Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Izmantojot Wolt pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos lietotāja pakalpojumu sniegšanas noteikumus („Pakalpojumu sniegšanas noteikumi”).

 

Pirms Wolt Pakalpojuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja nepiekrītat Wolt Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Wolt Pakalpojumu. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz jebkādu Wolt Pakalpojuma izmantošanu un no tiem izrietošajiem Pirkuma Līgumiem. Plašāks Wolt Pakalpojuma un sistēmas prasību apraksts ir pieejams wolt.com.

 

Ja Jums ir Wolt Darbavietā konts, šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumu ir piemērojami arī mūsu klientu organizācijai, kas Jums Wolt Darbavietā sniedz Funkciju („Klientu organizācija”) attiecībā uz Jūsu veiktajiem Pasūtījumiem, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju. Ja pastāv kādas pretrunas starp šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Wolt Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas ir piemērojami Klientu organizācijai, noteicošie ir Wolt Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

 

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir saistoši tikai mums un Lietotājam, nevis Apple Inc., turklāt Apple Inc. nav atbildīgs par Wolt Lietotni vai tās saturu. Jūs piekrītat, ka Apple Inc. un Apple Inc. meitasuzņēmumi („Apple”) ir šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu ieinteresētā trešā persona un ka, pieņemot Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka tas ir pieņēmis tiesības) izpildīt Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, sadarbojoties ar Jums kā ieinteresēto trešo personu.

 

1. Definīcijas

 

Partneris” ir restorāns vai cits pakalpojumu partneris, kas ir parakstījis partnerības līgumu ar Wolt un piedāvā savu produkciju un vajadzības gadījumā arī piegādes pakalpojumus ar Wolt Pakalpojuma starpniecību.

 

Pirkuma līgums ir līgums par Partnera produktu un iespējamu piegādes pakalpojumu pirkšanu, kas atrunāti Pasūtījumā. Attiecībā uz Pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju, Pirkuma līgums veido saistošu vienošanos starp Partneri un Klientu organizāciju. Attiecībā uz Pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot jebkuru citu Lietotāja maksāšanas veidu, Pirkuma līgums veido saistošu vienošanos starp Partneri un Lietotāju.

 

Woltnozīmē:

 

Wolt Latvija SIA, Elizabete iela 45/47, Riga, Latvija.

 

Wolt Lietotne ir digitāla lietotne ar nosaukumu Wolt, ko Wolt nodrošina fiziskām un juridiskām personām, lai pasūtītu produktus no Wolt Partneriem.

 

Wolt Darbavietā Konts” nozīmē lietotāja kontu Wolt Lietotnē, kuram ir pievienota Wolt Darbavietā Funkcija.

 

Wolt Darbavietā Funkcija ir Wolt Lietotnes maksāšanas veids un funkcija, ar kuras palīdzību Klientu organizācijas pilnvarotie Lietotāji var veikt Pasūtījumus par Klienta organizācijas izmaksām.

 

Wolt Pakalpojums nozīmē gan Wolt Lietotni, gan Wolt tīmekļa vietni wolt.com un citas papildu lietotnes atbilstīgi wolt.com minētajām.

 

Lietotājs vai Jūs nozīmē fizisku vai juridisku personu, kura lieto Wolt Pakalpojumu.

 

Mazumtirdzniecības Produkti” ir pārtikas preces, palīgmateriāli, sadzīves preces un citas patēriņa preces, kuru pieejamību Wolt Pakalpojumā ir nodrošinājis Partneris.

 

2. Wolt identitāte

 

·     Wolt Latvija SIA, Elizabete iela 45/47, Riga, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40203027461, PVN reģistrācijas numurs LV40203027461. 

·      Tirdzniecības nosaukums: „Wolt”, 

·      E-pasta adrese: support@wolt.com.

 

Informācija par Partneru produkta un pakalpojuma identitāti tiek nodrošināta ar Wolt Lietotnes un Wolt tīmekļa vietnes starpniecību.

 

3. Wolt Pakalpojuma apraksts

 

3.1. Wolt nodrošina platformu, kurā Lietotājs var iegādāties pārtikas produktus un kurā Lietotājam tiek pārdoti piegādes pakalpojumi attiecībā uz pārtikas produktiem, kas iegādāti no noteiktiem Partneriem. , Veicot pārtikas produktu iegādi no Partnera, Wolt atvieglo pirkumu veikšanu Wolt Pakalpojumā.

 

3.2.

 

Partneri sniedz informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem Wolt Pakalpojumā,  tai skaitā informāciju par to izvēli un produktu cenām. Informācija par piegādes maksu, kas piemērojama katrai piegādes reizei, tiek sniegta Wolt Pakalpojumā. Ja Jums ir alerģija vai citi diētas ierobežojumi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo Partneri. Partneris pēc Jūsu pieprasījuma sniegs Jums informāciju par attiecīgo pārtikas produktu. Attiecībā uz Partnera produktu un pakalpojumu pārdošanas un pirkšanas kārtību var tikt piemēroti Partneru papildu noteikumi un nosacījumi, kā tas ir noteikts Wolt Pakalpojumā. Mazumtirdzniecības Produktu cena tiek noteikta, pamatojoties uz cenu Pasūtījuma izdarīšanas brīdī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka fasētiem produktiem var būt nelielas cenu izmaiņas starp Partnera norādīto produkta cenu un galīgo cenu Pasūtījumā, ja mainās preces iepakojuma svars.

 

Partneris sniedz informāciju par alergēniem un citu nepieciešamo specifisko informāciju par Mazumtirdzniecības Produktiem Wolt Pakalpojumā. Partneris ir atbildīgs par pilnīgas informācijas sniegšanu par Mazumtirdzniecības Produktiem atbilstoši piemērojamos tiesību aktos , tai skaitā ES Regulā Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, noteiktajām prasībām. Attiecīgos gadījumos Partneris ir atbildīgs arī par to, lai pārdošanas cena un vienības cena tiktu norādīta saskaņā ar ES Direktīvu 98/6 / ES par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas.

 

Partneris pēc saviem ieskatiem nosaka Wolt Pakalpojumā pieejamo Mazumtirdzniecības Produktu izvēli un cenas. Partneris var arī piemērot noteiktus ierobežojumus Jūsu Pasūtījumam, piemēram, attiecībā uz daudzumu un Pasūtījuma lielumu. Partneris ir atbildīgs par to, lai Jūs informētu par visiem ierobežojumiem, kas saistīti ar Mazumtirdzniecības Produktu pieejamību. Lietotājs piekrīt, ka gadījumā, ja produkts īslaicīgi nav pieejams, Partneris veiks Jūsu Pasūtījuma izpildi, šo produktu neiekļaujot Pasūtījumā. Jums nebūs jāmaksā par produktiem, kas Pasūtījuma veikšanas brīdī nav pieejami.

 

Izvēloties Partnera produktus vai pakalpojumus, kurus Lietotājs vēlas pirkt no Partnera, Lietotājs veic saistošu pasūtījumu pirkt produktus un pakalpojumus no Partnera atbilstoši Lietotājam pirms pasūtījuma („Pasūtījums”) veikšanas Wolt Pakalpojumā uzrādītajiem nosacījumiem. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Wolt nosūta Pasūtījuma detaļas Partnerim. Kad Partneris ir pieņēmis Pasūtījumu un Wolt ir apstiprinājis Lietotāja pasūtījumu Partnera vārdā, Lietotājs vai Klientu organizācija un Partneris noslēdz Pirkuma līgumu. Wolt Partnera vārdā sniedz Lietotājam čeku (ja vien tās valsts, kurā atrodas Lietotājs, tiesību akti nepieprasa, ka Partneris čeku Lietotājam sniedz tiešā veidā). Kad Partneris pieņem Pasūtījumu, un Lietotājam ir sniegts pasūtījuma apstiprinājums, stājoties spēkā Pirkuma Līgumam ar Partneri par Partnera produktu pirkšanu, Lietotājs vai Klientu organizācija un Wolt papildus stājas juridiski saistošā vienošanās par jebkuru piegādes pakalpojumu pirkšanu, kurus Lietotājs ir pasūtījis ar Wolt Pakalpojuma starpniecību.

 

3.3. Lietotāja izvēlētais Partneris sagatavo Lietotāja Pasūtījumā uzskaitītos produktus. Wolt nav atbildīgs Lietotājam par pienācīgu Pirkuma Līguma izpildi no Partnera puses. Wolt ir atbildīgs par piegādes pakalpojuma izpildi, kuru Lietotājs no Wolt ir pasūtījis ar Pasūtījumu, atbilstoši šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajam.

