at Work“ paskyrą, kaip ta, iš kurios Naudotojas atliko mokėjimą.

 

12.10. Apie Naudotojus surinktų asmens duomenų valdytojas yra Wolt Enterprises Oy, nebent nurodyta kitaip. Wolt Enterprises Oy bet kokius iš Naudotojo surinktus asmens duomenis tvarko pagal Wolt privatumo taisykles.

 

12.11. Naudodamasis Wolt App ar „Wolt Service“ Naudotojas privalo laikytis taikytinų trečiosios šalies sutarties sąlygų.

 

12.12. Naudotojas pareiškia ir garantuoja, kad (i) jis/ji nėra valstybėje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas ar kuri JAV vyriausybės buvo įvardinta kaip „terorizmą palaikanti“ valstybė; ir (ii) jis/ji nėra įtrauktas į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar apribotų šalių sąrašą.

 

13. Terminas ir nutraukimas

 

13.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja kaip įpareigojantis susitarimas tarp Wolt ir Naudotojo iki kito pranešimo tol, kol Naudotojas naudojasi „Wolt Service“.

 

13.2. Naudotojas bet kuriuo metu gali nutraukti naudojimąsi „Wolt Service“. Wolt bet kuriuo metu gali nutraukti „Wolt Service“ teikimą visam laikui ar laikinai.

 

14. Skundai

 

14.1. Prašome atkreipti dėmesį, kad „Wolt Service“ bet kuriuo metu gali būti pertraukta ar nutraukta visam laikui. „Wolt Service“ taip pat gali būti laikinai sustabdyta. Nesinaudokite „Wolt Service“ jokių duomenų atsarginėms kopijoms. Nors Wolt deda visas pastangas, kad „Wolt Service“ paslauga būtų teikiama be klaidų ir laiku, Wolt netekia jokių pareiškimų ir garantijų, kurios nėra aiškiai išdėstytos šiose sąlygose. Wolt nesuteikia jokios garantijos dėl „Wolt Service“ paslaugos ar bet kokių prekių ar paslaugų, teikiamų per platformą, patikimumo, savalaikiškumo, kokybės ar tinkamumo, ar kad „Wolt Service“ paslauga bus nepertraukiama ar be klaidų.

 

14.2. Partneris yra įsipareigojęs paruošti Užsakymą pagal Naudotojo užsakytas savybes ir per „Wolt Service“ nurodytą laiką. Jei yra kokių nors Užsakymo (pristatymo) trūkumų, Naudotojas gali susisiekti arba su Partnerio vardu veikiančiu Wolt klientų aptarnavimu per taikomojoje programoje įdiegtą klientų palaikymo pokalbių funkciją ar adresu support@wolt.com, arba tiesiogiai su Partneriu.

 

14.3. Tik Partneris yra atsakingas už bet kokius Užsakymo turinio ir paruošimo defektus ar kitus Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus.

 

14.4. Naudotojas, nustatęs Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus, turi nedelsdamas pateikti bet kokius skundus Wolt arba Partneriui, aiškiai aprašydamas minėtus trūkumus. Pranešimai apie Mažmeninės prekybos produktų defektus turi būti pateikti per pagrįstą laikotarpį pastebėjus defektą, tačiau ne vėliau nei per du mėnesius. Atkreipiame dėmesį, kad apie maisto produktų ir kitų produktų, kurie pagal savo pobūdį (paskirtį) greitai genda ir pasensta, defektus svarbu informuoti kuo anksčiau, kad būtų galima atlikti tinkamą defekto tyrimą ir patikrinimą. Patvirtinus Mažmeninės prekybos produkto defektą Jums bus grąžintos Jūsų sumokėtos sumos, kaip tai numato taikytini įstatymai.

 

14.5. Wolt negali būti taikoma jokia atsakomybė už nuostolius ar žalą, kuriuos Jūs ar bet kuri trečioji šalis gali patirti naudodamiesi „Wolt Service“, išskyrus atvejus, kai Wolt juos sukėlė sąmoningai ar dėl didelio neatsargumo, arba jei atsakomybės ribojimas nėra galimas vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

 