 

3.4. Kad Lietotājs ir veicis Pasūtījumu, tas nevar tikt atcelts no Lietotāja puses. Jūs nevarat atsaukt vai atcelt produktu vai piegādes pakalpojumu Pasūtījumu pēc tam, kad esat to veicis. Pirms produkta vai pakalpojuma Pasūtījuma veikšanas Jums vajadzētu uzmanīgi pārskatīt savu izvēli.

 

3.5. Neskatoties uz 3.4.punktā noteikto, Jums kā patērētājam ir tiesību aktos noteiktās tiesības atcelt Mazumtirdzniecības Produktu Pasūtījumu 14 dienu laikā, skaitot no šo Mazumtirdzniecības Produktu saņemšanas dienas. Jūs varat atcelt Pasūtījumu, sazinoties ar Wolt vai Partneri, ievērojot iepriekš minēto atteikuma tiesību periodu, atgriežot piegādāto Mazumtirdzniecības Produktu Partnera, no kura Jūs veicāt Pasūtījumu, tirdzniecības vietā, uzrādot no Wolt vai Partnera saņemto kvīti. Ja Jūs esat sazinājies ar Wolt saistībā ar preces atgriešanu vai esat pieprasījis atlīdzinājumu saistībā ar preces trūkumiem, bojājumiem vai citu defektu dēļ, Wolt var lūgt Jums nosūtīt attiecīgās preces fotoattēlu, lai dokumentētu un pārbaudītu konstatētos trūkumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Partnerim, iespējams, ir atsevišķi noteikumi vai garantijas, kas piemērojamas papildus šiem noteikumiem. Partneris par šiem noteikumiem sniedz informāciju Lietotājam atsevišķi no Wolt Pakalpojuma.

 

Wolt ievēro patērētāju atteikuma tiesību ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos. Atsevišķas preces saskaņā ar tiesību aktos noteikto ir izslēgtas no patērētāja atteikuma tiesībām, tai skaitā:

● Pārtika un produkti, kurus to īpašību dēļ nevar pārdot tālāk, kuri ātri bojājas vai kuriem ātri beidzas derīguma termiņš;

● Preces, kas to īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;

● Spēles, filmas, datorprogrammas un citas aizzīmogotas preces, tiklīdz ir atvērts šādas preces iepakojums;

● Higiēnas un intīmas preces pēc to iepakojuma atvēršanas;

● Preces, kas izgatavotas pēc personalizēta pasūtījuma saskaņā ar Lietotāja specifikācijām un norādījumiem.

 

Tas nozīmē, ka Jūs nevarat atgriezt, piemēram, pārtikas produktus, pēc to iegādes, atsaucoties uz savām tiesību aktos paredzētājām atteikuma tiesībām. Pēc Pasūtījuma veikšanas Jūs nevarat atsaukt, atcelt vai mainīt šādu Mazumtirdzniecības Produktu Pasūtījumu. Pirms Pasūtījuma veikšanas, lūdzu, rūpīgi izskatiet savu Pasūtījumu.

 

3.6. Mazumtirdzniecības Produkti ir jāatgriež nekavējoties pēc Pasūtījuma atcelšanas un ne vēlāk kā 14 dienas pēc Pasūtījuma atcelšanas dienas. Atgrieztajai precei jābūt neizmainītā stāvoklī, lai to var pārdot tālāk. Preces iepakojums ir pienācīgi jāaizsargā, un precei ir jābūt iepakotai oriģinālajā iepakojumā vai tam līdzīgā veidā. Ja atgrieztās preces vērtība ir samazinājusies vai tā jebkādā veidā ir izmainīta, Jums nav tiesību saņemt atlīdzinājumu pilnā apmērā.

 

3.7. Atceltā Pasūtījuma Mazumtirdzniecības Produkti jānogādā Partnera, no kuras Jūs veicāt pasūtījumu, tirdzniecības vietā, izmantojot Wolt Pakalpojumu. Lūdzu, sazinieties ar attiecīgās tirdzniecības vietas klientu apkalpošanas centru, lai atgrieztu produktus. Tirdzniecības vietu Jūs varat pārbaudīt, izmantojot kvīti, kuru izsniedzis Wolt vai Partneris. Jums jāsedz izmaksas, kas saistītas ar Mazumtirdzniecības Produktu atgriešanu. Lietotāja veikto maksājumu Wolt atmaksās 14 dienu laikā pēc paziņojuma par Pasūtījuma atcelšanu saņemšanas ar noteikumu, ka Partneris ir saņēmis atgriezto preci vai apliecinājumu par to, ka prece ir nodota atgriešanai. Wolt atmaksās par atgriezto preci samaksāto naudu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kuru izmantojāt Jūs, un uz to pašu bankas kontu, no kura Jūs veicāt Pasūtījumu. Piegādes pasūtījumu gadījumā piegādes maksa netiks atlīdzināta.

 

4. Lietotāju konti

 

4.1. Jums ir ierobežotas, neekskluzīvas, atsaucamas, nenododamas un nesublicencējamas tiesības piekļūt un izmantot Wolt Pakalpojumu un saturu, kas pieejams ar Wolt  Pakalpojuma  starpniecību, tādā formā, kādu mēs Jums piedāvājam, tikai turpmāk izklāstītajiem mērķiem. Licencei, kas Lietotājam piešķirta iOS Wolt Lietotnes izmantošanai, kas lejupielādēta no Apple App Store, ir papildu ierobežojumi un tā ļauj izmantot Wolt Lietotni jebkurām Apple zīmola precēm, kas pieder Lietotājam vai ko tas kontrolē, un atbilstīgi Lietošanas noteikumiem, kas izklāstīti App Store Pakalpojumu sniegšanas noteikumos un šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Visas tiesības, kas  saskaņā ar šiem Noteikumiem nav skaidri piešķirtas, patur Wolt un Wolt licences devēji.

 

4.2. Lai izmantotu Wolt Pakalpojumu, Lietotājam ir jāizveido lietotāja konts, sekojot reģistrācijas instrukcijām Wolt Pakalpojumā. Lai izveidotu kontu, Jums jāievada lietotājvārds un parole un jāiesniedz Wolt noteikti personas dati, piemēram, Jūsu vārds, adrese, e-pasts un vismaz viena derīga maksājuma metode. Jūs  apņematies nodrošināt, lai informācija par izveidoto kontu būtu precīza, pilnīga un atjaunināta. Lai iegūtu papildus informāciju par to, kā Wolt apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, iepazīstieties ar Wolt Paziņojumu par personas datu aizsardzību. Wolt Pakalpojuma pierakstīšanās informācija ir personiska (ja vien Wolt un Klientu organizācija nav vienojušies citādi). Lietotājs nodrošina, ka visa lietotāja konta pierakstīšanās informācija un tam līdzvērtīga informācija, kas nepieciešama Lietotāja vai Klienta organizācijas lietotāja konta pieejai, netiek izpausta un tiek izmantota veidā, kas nav pieejams trešajām personām. Lietotājam var būt tikai viens personiskais lietotāja konts. Ja vēlaties dzēst savu kontu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

 

4.3. Ja rodas aizdomas, ka citai personai bez atļaujas ir tapusi zināma Lietotāja lietotāja konta informācija vai tā ir guvusi pieeju Lietotāja lietotāja kontam, Lietotājs par to nekavējoties informē Wolt. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru Wolt Pakalpojuma lietošanu un aktivitātēm Lietotāja kontā.

 

4.4. Lai izmantotu Wolt Pakalpojumu, Jums ir jāuzrāda Wolt derīga kredītkartes vai cita maksāšanas līdzekļa informācija. Wolt nesaglabā Jūsu maksājumu instrumenta informāciju, jo to veic trešā persona – maksājumu pakalpojumu sniedzējs, – ko izmanto Wolt. Jūs piekrītat apmaksāt visus pirkumus, kas izriet no Jūsu Wolt Pakalpojuma lietošanas, izņemot pirkumus, kas veikti izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju par Klientu organizācijas izmaksām. Jums ir pienākums nodrošināt kredītkartes vai citas maksājuma informācijas, ko esat snieguši lietotāja kontā, aktualitāti.

 

5. Maksājumi

 

5.1. Lietotājs, vai Klientu organizācija Wolt Darbavietā konta gadījumā, apmaksā Pasūtījumā norādīto pirkuma cenu, izmantojot attiecīgo Wolt Pakalpojuma norēķinu funkciju. Wolt Partnera vārdā iekasē visus maksājumus no Lietotājiem un Klientu organizācijām. Ja Pasūtījums ir veikts, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju, Lietotājs apstiprina maksājumu Klientu organizācijas vārdā, izmantojot Wolt Darbavietā Funkciju. Lietotāja vai Klienta organizācijas maksājuma pienākums rodas pēc tam, kad Wolt Pakalpojumā veikts Pasūtījums.

 

5.2. Lietotājs var izpildīt šo maksājuma pienākumu, tikai izmantojot attiecīgās tiešsaistes maksājuma metodes, kas piedāvātas Wolt Pakalpojumā. Kad Lietotājs vai Klientu organizācija Wolt Darbavietā Konta gadījumā ir samaksājusi pirkuma cenu Wolt, Lietotājs vai Klientu organizācija ir izpildījusi savu maksājuma pienākumu pret Partneri.

 

5.3. Maksājums pēc Pasūtījuma piegādes tiek automātiski atskaitīts no Lietotāja kredītkartes vai iekasēts, izmantojot Klientu organizācijas Wolt Darbavietā Funkciju. Kad Wolt Pakalpojumā ir veikts Pasūtījums, Wolt Partnera vārdā ir tiesības veikt rezervāciju no Lietotāja kredītkartes vai Klientu organizācijas Wolt Darbavietā Funkcijas. Maksājumu apstrādei Wolt izmanto trešo personu – maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

6. Wolt kredīti un žetoni

 

6.1. Wolt Pakalpojuma Lietotāji var saņemt Wolt Kredītus vai Žetonus, piemēram, uzaicinot jaunus lietotājus pierakstīties Wolt Pakalpojumā. Lietotājs var izmantot Wolt kredītus un žetonus, lai iegūtu atlaidi saviem pirkumiem Wolt Pakalpojumā.

 

6.2. Wolt var vienpusēji noteikt piemērojamos Wolt kredītu un žetonu piešķiršanas, derīguma un izsniegšanas noteikumus.

 

6.3. Jebkurus pierakstīšanās bonusa kredītus vai žetonus var izmantot tikai vienu reizi.

 

6.4. Wolt kredītus un žetonus nevar apmainīt pret naudu.

 

6.5. Wolt kredīti un žetoni tiek anulēti, ja Wolt konstatē jebkādu Wolt kredītu vai žetonu ļaunprātīgu izmantošanu vai konstatē, ka Wolt kredīti vai žetoni ir piešķirti kļūdaini. Šādos gadījumos Wolt izraksta rēķinu par summu, kas tika samaksāta, izmantojot šādus Wolt kredītus vai žetonus.

 

7. Pasūtījuma piegāde

 

7.1. Ja Lietotājs pasūta Pasūtījuma piegādi ar Wolt Pakalpojuma starpniecību, Pasūtījums tiek piegādāts uz atrašanās vietu, ko Lietotājs ir apstiprinājis ar Wolt Pakalpojuma starpniecību. Lietotājam ir jāsniedz arī fiziskā adrese apstiprinātajai atrašanās vietai Wolt Pakalpojumā. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par veiktā Pasūtījuma pareiza adresāta un pareizu instrukciju norādīšanu Wolt Pakalpojumā. Wolt sniedz piegādes pakalpojumus Lietotājam vai Klientu organizācijai.

 

7.2. Izmantojot Wolt Pakalpojumu, var tikt noteikta minimālā pirkuma vērtība, un tādā gadījumā Jūs par to tiksiet informēts pirms pasūtījuma veikšanas Wolt Pakalpojumā. Ja Pasūtījums neatbilst noteiktajai minimālajai vērtībai, Jums būs iespēja samaksāt starpību, lai tā sasniegtu minimālo vērtību, vai pievienot savam Pasūtījumam vairāk produktu.

 

7.3. Lietotājam ir jābūt spējīgam saņemt zvanus uz ES zonas tālruņa numuru, kuru Lietotājs ir norādījis Wolt Pakalpojumā.. Ja Lietotāja norādītais tālruņa numurs nav sasniedzams, Wolt var atcelt Pasūtījumu, un Lietotajam vai Klientu organizācijai var būt jāmaksā pilna Pasūtījuma cena.

 

7.4. Lietotājs var veikt pasūtījumu ar piegādi pēc iespējas ātrāk (standarta piegādes metode) vai ar iepriekš pasūtītu konkrētu piegādes laiku.

 

7.5. Standarta piegādes opcija: Lietotājam ir jāatrodas apstiprinātajā atrašanās vietā, kas norādīta Pasūtījumā, laikā no Pasūtījuma veikšanas līdz Pasūtījuma produktu saņemšanai. Ja Lietotājs nav pieejams apstiprinātajā atrašanās vietā 5 minūšu laikā pēc pasūtīto produktu piegādes un ja kurjers nevar ar Lietotāju sazināties divos mēģinājumos, Wolt var atcelt piegādi, un Lietotājam vai Klientu organizācijai var būt jāmaksā pilna Pasūtījuma cena.

 

7.6. „Iepriekšpasūtījuma” piegādes iespējas: lai saņemtu Pasūtījumu, Lietotājam ir jābūt apstiprinātajā atrašanās vietā desmit minūtes pirms iepriekšpasūtījuma piegādes laika līdz piegādes brīdim.

 

8. Pasūtījuma saņemšana Partnera tirdzniecības vietā

 

8.1. Ja Lietotājs nav pasūtījis Pasūtījumā norādīto Partnera produktu piegādi, bet gan saņemšanu Partnera tirdzniecības vietā, produktus var saņemt Partnera tirdzniecības vietā, kuru Lietotājs ir izvēlējies saistībā ar Pasūtījumu. Kad produkti ir gatavi saņemšanai, Lietotājs saņem atsevišķu elektronisku apstiprinājumu. Wolt Partneris var noteikt nosacījumus Lietotāja identifikācijai Pasūtījuma produktu saņemšanas brīdī.

 

8.2. Partneris saglabā pasūtītos produktus 60 minūšu laikā pēc tam, kad Partneris ir paziņojis Lietotājam, ka Pasūtījums ir gatavs saņemšanai. Taču šis pienākums ir ierobežots ar konkrētā Partnera tirdzniecības vietas darba laiku, un Pasūtījums ir jāsaņem pirms Partnera darba laika beigām minētajā tirdzniecības vietā.

 

9. Pasūtījuma saņemšana ēšanai uz vietas

 

9.1. Ja Lietotājs ir izvēlējies Pasūtījuma produktus patērēt uz vietas Partnera tirdzniecības vietā, Lietotājs saņem atsevišķu elektronisku apstiprinājumu par paredzamo laiku, kad produkti būs gatavi patērēšanai Partnera tirdzniecības vietā.

 

10. Laika aprēķini

 

10.1. Jebkurš piegādes vai saņemšanas laiks vai cits laiks, ko Wolt Pakalpojumā Lietotājam paziņo Partneris vai Wolt, ir tikai aptuvenais laiks. Nav garantijas, ka Pasūtījums tiks piegādāts vai būs pieejams saņemšanai vai patēriņam paredzētajā laikā. Produktu piegādes laikus var ietekmēt arī dažādi faktori, piemēram, sastrēgumi, sastrēgumstundas un laika apstākļi.

 

11. Intelektuālā īpašuma tiesības

 

11.1. Visas Intelektuālā Īpašuma tiesības par vai saistībā ar Wolt Pakalpojumu un ar to saistīto dokumentāciju un visām tā daļām un kopijām, paliek tikai Wolt un/vai tā apakšuzņēmēju/licenciāru īpašumā. „Intelektuālā Īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības un saistītās tiesības (ieskaitot datubāzu un katalogu tiesības, kā arī fotografēšanas tiesības), patentus, funkcionālos modeļus, dizainparaugu tiesības, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, komercnoslēpumus, zinātību (know-how) un jebkuras citas reģistrētu vai nereģistrētu intelektuālā īpašuma tiesību formas.

 

11.2. Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi nesniedz Lietotājam intelektuālā īpašuma tiesības uz Wolt Pakalpojumu, un visas tiesības, kas nav tieši šeit garantētas, ir rezervētas Wolt un tā apakšuzņēmējiem/licenciāriem.

 

11.3. Apple nav atbildīgs par izmeklēšanu, iebilduma rakstu, izlīgumu vai prasību izpildi, kas saistītas ar to, ka iOS Wolt Lietotne vai Jūs, to lietojot, pārkāptu kādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības.