14.6. Apple neturi jokios prievolės Wolt App atžvilgiu teikti kokių nors priežiūros ir palaikymo paslaugų. Tiek, kiek kokia nors priežiūra ar palaikymas reikalingi pagal taikytiną teisę, mes, ne Apple, turime prievolę teikti bet kokią tokią priežiūrą ar palaikymą. Tiek, kiek pagal įstatymą esama kokios nors garantijos, kurios negalima atsisakyti, tik mes, ne Apple, esame atsakingi už tokią garantiją. Mes, ne Apple, esame atsakingi už bet kokių Naudotojo ar bet kokios trečiosios šalies pretenzijų, susijusių su iOS Wolt App ar Naudotojo valdymu ir/ar naudojimusi iOS Wolt App, sprendimą, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) pretenzijas dėl atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų; (ii) bet kokią pretenziją, kad iOS Wolt App neatitinka kokio nors taikytino teisinio ar reguliacinio reikalavimo; ir (iii) pretenzijas, kylančias iš vartotojų apsaugos, privatumo ar panašių teisės aktų, įskaitant ryšium su iOS Wolt App naudojimusi „HealthKit“ ir „HomeKit“ sistemomis.

 

15. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

 

15.1. Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms taikoma ir jos turi būti aiškinamos pagal Suomijos įstatymus.

 

15.2. Jeigu Jūs esate vartotojas, prašome atkreipti dėmesį, kad iš Jūsų negali būti atimtos teisės, kurias Jums suteikia Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės privalomi vartotojų apsaugos įstatymai.

 

15.3. Ginčai, kylantys iš šių Paslaugų teikimo sąlygų, sprendžiami Helsinkio apygardos teisme. Tačiau vartotojas visuomet gali pradėti teisminį procesą savo nuolatinės gyvenamosios vietos kompetentingame teisme. Jeigu Jūs esate Naudotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ES, ginčams išspręsti Jūs ir Wolt taip pat gali pasinaudoti EGS platforma, kurią valdo Europos Komisija. Šią platformą galima rasti adresu ec.europa.eu/odr. Ginčą taip pat galite perduoti vartotojų ginčų tarybai ar kitai atitinkamai neteisminei institucijai savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje (tokiai kaip Suomijos vartotojų ginčų taryba, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, Suomijoje). Jie Jūs esate Lietuvos Naudotojas, ginčą visuomet taip pat galite perduoti spręsti Valstybinei Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybai (detalesnių instrukcijų ieškokite http://www.vvtat.lt/).

 

16. Pakeitimai

 

16.1. Šios Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos gali būti keičiamos.

 

16.2. Šiuo metu galiojančias Paslaugų teikimo sąlygas galite rasti Wolt interneto svetainėje. Nepateikdami išankstinio pranešimo esminių šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų nedarysime ar Naudotojų teisių pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas nemažinsime. Jei Naudotojas nesutinka su bet kokiomis pakeistomis Wolt Paslaugų teikimo sąlygomis, jis/ji turi nutraukti naudojimąsi „Wolt Service“.

 

17. Perleidimas

 

17.1. Wolt turi teisę perleisti visas ar bet kurias savo teises ar pareigas pagal šį dokumentą, visiškai ar iš dalies, filialui ar teisių perėmėjui ar jo verslo turto, susijusio su „Wolt Service“, pirkėjui ar įgijėjui be išankstinio Naudotojo sutikimo.

 

17.2. Naudotojas neturi teisės visiškai ar iš dalies perleisti jokių savo teisių ar pareigų pagal šį dokumentą.

 

*****

 

Atnaujinta 2019 m. sausio 20 d.

 

WOLT PRIVATUMO TAISYKLĖS

 

Wolt Enterprises Oy ir tam tikros Wolt grupės bendrovės („Wolt“, „mes“) tvarko savo Wolt maisto užsakymo paslaugų („Wolt App“) naudotojų ir interneto svetainės wolt.com („Interneto svetainė“) lankytojų asmens duomenis.

 

Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Wolt Paslaugos“ reiškia kartu ir Interneto svetainę, ir Wolt App. Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Naudotojas“ arba „Jūs“ reiškia kartu ir mūsų, ir mūsų bendrovių grupės klientus, atstovus ir kitus mūsų klientų-organizacijų įgaliotus naudotojus, potencialius klientus ir Wolt Paslaugų naudotojus. Jūs tampate Wolt klientu, kai registruojatės Wolt Paslaugoms ir susikuriate naudotojo paskyrą.

 

Mūsų Privatumo taisyklės paaiškina, pavyzdžiui, mūsų tvarkomų asmens duomenų rūšis, kaip mes tvarkome asmens duomenis ir kaip Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kaip duomenų subjektas (pvz., teise nesutikti, teise susipažinti su duomenimis).

 

Kai kurioms mūsų paslaugoms gali būti taikoma atskira privatumo politika. Jei konkrečiai paslaugai taikoma atskira privatumo politika, mes ją paskelbsime ryšium su atitinkama paslauga.