 

12. Papildu noteikumi Wolt Pakalpojuma lietošanai

 

12.1. Wolt Pakalpojums ir pieejams tikai personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

12.2. Izmantojot Wolt Pakalpojumu, Lietotājs ievēro visus piemērojamos noteikumus un tiesību aktus, tajā skaitā par alkohola un tabakas pirkšanu. Ciktāl valstī, kurā atrodas Lietotājs, ir pieejama alkohola piegāde, Lietotājam var atteikt piegādāt alkoholiskos dzērienus, ja tas nespēj uzrādīt derīgu dokumentu ar fotogrāfiju Wolt kurjera partnerim, kas piegādā Pasūtījumu, kas pierādītu, ka Lietotājam ir vismaz 18 gadi. Lietotājam var atteikt alkoholisko dzērienu piegādi arī citos gadījumos, kas paredzēti likumos tajā valstī, kurā atrodas Lietotājs (piemēram, ja Lietotājam ir reibuma pazīmes).

 

12.3. Wolt pastāvīgi uzlabo Wolt Pakalpojumu un var daļēji vai kopumā mainīt vai likvidēt dažādas Wolt Pakalpojumu daļas, ieskaitot funkcijas, produktus un Partnerus, kuri ir pieejami Wolt Pakalpojumā.

 

12.4. Wolt pēc saviem ieskatiem var ļaut Jums iesniegt, publicēt vai kā citādi padarīt pieejamu Wolt, izmantojot Wolt Pakalpojumu, saturu un informāciju, piemēram, atsauksmes un atbalsta pieprasījumus, kas saistīti ar Wolt Pakalpojumu, vai iesniegumus konkursiem un akcijām (“Lietotāja saturs”). Jebkurš Jūsu  ŗadītais Lietotāja saturs paliek Jūsu īpašumā. Tomēr, iesniedzot Lietotāja saturu Wolt, Jūs piešķirat Wolt starptautisku, pastāvīgu, neatsaucamu, nododamu, bezatlīdzības licenci ar tiesībām sublicencēt, izmantot, kopēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, izplatīt, padarīt publiski pieejamu un jebkādā citā veidā izmantot šādu Lietotāja saturu visos formātos, kā arī pašreizējos vai nākotnes kanālos, nesniedzot par to papildus paziņojumus un nesaņemot  piekrišanu no Jums, kā arī  bez jebkādiem pienākumiem vai maksājumu saistībām attiecībā pret Jums vai kādu citu personu vai organizāciju. Jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots piešķirt Wolt iepriekš minētās tiesības un ka šāds Lietotāja saturs vai tā izmantošana nav aizskaroša, apmelojoša, nepiedienīga vai jebkādā veidā kaitējoša un nepārkāps, nepiesavināsies un neaizskars trešās personas intelektuālo īpašumu vai īpašumtiesības, izplatīšanas tiesības vai tiesības uz privātumu, kā rezultātā var tikt pārkāpti piemērojamie likumi vai noteikumi.

 

12.5. Izmantojot Wolt Pakalpojumu, Lietotājs var saskarties ar saturu vai informāciju, kas var būt neprecīza, nepilnīga, novecojusi, maldinoša, nelegāla, aizskaroša vai kā citādi kaitējoša. Wolt parasti nepārbauda Partneru sniegto saturu. Wolt nav atbildīgs par trešo personu (ieskaitot Partneru) saturu vai informāciju, vai par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no uzticēšanās šādai informācijai vai tās izmantošanas.

 

12.6. Jūs vai Klientu organizācija esat atbildīgs par ierīču un aprīkojuma (piemēram, tālruņa) iegūšanu un uzturēšanu, kā arī par savienojumiem un maksājumiem, kas nepieciešami, lai piekļūtu Wolt Pakalpojumam un to izmantotu.

 

12.7. Lietotājam aizliegts: (i) izmantot vai mēģināt izmantot citas personas personīgo Wolt kontu un/vai piekļūt citas personas personīgajiem maksājumu datiem Wolt Pakalpojumā, vai izmantot citas personas maksājumu kartes, izmantojot Wolt Pakalpojumu, bez šīs otrās personas piekrišanas; (ii) kopēt, modificēt, radīt atvasinātus darbus no Wolt Pakalpojuma vai saistītām tehnoloģijām; (iii) veikt reverso inženieriju, dekompilēt, atšifrēt vai citādi mēģināt atvasināt Wolt Pakalpojuma vai saistīto tehnoloģiju pirmkodu, vai jebkuru tā daļu; (iv) atdalīt autortiesības, preču zīmes vai citus īpašumtiesību paziņojumus, kas ietverti Wolt Pakalpojumā; (v) atdalīt, aizsegt vai noslēpt jebkuru reklāmu, kas iekļauta Wolt Pakalpojumā; (vi) ievākt, izmantot, kopēt vai nodot jebkādu informāciju, kas iegūta no Wolt Pakalpojuma bez Wolt piekrišanas; (vii) izmantot robotprogrammatūru vai jebkādas citas automatizētas metodes, lai izmantotu Wolt Pakalpojumu; (viii) radīt Wolt kontu ar viltus identitāti vai citas personas identitāti; vai (ix) piekļūt Wolt Pakalpojumam citādi kā ar metodēm, ko piedāvā Wolt, piemēram, Wolt Lietotni un Wolt tīmekļa vietni.

 

12.8. Jums ir atļauts izmantot Wolt Pakalpojumu vai jebkuru tā saturu tikai nekomerciāliem mērķiem. Stingri aizliegta jebkāda veida sistēmiska izguve, piemēram, jebkuras robotprogrammatūras, zirnekļa, “rāpuļprogrammas”,  ”izvilkšanas” programmatūras vai kāda cita automātiska procesa un/vai ierīces izmantošana, lai apkopotu, nokopētu un /vai  pārraudzītu Wolt Pakalpojumu.

 

12.9. Wolt ir tiesības nekavējoties noņemt Lietotāju no Wolt Pakalpojuma un/vai atteikties vai atcelt jebkurus Lietotāja Pasūtījumus ja: (i) Lietotājs ļaunprātīgi izmanto Wolt Pakalpojumu vai rada kaitējumu vai bojājumus Wolt Pakalpojuma lietošanai vai Partneriem, vai Wolt, vai Wolt darbiniekiem, (ii) Wolt ir pamatota pārliecība par Lietotāja veiktu krāpšanu izmantojot Wolt Pakalpojumu, (iii) Lietotājs veic viltus Pasūtījumu (piemēram nemaksājot vai neatrodoties piegādes vietā, saņemšanas vietā, lai saņemtu Pasūtījumu), vai citādi neievēro no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem izrietošos pienākumus; (iv) ir pamatotas šaubas par Pasūtījuma pareizību vai autentiskumu. Ja Wolt atceļ Pasūtījumu, kas jau ir apmaksāts, Wolt pārskaita atpakaļ saņemto maksājuma summu tajā pašā lietotāja kontā vai Wolt Darbavietā Kontā, no kura Lietotājs veica maksājumu.

 

12.10. Personas datu pārzinis datiem, kas ievākti par Lietotājiem ir Wolt Enterprises Oy, ja vien nav norādīts citādi. Wolt Enterprises Oy apstrādā jebkurus no Lietotāja ievāktos personas datus atbilstoši Wolt Paziņojumam par personas datu aizsardzību.

 

12.11. Lietotājam, izmantojot Wolt Lietotni vai Wolt Pakalpojumu, ir jāievēro piemērojamie ar trešo pusi noslēgtā līguma nosacījumi.

 

12.12. Lietotājs ziņo un apliecina, ka (i) tas neatrodas valstī, uz kuru attiecas ASV valdības embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti; un (ii) tā nav iekļauta nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā.

 

13. Līguma termiņš un izbeigšana

 

13.1. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā kā saistoša vienošanās starp Wolt un Lietotāju līdz turpmākam paziņojumam – tik ilgi, kamēr Lietotājs izmanto Wolt Pakalpojumu.

 

13.2. Lietotājs var jebkurā laikā pārtraukt izmantot Wolt Pakalpojumu. Wolt var jebkurā brīdī pārtraukt sniegt Wolt Pakalpojumu pastāvīgi vai uz laiku.

 

14. Sūdzības

 

14.1. Ņemiet vēra, ka Wolt Pakalpojums var būt jebkurā brīdī pārtraukts vai pastāvīgi pārtraukts. Wolt Pakalpojums var tikt arī īslaicīgi apturēts. Neizmantojiet Wolt Pakalpojumu, lai veiktu datu dublēšanu. Lai gan Wolt dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Wolt Pakalpojuma darbību bez traucējumiem un kavēšanās, Wolt atsakās no jebkādiem apliecinājumiem un garantijām, kas šajos noteikumos nav skaidri noteikti. Wolt nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas attiecībā uz Wolt Pakalpojuma vai jebkuru caur platformu iegādāto preču vai sniegto pakalpojumu uzticamību, savlaicīgumu, kvalitāti vai to atbilstību, kā arī to, ka Wolt Pakalpojuma darbība būs nepārtraukta vai bez jebkādiem traucējumiem.