 

Tam, kad atitiktų duomenų tvarkymo praktikų ar kitus pakeitimus, šios Privatumo taisyklės laikas nuo laiko gali būti atnaujinamos. Galiojančią redakciją galite rasti Interneto svetainėje. Nepateikdami išankstinio pranešimo esminių šių Privatumo taisyklių pakeitimų nedarysime ar Naudotojų teisių pagal šias Privatumo taisykles nemažinsime.

 

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS(-AI)

 

Šios Privatumo taisyklės taikomos Wolt atliekamam asmens duomenų tvarkymui.

 

Kalbant apie Vartotojų asmens duomenų tvarkymą Lietuvoje, „Wolt Enterprises Oy“ ir vietinė „Wolt“ grupės, UAB Wolt LT, įmonė veikia kaip bendri duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad „Wolt Enterprises Oy“ ir vietinė „Wolt“ grupės įmonė kartu nustato tikslus ir priemones, kuriomis tvarkomi asmens duomenys.

 

Wolt Enterprises Oy yra atsakinga už nagrinėjimą visų duomenų subjektų prašymų ir klausimų, susijusių su Wolt grupės atliekamu asmens duomenų tvarkymu.

 

2. WOLT KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Pavadinimas: Wolt Enterprises Oy
Verslo identifikacinis numeris: 2646674-9
Adresas korespondencijai: Arkadiankatu 6, 00100, Helsinki, Finland
El. pašto adresas: support@wolt.com
wolt.com/lt

Woltas paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti naudodamiesi aukščiau nurodytais kontaktais.

 

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys gali būti suskirstyti į dvi bendras duomenų kategorijas: Naudotojų duomenys ir Analitiniai duomenys.

 

Naudotojų duomenys

 

Naudotojų duomenys yra asmens duomenys, renkami tiesiogiai iš Jūsų ar iš mūsų kliento-organizacijos, kurios vardu Jūs naudojatės Wolt Paslaugomis („Klientas-Organizacija“), priklausomai nuo atvejo. Naudotojų duomenis iš savo Naudotojų ir Kliento-Organizacijos mes galime rinkti įvairiais būdais, įskaitant, po paslaugų sutarties su Klientu-Organizacija sudarymo ar kai Naudotojai registruojasi Wolt Paslaugoms, užsisako naujienlaiškį ar užpildo formą. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mes taip pat renkame duomenis apie bet kokias operacijas ir mokėjimus, kuriuos Jūs atliekate naudodamiesi Wolt Paslaugomis.

 

Naudotojų duomenys, kurie būtini tam, kad būtų galima naudotis Wolt Paslaugomis

 

Žemiau nurodyti mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys yra būtini tinkamam tarp Jūsų ir mūsų sudarytos sutarties vykdymui, taip pat mūsų teisėtam interesui vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus mūsų Klientams-Organizacijoms ir mūsų teisinių pareigų laikymuisi.

 

Po paslaugų sutarties tarp mūsų ir Kliento-Organizacijos sudarymo Klientas-Organizacija pateikia mums Jūsų pilną vardą ir pavardę bei el. pašto adresą.

 

Jums registruojantis prie Wolt Paslaugų ir kuriant naudotojo paskyrą, reikia, kad Jūs pateiktumėte mums žemiau nurodytą informaciją:

 

 • pilną vardą ir pavardę
 • telefono numerį
 • el. pašto adresą
 • informaciją, susijusią su Jūsų mokėjimo priemone(-ėmis), tokią kaip Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) numeris ir Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) galiojimo data (reikalinga maisto produktų užsakymo per Wolt Paslaugas tikslais, tačiau Wolt nesaugoma, kadangi mokėjimų apdorojimui Wolt pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją)

 

Naudotojų duomenys, kuriuos Jūs mums suteikiate savanoriškai

 

Jūsų, kaip naudotojo ar kliento, patirtis gali būti pagerinta suteikus mums žemiau nurodytą informaciją:

 

 • Papildoma paskyros informacija:
  undefinedundefinedundefinedundefined

 

 • Kita informacija. Mes taip pat galime tvarkyti kitą Jūsų savanoriškai suteiktą informaciją, tokią kaip:
  undefinedundefinedundefined

 

Be Naudotojų duomenų, surinktų iš Jūsų ir Kliento-Organizacijos, mes tvarkome tam tikrus asmens duomenis, kuriuos apie Jus suteikia trečiosios šalys – paslaugų teikėjai.

 

Jeigu jungiatės ar prie savo paskyros prisijungiate su Facebook, Facebook dalinasi su mumis asmenine informacija apie Jus, tokia kaip Jūsų profilio nuotrauka, Jūsų Facebook draugų pavyzdys ir Jūsų Facebook tapatybė.

 

Analitiniai duomenys

 

Nors paprastai mes nenaudojame Analitinių duomenų Jūsų, kaip asmens, tapatybei nustatyti, kartais iš jų Jūs galite būti atpažintas, arba vien tik iš jų, arba kai jie sujungiami ar susiejami su Naudotojų duomenimis. Tokiose situacijose Analitiniai duomenys taip pat gali būti laikomi asmens duomenimis pagal taikytinus įstatymus ir mes su šiais duomenimis elgsimės kaip su asmens duomenimis.

 

Jums lankantis ar sąveikaujant su Wolt Paslaugomis, mes galime automatiškai rinkti žemiau nurodytus Analitinius duomenis:

 

 • Įrenginio informacija. Mes renkame žemiau nurodytą informaciją, susijusią su techniniu įrenginiu, kurį Jūs naudojate, naudodamiesi Wolt Paslaugomis:

 

 • įrenginys ir įrenginio identifikacinis numeris, įrenginio IMEI
 • valstybė
 • IP adresas
 • naršyklės tipas ir versija
 • operacinė sistema
 • interneto paslaugų tiekėjai
 • Jūsų įrenginio reklamos identifikatorius
 • lankytojo identifikatorius

 

 • Naudojimo informacija. Mes renkame informaciją apie Jūsų naudojimąsi Wolt Paslaugomis, tokią kaip:
  undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

 

Slapukai

 

Mes naudojame įvairias technologijas, skirtas rinkti ir saugoti Analitinius duomenis ir kitą informaciją, kai Naudotojai apsilanko Wolt Paslaugose, įskaitant slapukus (angl. cookies) ir tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons).

 

Slapukai yra maži tekstiniai failai, išsiunčiami ir išsaugomi Jūsų įrenginyje, kurie leidžia mums identifikuoti Wolt Paslaugų lankytojus ir palengvinti naudojimąsi Wolt Paslaugomis bei sukurti suvestinę informaciją apie mūsų lankytojus. Tai padeda mums pagerinti Wolt Paslaugas ir geriau aptarnauti savo Naudotojus. Slapukai nepakenks Jūsų prietaisui ar failams. Mes naudojame slapukus siekdami pritaikyti Wolt Paslaugas ir mūsų teikiamą informaciją atsižvelgiant į individualius mūsų Naudotojų interesus. Kai kurie slapukai yra būtini norint nenutrūkstamai naudotis Wolt Paslaugomis ir jie naudojami, pvz., tam, kad „prisimintume“ Jūsų pasirinktą kalbą ir šalį. Kiti slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudojamos Wolt Paslaugos, pvz., kuris turinys yra dažnai lankomas, siekiant patobulinti Wolt Paslaugas. Mes taip pat galime naudoti slapukus, kad pateiktume savo reklamas per Wolt Paslaugas arba pasirinktose trečiųjų šalių platformose.

 

Naudotojai gali pasirinkti savo interneto naršyklę nustatyti taip, kad slapukų būtų atsisakyta ar kad būtų pranešama, kai slapukai siunčiami. Pavyzdžiui, žemiau pateiktos nuorodos suteikia informacijos, kaip pritaikyti slapukų nustatymus kai kuriose populiariose naršyklėse:

 

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

 

Prašome atkreipti dėmesį, kad atsisakius slapukų naudojimo, kai kurios Wolt Paslaugų dalys gali tinkamai neveikti.

 

Tinklo duomenų rinkėjai yra technologija, leidžianti identifikuoti interneto svetainių ir el. pašto skaitytojus, pvz., nustatant, ar el. laiškas buvo perskaitytas.

 

Žiniatinklio analizės paslaugos

 

Wolt Paslaugos naudoja Google Analytics ir kitas žiniatinklio analizės paslaugas, kad sudarytų Analitinius duomenis ir lankytojų naudojimosi ataskaitas bei padėtų mums tobulinti Wolt Paslaugas. Norint gauti Google Analytics apžvalgą, prašome apsilankyti Google Analytics. Google Analytics galima atsisakyti su šiuo naršyklės papildomu įrankiu: Google Analytics opt-out add-on.

 

Reklamos ir lankytojo identifikatoriai

 

Wolt Paslaugos naudoja pseudonimizuotus identifikatorius, kad sektų ir prognozuotų Jūsų taikomosios programos bei paslaugų naudojimą ir preferencijas.