 

14.2. Partneris apņemas sagatavot Pasūtījumu atbilstoši Lietotāja norādītajām specifikācijām un termiņā, kas norādīts Wolt Pakalpojumā. Ja Pasūtījumā (vai tā piegādē) ir kādi defekti, Lietotājs var sazināties ar Wolt klientu servisu, kas darbojas Partnera vārdā, izmantojot lietotnē iebūvēto klientu servisa tērzēšanas iespēju vai e-pastu support@wolt.com, vai sazināties tieši ar Partneri.

 

14.3. Partneris ir vienīgais atbildīgais par jebkādiem Pasūtījuma satura un gatavošanas defektiem vai citām nepilnībām Pirkuma Līguma izpildē.

 

14.4. Lietotājam, kurš ir atklājis trūkumus Pirkuma Līguma izpildē, ir pienākums nekavējoties iesniegt jebkuras sūdzības ar skaidru trūkumu aprakstu Wolt vai Partnerim. Attiecībā uz Mazumtirdzniecības Produktiem paziņojumi par to trūkumiem jāiesniedz saprātīgā termiņā pēc to atklāšanas, tomēr ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad trūkumi tika atklāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, konstatējot pārtikas preču vai produktu, kas pēc savām īpašībām, ātri bojājas vai kuriem ātri beidzas derīguma termiņš, trūkumus, ir būtiski, lai Jūs par tiem paziņotu nekavējoties, lai konstatētās neatbilstības būtu iespējams pienācīgi pārbaudīt. Par konstatētajiem Mazumtirdzniecības Produktu trūkumiem Jums tiks noteikts atlīdzinājums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

14.5. Wolt nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas Jums vai jebkurai trešajai personai var rasties saistībā ar Wolt Pakalpojumu, izņemot, ja tie radušies Wolt nodoma vai rupjas neuzmanības rezultātā, vai atbildība par tiem nav izslēdzama vai ierobežojama saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

 

14.6. Apple nav pienākuma sniegt uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus Wolt Lietotnei. Ciktāl piemērojamie tiesību akti pieprasa jebkādus uzturēšanas vai atbalsta pakalpojumus, pienākums sniegt šādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus ir mums, nevis Apple. Ciktāl saskaņā ar likumiem pastāv garantija, no kuras nevar atteikties, par šādu garantiju atbildīgi esam tikai mēs, nevis Apple. Mēs, nevis Apple, esam atbildīgi par jebkuras Lietotāja vai jebkuras trešās personas pretenzijām, kas saistītas ar iOS Wolt Lietotni vai Lietotāja iOS Wolt Lietotnes glabāšanu un/vai lietošanu, tai skaitā, bet ne tikai: (i) produkta civiltiesiskās atbildības prasības; (ii) jebkuri apgalvojumi, ka iOS Wolt Lietotne neatbilst kādām piemērojamām tiesiskām vai reglamentējošām prasībām; un (iii) prasības, kas izriet no patērētāju aizsardzības, privātuma vai līdzīgiem tiesību aktiem, tostarp saistībā ar iOS Wolt Lietotnes HealthKit un HomeKit sistēmas izmantošanu.

 

15. Piemērojamie likumi un strīdu izšķiršana

 

15.1. Šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Somijas tiesību aktiem.  

 

15.2. Ja Jūs esat patērētājs, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums nevar tikt atņemtas tiesības, kuras Jums sniedz obligātie patērētāju tiesību aizsardzības likumi Jūsu pastāvīgajā dzīves vietā.

 

15.3. Strīdus, kas izriet no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, risina Helsinku rajona tiesa. Taču patērētājs var celt prasību savas pastāvīgās dzīves vietas kompetentajā rajona tiesā. Ja esat Lietotājs, kura pastāvīgā dzīves vieta ir ES, Jūs un Wolt strīdu izšķiršanai varat izmantot arī Eiropas Komisijas pārvaldīto SIT platformu. Platforma ir pieejama ec.europa.eu/odr. Jūs varat arī nodot strīdu patērētāja strīdu izskatīšanas padomei vai citai atbilstīgai ārpustiesas iestādei Jūsu pastāvīgajā dzīves vietā (piemēram, Somijas Patērētāju strīdu izšķiršanas padomei, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, Somijā). Ja Jūs esat Latvijas patērētājs, radušos strīdus vienmēr varat nodot izskatīšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram (skat. http://www.ptac.gov.lv/).

 

16. Grozījumi

 

16.1. Šie Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir grozāmi.

 

16.2. Spēkā esošie Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi pieejami Wolt tīmekļa vietnē.  Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumos  netiks veiktas būtiskas izmaiņas un Lietotāju tiesības saskaņā ar Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem netiks ierobežotas, nesniedzot par to informāciju. Ja Lietotājs nepiekrīt Wolt mainītajiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, tas tiek atskaitīts no Wolt Pakalpojuma lietošanas.

 

17. Tiesību nodošana citām personām

 

17.1. Wolt ir tiesības bez Lietotāja iepriekšējas piekrišanas pilnībā vai daļēji cedēt visas vai daļu no savām šo noteikumu tiesībām un saistībām filiālei vai saistību pārņēmējam, vai pircējam, vai tā uzņēmējdarbības aktīvu ieguvējam, kas attiecas uz Wolt Pakalpojumu.

 

17.2. Lietotājam nav tiesību pilnībā vai daļēji cedēt jebkuras tā tiesības vai saistības no šiem noteikumiem.

 

*****

Atjaunots: 2019. gada janvārī 

 

 

WOLT PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

 

Wolt Enterprises Oy un atsevišķi Wolt grupas uzņēmumi („Wolt”, „mēs”) apstrādā Wolt pārtikas pasūtīšanas pakalpojumu lietotāju (Wolt Lietotne) un tīmekļa vietnes wolt.com (Tīmekļa vietne) apmeklētāju personas datus.

 

Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību vārdu savienojums Wolt Pakalpojumi attiecas gan uz Vietni, gan Wolt Lietotni. Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību vārdi Lietotājs un Jūs kopā attiecas uz mūsu un mūsu grupas uzņēmumu klientiem, pārstāvjiem un citiem mūsu klientu organizāciju pilnvarotiem lietotājiem, potenciāliem klientiem un Wolt Pakalpojumu lietotājiem. Jūs kļūstat par Wolt klientu, reģistrējoties Wolt Pakalpojumā un izveidojot lietotāja kontu.

 

Mūsu Paziņojums par personas datu aizsardzību skaidro, piemēram, personas datu veidus, ko mēs apstrādājam, kā mēs apstrādājam personas datus un kā Jūs varat izmantot savas tiesības kā datu subjekts (piemēram, tiesības iebilst, piekļuves tiesības).

 

Uz dažiem mūsu pakalpojumiem var attiekties atsevišķa privātuma politika. Ja konkrētam pakalpojumam tiek piemērota atsevišķa privātuma politika, mēs to publicēsim saistībā ar attiecīgo pakalpojumu.

 

Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību var laiku pa laikam tikt atjaunināts, lai atspoguļotu izmaiņas datu apstrādes praksē vai citādi. Jaunāko versiju varat atrast Vietnē. Mēs neveiksim būtiskas izmaiņas šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību un nesamazināsim šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību Lietotāju tiesības bez tā iepriekšējas paziņošanas.

 

1. DATU PĀRZINIS(-ŅI)

 

Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Wolt.

 

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Wolt. Attiecībā uz Lietotāju personas datu apstrādi zemāk minētajās valstīs Wolt Enterprises Oy un Wolt Latvija SIA darbojas kā kopīgi kontrolieri.

 

Tas nozīmē, ka Wolt Enterprises Oy un Wolt Latvija SIA kopā nosaka personas datu mērķus un līdzekļus apstrādāti. Par visu datu subjektu pieprasījumu apstrādi ir iecelta Wolt Enterprises Oy jautājumi par Wolt grupas personas datu apstrādi vietējā kopīgā vārdā kontrolieri.

2. WOLT KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Nosaukums: Wolt Enterprises Oy
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 2646674-9
Pasta adrese: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Somija
E-pasts: support@wolt.com
wolt.com/lv

Volts ir iecēlis datu aizsardzības inspektoru, ar kuru var sazināties, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.

 

3. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN DATU AVOTI

 

Mūsu apkopotos un apstrādātos personas datus var iedalīt divās vispārīgās datu kategorijās: Lietotāju dati un Analytics dati.