 

Jūs galite atsisakyti šių identifikatorių naudojimo pakeisdami savo operacinės sistemos nustatymus, kaip nurodyta žemiau:

 

Reklamos identifikatoriai gali būti išjungti iOS mobiliuosiuose įrenginiuose įjungiant „Riboti reklaminį sekimą“ kortelę (Nustatymai à Privatumas à Reklama à Riboti reklaminį sekimą). Norint gauti apžvalgą ir daugiau informacijos apie reklamos identifikatorių, prašome žiūrėti Apple reklamos ir privatumo svetainę.

 

Wolt lankytojo identifikatoriai gali būti išjungti iOS ir Android mobiliuosiuose įrenginiuose pakeičiant Jūsų nustatymus (iOS: Nustatymai à Wolt à Wolt nustatymai à Riboti sekimą, o Android: Wolt taikomoji programa à Profilio kortelė à Nustatymų piktograma viršutiniame dešiniajame kampe).

 

4. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTOS PRIEŽASTYS

 

Tikslai

 

Wolt atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas turi keletą tikslų. Vienas ar keli žemiau nurodyti tikslai gali būti taikomi vienu metu:

 

Suteikti Wolt Paslaugas ir įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus (teisinis pagrindas: sutarties vykdymas ir teisėtas interesas)

 

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų Jums teikti Wolt Paslaugas pagal tarp Jūsų ir Wolt arba tarp Kliento-Organizacijos ir Wolt sudarytą sutartį, ar kitais atvejais, kai tai yra reikalinga tam, kad įvykdyti tarp Jūsų bei Wolt sudarytą sutartį. Wolt taip pat gali tvarkyti asmens duomenis kai tai būtina Wolt svarbiam bei teisėtam interesui.

 

Mes naudojame duomenis, pavyzdžiui, vykdant Jūsų užsakymus, komunikuojant su Jumis, Jūsų mokėjimams ar bet kokiems grąžinimams (kai taikytina) tvarkyti ir suteikti mūsų partneriams (restoranams ir mūsų partneriams-kurjeriams) informaciją, kuri būtina Jūsų užsakymui paruošti ar pristatyti. Jei susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimu, Jūsų suteiktą informaciją mes naudosime į Jūsų klausimus atsakyti ar Jūsų skundui išspręsti.

 

Mes galime rinkti, naudoti ir dalytis duomenimis apie Jūsų tikslią ar apytikslę buvimo vietą, įskaitant Jūsų kompiuterio ar mobiliojo telefono realiojo laiko geografinę vietą, kad galėtume parodyti Jums užsakymo paskirties vietą ir tikslią informaciją apie Jūsų užsakymo būseną, taip pat norėdami parodyti arti Jūsų esančius restoranus. Informacija apie Jūsų buvimo vietą, leidžianti asmeniškai Jus identifikuoti, be Jūsų sutikimo nėra renkama ir naudojama. Leidimo naudoti Jūsų buvimo vietą prašoma Wolt Paslaugose. Stebėjimo funkciją galima išjungti naudojant „Wolt App“ (profilis à Nustatymai à Papildomi nustatymai à Vietovės ir tiesioginiai nustatymai à Vieta) ir kompiuteryje per privatumo ir saugos nustatymus naršyklėje.

 

Mūsų teisinėms prievolėms (teisinis pagrindas: teisinės prievolės įvykdymas)

 

Wolt tvarko duomenis, kad galėtume administruoti ir įvykdyti savo prievoles pagal įstatymą. Tai apima duomenis, tvarkomus vykdant mūsų buhalterinės apskaitos prievoles ir teikiant informaciją atitinkamoms institucijoms, tokioms kaip mokesčių institucijos.

 

Pretenzijoms nagrinėti ir teisiniams procesams (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

 

Wolt gali tvarkyti asmens duomenis ryšium su pretenzijų nagrinėjimu, skolų išieškojimu ir teisiniais procesais. Mes taip pat galime tvarkyti duomenis sukčiavimo, piktnaudžiavimo mūsų paslaugomis prevencijai ir duomenų, sistemos bei tinklo saugumui.

 

Bendravimui su klientais ir rinkodarai (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

 

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad susisiektų su Jumis dėl Wolt Paslaugų ir informuotų Jus apie su jomis susijusius pakeitimus. Jūsų asmens duomenys taip pat naudojami Wolt Paslaugų pardavimo Jums tikslais. Teisėtas interesas yra tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas, pvz., kai personalizuojame mūsų pasiūlymus ir teikiame Jums paslaugas, kurios Jums yra labiau aktualios, taip pat kai mes analizuojame informaciją apie Jūsų domėjimosi sritis ir tai atliepiame vystydami savo paslaugas.