 

Lietotāju dati

 

Lietotāju dati ir personas dati, kas savākti tieši no Jums vai no mūsu klientu organizācijas, kuras vārdā Jūs izmantojat Wolt Pakalpojumus (Klientu organizācija”). Mēs varam ievākt Lietotāju datus no mūsu lietotājiem un klientu organizācijām dažādos veidos, tostarp pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas ar Klientu organizāciju, vai kad Lietotājs reģistrējas Wolt Pakalpojumos, abonē biļetenu vai aizpilda veidlapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs ievācam informāciju arī par jebkuriem darījumiem un maksājumiem, ko veicat ar Wolt Pakalpojumu starpniecību.

 

Lietotāja dati, kas nepieciešami Wolt Pakalpojumu izmantošanai

 

Turpmāk minētie mūsu apkopotie un apstrādātie personas dati ir nepieciešami, lai pienācīgi izpildītu mūsu līgumu, kā arī īstenotu mūsu leģitīmās intereses, vienlaikus pildot līgumsaistības ar mūsu Klientu Organizācijām un savus juridiskus pienākumus.

 

Pēc pakalpojumu līguma noslēgšanas starp mums un Klientu organizāciju Klientu organizācija sniedz mums Jūsu pilnu vārdu un e-pasta adresi. 

 

Reģistrējoties Wolt Pakalpojumos un izveidojot lietotāja kontu, Jūs sniedzat mums šādu informāciju:

 

·      pilns vārds

·      tālruņa numurs 

·      e-pasta adrese 

·      informācija par Jūsu maksājumu līdzekli (-ļiem), piemēram, Jūsu maksāšanas līdzekļa (-u) numurs un derīguma termiņš (nepieciešams, lai pasūtītu pārtikas produktus, izmantojot Wolt Pakalpojumus, taču ko neglabā Wolt, jo Wolt maksājumu apstrādei izmanto trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzēju)

 

Lietotāju dati, ko Jūs sniedzat brīvprātīgi

 

Jūsu lietotāja vai klientu pieredzi var uzlabot, sniedzot mums šādu informāciju 

 

 • Papildinformācija par kontu:
 • attēls
 • piegādes adrese
 • atrašanās vietas dati (ja piekrītat atrašanās vietas datu apstrādei)
 • cita informācija, ko sniedzat, izveidojot lietotāja kontu vai vēlāk mainot konta profilu 

 

 • Cita informācija. Mēs varam apstrādāt arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegto informāciju, piemēram:
 • informāciju, ko sniedzat, vērtējot mūsu pakalpojumus
 • piekrišana (opt-in) un nepiekrišana (opt-out) informācijas izmantošanai tirgvedības vajadzībām
 • informāciju, ko sniedzat pa tālruni vai e-pastu, vai sarunā ar mums, ieskaitot zvanu ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu ierakstus 

 

Papildus Lietotāju datiem, kas ievākti no jums un Klientu Organizācijas, mēs apstrādājam atsevišķus personas datus, ko par Jums sniedz trešo personu pakalpojumu sniedzēji. 

 

Ja pievienojat Facebook vai pierakstāties savā kontā, izmantojot Facebook, Facebook dalās ar mums ar Jūsu personas datiem, piemēram, Jūsu profila attēlu, Facebook draugu izlasi un Facebook ID

 

Analytics dati

 

Lai gan mēs parasti neizmantojam Analytics datus, lai identificētu Jūs kā indivīdu, dažreiz Jūs var atpazīt, izmantojot šos datus vai nu atsevišķi, vai kombinējot vai savienojot ar Lietotāja datiem. Šādās situācijās Analytics datus arī var uzskatīt par personas datiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un mēs uzskatīsim šādus datus par personas datiem.

 

Kad Jūs apmeklējat vai mijiedarbojaties ar Wolt Pakalpojumiem, mēs varam automātiski ievākt šādus Analytics datus

 

 • Ierīces informācija. Par tehnisko ierīci, ko izmantojat, lietojot Wolt pakalpojumus, mēs ievācam šādu informāciju:
 • ierīce un ierīces identifikācijas numurs, ierīces IMEI
 • valsts
 • IP adrese
 • pārlūka veids un versija
 • operētājsistēma
 • interneta pakalpojumu sniedzēji
 • ierīces reklāmas identifikators
 • apmeklētāja identifikators

 

 • Lietošanas informācija. Mēs apkopojam informāciju par Jūsu Wolt pakalpojumu lietošanas paradumiem, piemēram:
 • Wolt Pakalpojumos pavadītais laiks 
 • mijiedarbība ar Wolt Pakalpojumiem
 • informācija par Jūsu pasūtījumiem, kas veikti ar Wolt Pakalpojumu starpniecību
 • vietnes URL, ko apmeklējāt pirms un pēc Wolt Pakalpojumu apmeklējuma
 • Wolt Pakalpojumu apmeklējumu laiks un datums
 • apmeklētās Wolt Pakalpojumu sadaļas
 • produkti, ko meklējat, izmantojot Wolt Pakalpojumus

 

Sīkdatnes

 

Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, lai ievāktu un glabātu Analytics datus un citu informāciju, kad lietotāji apmeklē Wolt Pakalpojumus, tostarp sīkfailus un tīmekļa bāksignālus.

 

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti un saglabāti Jūsu ierīcē, ļaujot identificēt Wolt Pakalpojumu apmeklētājus,atvieglojot Wolt Pakalpojumu izmantošanu un izveidojot informācijas kopsavilkumu par mūsu apmeklētājiem. Tas ļauj mums uzlabot Wolt Pakalpojumus un labāk apkalpot mūsu Lietotājus. Sīkdatnes nekaitēs Jūsu ierīcei vai datnēm. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai pielāgotu Wolt pakalpojumus un mūsu sniegto informāciju saskaņā ar mūsu Lietotāju individuālajām interesēm. Daži sīkfaili nepieciešami, lai nodrošinātu Wolt Pakalpojumu netraucētu izmantošanu, un tie tiek izmantoti, piemēram, lai atcerētos  Jūsu valodas un valsts izvēli. Citos sīkfailos tiek apkopota informācija par to, kā tiek izmantoti Wolt Pakalpojumi, piemēram, kurš saturs tiek bieži apmeklēts, lai uzlabotu Wolt Pakalpojumus. Sīkfaili tiek izmantoti arī, lai rādītu mūsu reklāmas Wolt  Pakalpojumos vai izvēlētajās trešo personu platformās.

 

Lietotāji var izvēlēties uzstādīt savu pārlūkprogrammu atteikt sīkdatnes vai brīdināt, ka sīkdatnes tiek sūtītas. Piemēram, turpmāk minētās saites sniedz informāciju par to, kā dažos populāros pārlūkos pielāgot sīkfailu iestatījumus: 

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas Wolt Pakalpojumu daļas var nedarboties pienācīgi, ja tiek atteikta sīkdatņu izmantošana.

 

Tīmekļa bāksignāli ir tehnoloģija, kas ļauj identificēt vietņu lasītājus un e-pasta vēstules, piemēram, lai uzzinātu, vai e-pasta vēstule ir izlasīta. 

 

Tīmekļa analīzes pakalpojumi

 

Wolt Pakalpojumi izmanto Google Analytics un citus tīmekļa analīzes pakalpojumus, lai apkopotu Analytics datus un ziņojumus par apmeklētāju lietošanas paradumiem, un palīdzētu mums uzlabot Wolt Pakalpojumus. Lai iegūtu pārskatu par Google Analytics, apmeklējiet Google Analytics. No Google Analytics ir iespējams atteikties ar šādu pārlūkprogrammas papildinājumu: Atteikšanās no Google Analytics papildinājums.

 

Reklāmas un apmeklētāju identifikatori

 

Wolt Pakalpojumi izmanto pseidonimizētus identifikatorus, lai izsekotu un prognozētu Jūsu lietotnes un pakalpojumu lietojumu un priekšrocības.

 

Jūs varat atteikties no šo identifikatoru izmantošanas, mainot operētājsistēmas iestatījumus šādi:

 

iOS mobilajās ierīcēs no reklāmas identifikatoriem var atteikties ieslēdzot cilni Ierobežot reklāmu izsekošanu (Iestatījumi à Privātums à Reklāma à Ierobežot reklāmu izsekošanu). Lai iegūtu pārskatu un plašāku informāciju par reklāmas identifikatoru, lūdzam skatīt Apple reklāmas un privātuma vietni.

 

iOS un Android mobilajās ierīcēs Wolt apmeklētāju identifikatorus var atspējot, mainot iOS iestatījumus: Iestatījumi à Wolt à Wolt iestatījumi à Ierobežot izsekošanu, un Android iestatījumi: Wolt Lietotne à cilne Profils à Iestatījumu ikona augšējā labajā stūrī.