 

Kokybės gerinimui ir tendencijų analizei (teisinis pagrindas: teisėtas interesas)

 

Mes taip pat galime tvarkyti informaciją apie Jūsų naudojimąsi Wolt Paslaugomis, kad pagerintume Wolt Paslaugų kokybę, pvz., analizuodami bet kokias naudojimosi Wolt Paslaugomis tendencijas. Tam, kad užtikrintume, jog mūsų paslaugos atitinka Jūsų poreikius, asmens duomenys gali būti naudojami tokiems tikslams, kaip klientų pasitenkinimo apklausos. Kai įmanoma, tai atliksime naudodami tik subendrintus duomenis, iš kurių asmens tapatybė negali būti nustatyta.

 

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai

 

Wolt tvarko Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytų mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums ar Klientui-organizacijai ir laikytųsi teisinių prievolių. Be to, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami savo teisėto intereso vykdyti, išlaikyti ir vystyti mūsų verslą ir sukurti bei palaikyti santykius su klientais. Pasirinkdami naudoti Jūsų duomenis mūsų teisėtų interesų pagrindu, mes įvertiname savo pačių interesus palygindami su Jūsų teise į privatumą ir, pvz., suteikiame Jums lengvai pasinaudojamą galimybę atsisakyti mūsų rinkodaros pranešimų ir, kai įmanoma, naudojame duomenis, kuriems suteikti pseudonimai, ar duomenis, iš kurių asmens tapatybė negali būti nustatyta.

 

Kai kuriose Wolt Paslaugų dalyse Jūsų gali būti prašoma duoti Jūsų sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys nėra tvarkomi kol neduodate savo sutikimo ir savo sutikimą galite bet kada atšaukti.

 

5. PERDAVIMAS VASTYBĖMS UŽ EUROPOS RIBŲ

 

Wolt Jūsų asmens duomenis saugo pirmiausiai Europos Ekonominės Erdvės ribose. Tačiau mes turime paslaugų teikėjų ir veiklų keliose geografinėse vietovėse. Dėl to mes ir mūsų paslaugų teikėjai gali perduoti Jūsų asmens duomenis į ar suteikti prieigą prie jų jurisdikcijose už Europos Ekonominės Erdvės ar Naudotojo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų.

 

Mes imsimės priemonių, kad užtikrintume, jog jurisdikcijose, kuriose jie tvarkomi, Naudotojų asmens duomenims būtų užtikrinta tinkamo lygio apsauga. Tinkamą apsaugą asmens duomenų perdavimams į valstybes už Europos Ekonominės Erdvės ribų mes suteikiame daugeliu sutarčių su savo paslaugų teikėjais, sudarytų pagal Standartines sutarčių sąlygas ar kitomis tinkamomis apsaugos priemonėmis.

 

Daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimus galima gauti susisiekus su mumis bet kuriuo iš aukščiau nurodytų adresų.

 

6. GAVĖJAI

 

Jūsų asmens duomenimis mes dalijamės tik Wolt organizacijos viduje, jei ir kiek tai protingai būtina šių Privatumo taisyklių tikslais.

 

Su trečiosiomis šalimis už Wolt organizacijos ribų Jūsų asmens duomenimis mes nesidalijame, nebent taikoma viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:

 

Šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir įgaliotiems paslaugų teikėjams

 

Tiek, kiek trečiosioms šalims (tokioms kaip restoranai, kurie ruošia Jūsų užsakymą, ir mūsų partneriai-kurjeriai, kurie pristato Jūsų užsakymą, ir Klientas-organizacija, kuri gali apmokėti Jūsų užsakymą, ar kitos trečiosios šalys) reikia prieigos prie asmens duomenų, kad mes ir tokios trečiosios šalys galėtų suteikti Wolt Paslaugas, mes suteikiame tokioms trečiosioms šalims Jūsų duomenis. Be to, mes galime suteikti Jūsų asmens duomenis savo filialams ar įgaliotiems paslaugų teikėjams ir partneriams, kurie mums teikia paslaugas ar teikia paslaugas kartu su mumis (įskaitant duomenų saugojimą, apskaitą, pardavimus ir rinkodarą), kad duomenys būtų tvarkomi, ir mokėjimo paslaugos teikėjams, Jūsų mums atliktiems mokėjimams apdoroti.

 

Kai duomenys Wolt vardu yra tvarkomi trečiųjų šalių, Wolt imasi tinkamų sutartinių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi išimtinai šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir pagal visus taikytinus įstatymus bei taisykles, ir laikantis mūsų nurodymų bei tinkamų konfidencialumo įsipareigojimų ir saugumo priemonių.