 

4. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN LIKUMISKAIS PAMATS

 

Mērķi

 

Wolt veiktajai Jūsu personas datu apstrādei ir vairāki mērķi.  Vienlaicīgi var darboties viens vai vairāki no šādiem mērķiem:

 

Lai sniegtu Wolt Pakalpojumus un pildītu mūsu līgumsaistības (juridiskais pamats: līguma izpilde un leģitīmās intereses)

 

Wolt apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu Jums piedāvāt Wolt Pakalpojumus saskaņā ar līgumu starp Jums un Wolt, vai starp Klientu organizāciju un Woltvai, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts starp Jums un Wolt. Wolt var arī apstrādāt Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams Wolt  leģitīmu un nozīmīgu interešu nodrošināšanai.

 

Mēs izmantojam datus lai, piemēram, apstrādātu Jūsu pieprasījumus, lai sazinātos ar jums, lai apstrādātu Jūsu maksājumus vai jebkuru atmaksu (attiecīgos gadījumos) un lai nodrošinātu mūsu partneriem (restorāniem un mūsu kurjeru partneriem) nepieciešamo informāciju Jūsu pasūtījuma sagatavošanai vai piegādei. Ja sazināties ar mūsu klientu servisu, mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai atrisinātu Jūsu sūdzību. 

 

Mēs varam vākt, izmantot un koplietot datus par precīzu vai aptuvenu Jūsu atrašanās vietu, ieskaitot Jūsu datora vai mobilā tālruņa ģeogrāfisko atrašanās vietu, lai mēs Jums parādītu Pasūtījuma galamērķi un sniegtu precīzu informāciju par Jūsu pasūtījuma statusu, kā arī parādītu Jums tuvumā esošos restorānus. Informācija par Jūsu atrašanās vietu, kas ļauj identificēt Jūs personīgi, netiek vākta vai izmantota bez Jūsu piekrišanas. Atļauja izmantot Jūsu atrašanās vietu tiek pieprasīta Wolt Pakalpojumos. Izsekošanas funkcija var tikt atslēgta, izmantojot Wolt App (Profils à Iestatījumi àPapildu iestatījumi à Atrašanās vieta un, nospiežot pogu Iestatījumi à Atrašanās vieta) , kā arī datorā, izmantojot pārlūkprogrammas privātuma un drošības iestatījumus.

 

Mūsu juridiskajiem pienākumiem (juridiskais pamats: juridiska pienākuma izpilde)

 

Wolt apstrādā datus, lai mēs varētu administrēt un izpildīt tiesību aktos noteiktās saistības. Tas ietver datus, kas apstrādāti, lai izpildītu mūsu grāmatvedības pienākumus un sniegtu informāciju attiecīgajām iestādēm, piemēram, nodokļu iestādēm.

 

Prasību izskatīšanai un juridiskajiem procesiem (tiesiskais pamats: leģitīmās intereses)

 

Wolt var apstrādāt personas datus saistībā ar prasību izskatīšanu, parādu piedziņu un tiesvedību. Mēs varam arī apstrādāt datus krāpšanas, mūsu pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas un datu, sistēmas un tīkla drošības novēršanai.

 

Klientu saziņai un tirgzinībai (juridiskais pamats: leģitīmās intereses)

 

Wolt apstrādā Jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums par Wolt pakalpojumiem un informētu par izmaiņām. Jūsu personas dati tiek izmantoti arī tāpēc, lai pārdotu jums Wolt Pakalpojumus. Leģitīmās intereses ir apstrādes pamatā, piemēram, kad Wolt personalizē piedāvājumus un sniedz Jums pakalpojumus, kas Jums ir atbilstošāki, kā arī gadījumos, kad Wolt analizē informāciju par Jūsu veiktajām izvēlēm un sniegtajām atsauksmēm, lai uzlabotu sniegtos pakalpojumus.

 

Kvalitātes uzlabošanai un tendenču analīzei (juridiskais pamats: leģitīmās intereses)

 

Mēs varam arī apstrādāt informāciju par to, kā Jūs izmantojat Wolt Pakalpojumus, lai uzlabotu Wolt Pakalpojumu kvalitāti, piemēram, analizējot Wolt pakalpojumu izmantošanas tendences. Lai nodrošinātu pakalpojumu atbilstību Jūsu vajadzībām, personas dati var tikt izmantoti, piemēram, klientu apmierinātības aptaujām. Kad iespējams, mēs to darīsim tikai ar apkopotiem, personu neidentificējošiem datiem.

 

Apstrādes tiesiskais pamatojums

 

Wolt apstrādā Jūsu personas datus, lai pildītu savas līgumsaistības pret Jums vai Klientu organizāciju un pildītu juridiskus pienākumus. Turklāt mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai īstenotu mūsu likumīgās intereses vadīt, uzturēt un attīstīt savu uzņēmējdarbību, kā arī veidot un uzturēt attiecības ar klientiem. Izvēloties izmantot Jūsu datus uz mūsu leģitīmo interešu pamata, mēs izvērtējam pašu intereses, salīdzinot tās ar Jūsu tiesībām uz privātumu un, piemēram, nodrošinām jums vienkāršu atteikšanās (opt-out) iespēju no tirgzinības komunikācijas un, kad iespējams, izmantojam pseidonimizētus vai neidentificējamus personas datus.

 

Dažās Wolt Pakalpojumu daļās Jums var lūgt sniegt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Jūsu personas dati netiek apstrādāti, ja Jūs piekrišanu neesat devis, un Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu.

 

5. NOSŪTĪŠANA VALSTĪM ĀRPUS EIROPAS

 

Wolt Jūsu personas datus glabā galvenokārt Eiropas Ekonomikas zonā. Tomēr mums ir pakalpojumu sniedzēji un mēs darbojamies dažādās vietās. Tādējādi mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji var nosūtīt Jūsu personas datus vai piekļūt tiem jurisdikcijās ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai Lietotāja pastāvīgās dzīves vietas. 

 

Mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, ka Lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstīgā līmenī jurisdikcijās, kurās tie tiek apstrādāti. Mēs nodrošinām adekvātu aizsardzību personas datu pārsūtīšanai uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, izmantojot virkni līgumu ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, pamatojoties uz Līguma standartklauzulām vai izmantojot citus atbilstīgus aizsardzības pasākumus. 

 

Plašāku informāciju par personas datu nosūtīšanu var iegūt, sazinoties ar mums jebkurā no iepriekš norādītajām adresēm. 

 

6. SAŅĒMĒJI

 

Mēs dalāmies ar Jūsu personas datiem Wolt iekšienē tikai tad, ja tas ir pamatoti nepieciešams šī Paziņojuma par personas datu aizsardzību vajadzībām.

 

Mēs nedalāmies ar Jūsu informāciju ar trešajām personām ārpus Wolt, ja vien nav piemērojams kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem.

 

Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību noteiktajiem un pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju mērķiem

 

Ciktāl trešajām personām (piemēram, restorāniem, kas sagatavo Jūsu pasūtījumu, mūsu kurjeru partneriem, kas piegādā Jūsu pasūtījumu, un Klientu organizācijai, kas var maksāt par Jūsu pasūtījumu, vai citām trešajām personām) ir nepieciešama piekļuve personas datiem, lai mēs un šīs trešās personas varētu sniegt Wolt pakalpojumus, mēs šādām trešajām personām sniedzam Jūsu personas datus. Turklāt mēs varam sniegt jūsu personas datus mūsu filiālēm vai pilnvarotajiem pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, kas sniedz mums pakalpojumus vai sadarbojas ar mums (tai skaitā datu glabāšanas, grāmatvedības, pārdošanas un tirgzinības pakalpojumus), lai apstrādātu datus, un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai apstrādātu Jūsu maksājumus.

 

Ja personas datus Wolt vārdā apstrādā trešās personas, Wolt veic atbilstīgus līgumiskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti tikai šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību norādītajiem mērķiem un saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem, un ievērojot attiecīgos mūsu instrukcijas un konfidencialitātes un drošības pasākumus.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja Jūs sniedzat personas datus tieši trešajai personai, piemēram, izmantojot saiti Wolt Pakalpojumos, datu apstrāde parasti notiek, balstoties uz to politiku un standartiem.