 

Prašome turėti galvoje, kad jei asmens duomenis Jūs suteikiate tiesiogiai trečiajai šaliai, pavyzdžiui, per Wolt Paslaugose esančią nuorodą, tvarkymas paprastai yra paremtas jų politikomis ir standartais.

 

Teisėtoms priežastims ir teisiniams procesams

 

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Wolt ribų, jei esame sąžiningai įsitikinę, kad prieiga prie asmens duomenų ir jų naudojimas pagrįstai būtinas, siekiant: (i) laikytis bet kokio taikytino įstatymo, taisyklių ir/ar teismo nurodymo; (ii) nustatyti, užkirsti kelią ar kitaip reaguoti į sukčiavimą, nusikaltimą, saugumo ar technines problemas; ir/ar (iii) apsaugoti Wolt, Naudotojų ar visuomenės interesus, turtą ar saugumą, kiek tai atitinka įstatymą. Kai įmanoma, apie tokį tvarkymą mes Jus informuosime.

 

Dėl kitų teisėtų priežasčių

 

Jei Wolt dalyvauja susijungime, įsigijime ar turto pardavime, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis dalyvaujančiai trečiajai šaliai. Tačiau mes ir toliau užtikrinsime visų asmens duomenų konfidencialumą. Kai asmens duomenys perduodami ar jiems tampa taikomos kitos privatumo taisyklės, mes apie tai pranešime visiems atitinkamiems Naudotojams.

 

Su Jūsų aiškiu sutikimu

 

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Wolt ribų, kai tą daryti turime Jūsų aiškų sutikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti šį sutikimą susisiekdami su mumis.

 

7. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 

Wolt nesaugo Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei yra teisiškai leidžiama ir reikalinga Wolt Paslaugų ar atitinkamų jų dalių teikimo tikslais. Saugojimo laikotarpis priklauso nuo informacijos pobūdžio ir tvarkymo tikslų. Dėl to maksimalus laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo naudojimo. Wolt imasi pagrįstų priemonių, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir kad būtų ištrinti neteisingi ar nereikalingi asmens duomenys.

 

Dauguma asmens duomenų, susijusių su Naudotojo paskyra Wolt Paslaugoms, bus ištrinti praėjus 90 dienų laikotarpiui po to, kai Naudotojas ištrina savo naudotojo paskyrą Wolt Paslaugoms. Po to dalis asmens duomenų, susijusių su Naudotojo paskyra Wolt Paslaugoms, gali būti saugomi tik tiek, kiek toks tvarkymas reikalingas pagal įstatymą ar protingai būtinas mūsų teisinėms prievolėms ar teisėtiems interesams, tokiems kaip pretenzijų nagrinėjimas, buhalterinė apskaita, vidaus atskaitomybė ir suderinimo tikslai. Visi asmens duomenys, susiję su Naudotojo paskyra Wolt Paslaugoms, bus ištrinti per 10 metų laikotarpį po to, kai Naudotojas ištrina savo naudotojo paskyrą Wolt Paslaugoms, išskyrus asmens duomenis, reikalingus tam tikrose retose situacijose, tokiose kaip teismo procesai.

 

Naudotojų, kurie neturi paskyros Wolt Paslaugoms, Analitinius duomenis mes saugosime 90 dienų laikotarpį.

 

8. JŪSŲ TEISĖS

 

Teisė susipažinti su duomenimis

 

Jūs turite teisę susipažinti ir būti informuotas apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Mes suteikiame Jums galimybę tam tikrus duomenis peržiūrėti per Jūsų naudotojo paskyrą Wolt Paslaugoms ar prašyti Jūsų asmens duomenų kopijos, kreipiantis aukščiau nurodytais kontaktais.

 

Teisė atšaukti sutikimą

 

Jei duomenų tvarkymas yra grindžiamas Naudotojo duotu sutikimu, Naudotojas sutikimą gali bet kuriuo metu nemokamai atšaukti. Sutikimo atšaukimas gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Paslaugomis. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

Teisė ištaisyti

 

Jūs turite teisę, kad mūsų saugomi neteisingi ar neišsamūs asmens duomenys apie Jus būtų ištaisyti ar papildyti susisiekiant su mumis. Jūs galite ištaisyti ar atnaujinti kai kuriuos savo asmens duomenis per savo naudotojo paskyrą Wolt Paslaugose.