 

Juridisku iemeslu un juridisku procesu dēļ

 

Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus trešajām personām ārpus Wolt, ja mums ir labticīgi uzskati, ka pieeja šai informācijai un tās izmantošana ir pamatoti nepieciešama lai: (i) atbilstu jebkuram piemērojamam likumam, noteikumiem un/vai tiesas nolēmumam; (ii) atklātu, novērstu vai citādi risinātu krāpšanu, kriminālpārkāpumus, drošības vai tehniskas problēmas; un/vai (iii) aizsargātu Wolt, Lietotāju vai sabiedrības intereses, īpašumus vai drošību, ciktāl tas atbilst likumiem. Kad iespējams, mēs informēsim Jūs par šādu apstrādi.

 

Citiem likumīgiem mērķiem

 

Ja Wolt ir iesaistīts apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus trešajām iesaistītajām personām. Tomēr mēs turpināsim nodrošināt visu Jūsu personas datu konfidencialitāti. Visi Lietotāji, kurus tas skar, tiks informēti, kad to personas dati tiek nosūtīti vai kļūst par cita privātuma aizsardzības paziņojuma datu subjektu. 

 

Ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu

 

Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām ārpus Wolt, kad mums ir Jūsu nepārprotama piekrišana to darīt. Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt šo piekrišanu, sazinoties ar mums.

 

7. GLABĀŠANAS PERIODS

 

Wolt neglabā Jūsu personas datus ilgāk nekā tas ir juridiski atļauts un nepieciešams, lai sniegtu Wolt pakalpojumus vai to attiecīgās daļas. Uzglabāšanas periods ir atkarīgs no informācijas būtības un apstrādes mērķa. Rezultātā maksimālais uzglabāšanas periods var būt atšķirīgs dažādos gadījumos. Wolt veic nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu personas datu precizitāti un dzēstu nepareizus vai nevajadzīgus personas datus.

 

Lielākā daļa personas datu, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu Wolt Pakalpojumos, tiek dzēsti, kad beidzies 90 dienu termiņš, pēc tam, kad Lietotājs ir dzēsis savu lietotāja kontu Wolt Pakalpojumos. Pēc tam, daļu no personas datiem, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu Wolt Pakalpojumos, var glabāt tikai tik ilgi, kamēr šādas apstrādes nepieciešamība ir noteikta tiesību aktos vai ir pamatoti nepieciešama mūsu juridisko pienākumu pildīšanai vai likumiskajām interesēm, piemēram, prasību izskatīšanai, grāmatvedībai, iekšējās ziņošanas un saskaņošanas nolūkiem. Visi personas dati, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu Wolt Pakalpojumos, tiek dzēsti desmit gadu laikā pēc tam, kad Lietotājs ir dzēsis savu lietotāja kontu Wolt Pakalpojumos, izņemot personas datus, kas nepieciešami dažās retās situācijās, piemēram, tiesvedībā.

 

Analytics datus par Lietotājiem, kuriem nav lietotāja konta Wolt Pakalpojumos, mēs glabājam 90 dienas.

 

8. JŪSU TIESĪBAS

 

Piekļuves tiesības

 

Jums ir tiesības piekļūt un saņemt informāciju par mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem. Mēs dodam jums iespēju apskatīt atsevišķus datus Jūsu Wolt Pakalpojumu lietotāja kontā vai pieprasīt savu personas datu kopiju, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

 

Ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, Lietotājs jebkurā laikā var bez maksas atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana var mazināt iespēju izmantot Wolt pakalpojumus. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas piekrišanā balstītās apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas.

 

Tiesības labot

 

Jums ir tiesības, sazinoties ar mums, labot un papildināt nepareizus vai nepilnīgus savus personas datus, ko mēs glabājam. Jūs varat labot vai atjaunināt dažus personas datus savā Wolt Pakalpojumu lietotāja kontā. 

 

Tiesības uz dzēšanu

 

Jūs varat pieprasīt mums arī dzēst Jūsu personas datus no mūsu sistēmām, piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika savākti. Mēs izpildīsim šādu pieprasījumu, ja vien mums nav tiesiska pamata nedzēst datus. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka gadījumā, ja Jūs vēlēsieties dzēst šādu informāciju, mēs nevarēsim Jums  nodrošināt Wolt Pakalpojumus vai noteiktas to funkcijas.

 

Tiesības iebilst

 

Jums var būt tiesības iebilst pret noteiktu Jūsu personas datu izmantošanu, ja šādi dati tiek apstrādāti citam mērķim, nekā nepieciešams Wolt Pakalpojumu sniegšanai vai juridisko saistību pildīšanai. Piemēram, Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personas datu apstrāde tiktu pārtraukta tiešās tirdzniecības vai profila izveidošanas nolūkos, pamatojoties uz  leģitīmām interesēm. Ja Jūs iebilstat pret tālāku Jūsu personas datu apstrādi, tas var novest pie ierobežotākām iespējām izmantot Wolt Pakalpojumus.

 

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

 

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam personas datu apstrādi, piemēram, gadījumā, kad Jūsu pieprasījums dzēst, labot jūsu datus vai vērtēt Jūsu iebildumus pašlaik tiek izskatīts un/vai kad mums nav likumīgu iemeslu apstrādāt Jūsu datus. Gadījumos, kad datu apstrāde ir tikusi ierobežota, Jūsu dati tiks saglabāti un turpmāk vairs netiks apstrādāti. Piemēram, ja Jūs būsiet izteicis iebildumus par savu datu precizitāti, šādu datu apstrāde tiks ierobežota līdz brīdim, kad tiks nodrošināta datu pareizība. Tomēr tas var novest pie mazākām iespējām izmantot Wolt pakalpojumus.

 

Tiesības uz datu pārnesamību

 

Ja datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem un pamatojoties uz līgumu vai piekrišanu, Jums ir tiesības saņemt Jūsu sniegtos personas datus strukturētā un plaši lietojamā formātā un patstāvīgi nosūtīt šos datus trešajai personai.

 

Kā izmantot savas tiesības

 

Minētās tiesības var izmantot, nosūtot mums vēstuli vai e-pasta vēstuli uz iepriekš norādītajām adresēm, iekļaujot šādu informāciju: pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs varam pieprasīt papildu nepieciešamo informāciju Lietotāja identitātes apstiprināšanai. Mēs varam atteikt pieprasījumus vai pieprasīt samaksu pieprasījumiem, kuri ir ar nepamatoti atkārtojošu raksturu, pārmērīgi vai acīmredzami nepamatoti. 

 

9. TIEŠĀ TIRGVEDĪBA

Wolt var nosūtīt Jums informāciju, jaunumus un piedāvājumus par Wolt Pakalpojumiem, pamatojoties uz klienta attiecībām, kas pastāv starp Jums un Wolt. Citos gadījumos Jums netiks sūtīti tiešās tirgvedības paziņojumi, ja Jūs tam nebūsiet devis skaidru piekrišanu. Lietotājam ir tiesības aizliegt mums izmantot Lietotāja personas datus tiešās tirgvedības vajadzībām, tirgus izpētei un profilēšanai, kas veikta tiešās tirgvedības vajadzībām, jebkurā laikā sazinoties ar mums iepriekš norādītajās adresēs vai izmantojot Wolt Pakalpojumu funkcijas (Profils à Iestatījumi à Nospiest pogu par atteikšanos no paziņojumu saņemšanas) vai piedāvāto iespēju atteikties no abonēšanas saistībā ar jebkuriem tiešās tirgvedības paziņojumiem.

10. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

 

Gadījumā, ja Lietotājs uzskata, ka mūsu personas datu apstrāde nav saderīga ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem, Lietotājs var iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei Somijā, Datu aizsardzības ombudam (tietosuoja.fi). Lietotājs var iesniegt alternatīvu sūdzību vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei Lietotāja pastāvīgajā dzīves vietā.

 

11. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

 

Mēs izmantojam administratīvus, organizatoriskus, tehniskus un fiziskus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu savāktos un apstrādātos personas datus. Pasākumi ietver, piemēram, atbilstīgos gadījumos, šifrēšanu, pseidonimizāciju, ugunsmūrus, drošas iekārtas un piekļuves tiesību sistēmas. Mūsu drošības kontroles ir izstrādātas tā, lai saglabātu atbilstīgu datu konfidencialitātes, integritātes, pieejamības, noturību un datu atjaunošanas līmeni. Mēs regulāri pārbaudām Wolt Pakalpojumu, sistēmu un pārējo aktīvu drošību.

 

Ja, neraugoties uz drošības pasākumiem, rodas drošības pārkāpums, kas varētu negatīvi ietekmēt Lietotāju privātumu, mēs, cik vien drīz iespējams, informējam attiecīgos Lietotājus un citas skartās puses, kā arī attiecīgās iestādes, ja to pieprasa piemērojamie datu aizsardzības likumi.

 

Guidelines for Wolt Partners