 

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

 

Jūs taip pat galite mūsų prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų, pavyzdžiui, kai duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti. Mes įvykdysime tokį prašymą, nebent turime teisėtą pagrindą duomenų neištrinti. Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūs norite ištrinti informaciją, mes galime nebeturėti galimybių suteikti Jums galimybę naudotis Wolt Paslaugomis ar konkrečiomis jų funkcijomis. 

 

Teisė nesutikti

 

Jūs galite turėti teisę nesutikti su tam tikru Jūsų asmens duomenų naudojimu, jei tokie duomenys tvarkomi kitais tikslais, nei būtina Wolt Paslaugų teikimui ar siekiant laikytis teisinių prievolių. Pavyzdžiui, galite reikalauti stabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros ar profiliavimo tikslais, jei tai grindžiama teisėtu interesu. Jei Jūs nesutinkate su tolimesniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Paslaugomis.

 

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

 

Jūs galite reikalauti mūsų apriboti asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, kai nagrinėjami Jūsų prašymai dėl duomenų ištrynimo, ištaisymo ar nesutikimo ir/ar kai mes neturime teisėtų pagrindų tvarkyti Jūsų duomenų. Kai duomenų tvarkymas apribojamas, Jūsų asmens duomenys bus tik saugomi bei toliau netvarkomi. Pavyzdžiui, jei ginčysite savo duomenų tikslumą, tokių duomenų tvarkymas bus ribojamas tol, kol bus užtikrinta, kad duomenys yra tikslūs. Tačiau tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Wolt Paslaugomis.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą

 

Kai duomenų tvarkymas yra atliekamas automatizuotomis priemonėmis bei grindžiant sutartimi ar sutikimu, Jūs turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums pats pateikėte, susistemintu ir įprastai naudojamu formatu ir savarankiškai persiųsti tuos duomenis trečiajai šaliai.

 

Kaip pasinaudoti savo teisėmis

 

Pirmiau nurodytomis teisėmis galima pasinaudoti mums išsiunčiant laišką ar el. laišką pirmiau nurodytais adresais, nurodant šią informaciją: pilną vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Mes galime prašyti pateikti papildomą informaciją, būtina Naudotojo tapatybei patvirtinti. Mes galime atmesti ar pareikalauti sumokėti už prašymus, kurie yra nepagrįstai pasikartojantys, neproporcingi ar akivaizdžiai nepagrįsti.

 

9. TIESIOGINĖ RINKODARA

 

Mes galime Jums siųsti informaciją, naujienas bei pasiūlymus dėl Wolt Paslaugų, remdamiesi tarp Jūsų bei mūsų susiklosčiusiais kliento santykiais. Kitais atvejais, tiesioginės rinkodaros pranešimų be aiškaus Jūsų sutikimo Jums nesiunčiame. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu mums drausti naudoti Naudotojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, rinkos tyrimams ir profiliavimui, atliekamam tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekiant su mumis aukščiau nurodytais adresais ar naudojantis Wolt Paslaugų funkcionalumais (Profilis à Nustatymai à Atsisakykite rinkodaros (opt-out)) ar prenumeratos atsisakymo galimybe, siūloma kartu su bet kuriuo tiesioginės rinkodaros pranešimu.

 

10. SKUNDO PATEIKIMAS

 

Jei Naudotojas mano, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas yra nesuderinamas su taikytinais duomenų apsaugos įstatymais, Naudotojas gali pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai Suomijoje, Duomenų apsaugos ombudsmenui (tietosuoja.fi). Kitu atveju Naudotojas gali pateikti skundą Naudotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai (pamatyti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/lt/).

 

11. INFORMACIJOS SAUGUMAS

 

Mes naudojame administracines, organizacines, technines ir fizines apsaugos priemones mūsų renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims apsaugoti. Priemonės apima, pavyzdžiui, kur tinkama, šifravimą, pseudonimų suteikimą, ugniasienes, saugias patalpas ir prieigos teisių sistemas. Mūsų saugumo kontrolė sukurta, siekiant išlaikyti tinkamą duomenų konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo, atsparumo lygį ir galimybę atkurti duomenis. Mes reguliariai tikriname Wolt Paslaugas, sistemas ir kitą turtą dėl saugumo pažeidžiamo.

 

Jeigu nepaisant saugumo priemonių įvyktų saugumo pažeidimas, kuris tikėtinai neigiamai paveiktų Naudotojų privatumą, apie pažeidimą kiek galima greičiau informuosime atitinkamus Naudotojus ir kitas paveiktas šalis, taip pat atitinkamas institucijas, kai reikalaujama pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus.

 Guidelines for Wolt Partners