Uslovi poslovanja za korisnike

Korišćenjem Wolt usluge, pristajete na ove Uslove poslovanja („Uslovi poslovanja“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće Uslove poslovanja pre korišćenja Wolt usluge. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima poslovanja, molimo Vas da ne koristite Wolt usluge. Ovi Uslovi poslovanja se primenjuju na bilo koje korišćenje Wolt usluga i na Ugovore o kupoprodaji zaključene u skladu sa ovim. Detaljniji opis Wolt usluga i podaci o sistemskim zahtevima su dostupni na wolt.com

Ukoliko imate Wolt na Poslovnom nalogu, ovi Uslovi poslovanja se takođe primenjuju na našu organizaciju potrošača koja Vam je omogućila Wolt u Poslovnom svojstvu („Organizacija potrošača“) a u vezi sa Porudžbinama koje ste izvršili preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu. Ukoliko postoji bilo kakvo razilaženje između ovih Uslova poslovanja i Wolt korporativnih uslova poslovanja koji se primenjuju na Organizacija potrošača, Wolt korporativni uslovi poslovanja će prevagnuti.

Uslovi poslovanja su zaključeni samo između nas i Korisnika, a ne i Apple Inc., stoga Apple Inc nije odgovoran za Wolt App ili njen sadržaj. Saglasni ste da Apple Inc., kao i njegova zavisna društva („Apple“), predstavljaju treća lica korisnike Uslova poslovanja, i da, nakon Vašeg pristanka na Uslove poslovanja, Apple ima pravo (i smatraće se da je prihvatio ovo pravo) da iskoristi Uslove poslovanja protiv Vas kao treće lice korisnik.

1. Definicije

Dostavljač znači privredno društvo partnera dostavljača kao i njegovi zaposleni i angažovana lica, koje je zaključilo Ugovor sa partnerima dostavljačima sa Wolt-om i koje nudi svoje usluge dostave Korisniku/Organizaciji potrošača putem Wolt usluge.

Ugovor sa Dostavljačem znači ugovor o kupoprodaji usluga dostave Dostavljača koje se pružaju po Porudžbini. U vezi sa Porudžbinama koje su naručene preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu, Ugovor sa Dostavljačem je obavezujući ugovor između Dostavljača i Organizacije potrošača. U vezi sa Porudžbinama naručenim putem bilo kog drugog načina plaćanja od strane Korisnika, Ugovor sa Dostavljačem je obavezujući ugovor između Dostavljača i Korisnika.

Partner znači restoran ili drugi partner koji je sklopio partnerski ugovor sa Wolt-om i nudi svoje proizvode i usluge dostave, ako je primenjivo, putem Wolt usluge.

Ugovor o kupoprodaji“ znači ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda i omogućenih usluga dostave naznačenih na Porudžbini. U vezi sa Porudžbinama naručenim preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu, Ugovor o kupoprodaji je obavezujući ugovor između Partnera i Organizacije potrošača. U vezi sa Porudžbinama naručenim putem bilo kog drugog načina plaćanja od strane Korisnika, Ugovor o kupoprodaji je obavezujući ugovor između Partnera i Korisnika. 

Wolt“ znači:

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Bulevar Vojvode Bojovića 8, 11000 Beograd, Srbija, tel: +381 800 301187 ukoliko je Korisnik iz Srbije.

Wolt App“ znači digitalna aplikacija po imenu Wolt omogućena od strane Wolt-a za fizička i pravna lica, za naručivanje proizvoda od Wolt Partnera.

Wolt na Poslovnom nalogu“ znači korisnički nalog na Wolt App na koji je Wolt u Poslovnom svojstvu dodat.

Wolt u Poslovnom svojstvu“ znači način plaćanja i svojstvo Wolt App preko kog ovlašćeni Korisnici Organizacije potrošača mogu izvršiti Porudžbine na račun Organizacije potrošača.

Wolt usluga“ znači i Wolt App i Wolt internet stranica wolt.com kao i druge dodatne lokacije kako su navedene na wolt.com.

Korisnik“ ili „Vi“ znači fizičko lice koje koristi Wolt usluge.

Maloprodajni proizvodi“ označavaju namirnice, potrošnu robu, kućne potrepštine i druga potrošačka dobra, koja Partner čini dostupnim putem Wolt usluge.

2. Identifikacija Wolt-a

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Bulevar Vojvode Bojovića 8, 11000 Beograd, Srbija, matični broj 21408930, PDV identifikacioni broj 110976122, ukoliko je Korisnik iz Srbije.

·        Naziv: „Wolt“,

·        Elektronska pošta: support@wolt.com

·        Telefon: +381 800 301187

*Molim vas da imate u vidu da, dok se vama Wolt Usluga pruža u skladu sa zakonom od strane lokalne Wolt kompanije u ovim zemljama, usluge plaćanja se ugovaraju od strane Wolt Enterprises Oy,  a pruža ih platni servis kao treće lice. To takođe znači da je Wolt Enterprises Oy odgovoran za potencijalne refundacije, reklamacije ili druge zahteve u vezi sa vašim transakcijama u Wolt Uslugama.  Možete kontaktirati Wolt Enterprises Oy direktno na gore navedene kontakte u slučaju bilo kakvih sporova ili zahteva u vezi sa Wolt uslugama.

Podaci o identitetu, proizvodima i uslugama Partnera će biti obezbeđeni putem Wolt App-a i Wolt internet stranice. 

3. Opis Wolt usluge

3.1. Wolt omogućuje platformu na kojoj Korisnik može kupovati prehrambene proizvode, Maloprodajne proizvode i usluge dostave od Partnera i/ili Dostavljača prema sopstvenom izboru. Kada kupite proizvode od Partnera i/ili usluge dostave od Dostavljača, Wolt olakšava realizaciju kupovine Wolt usluge.

3.2. Partneri pružaju informacije o svojim proizvodima i uslugama putem Wolt usluge, uključujući informacije o menijima i cenama proizvoda. Informacije o naknadi za dostavu koja se primenjuje u svakom konkretnom slučaju date su u Wolt usluzi. Ako imate alergije ili druga ograničenja u ishrani, obratite se odgovarajućem Partneru. Partner će na zahtev pružiti konkretne informacije u vezi hrane. Prodaja i kupovina Partnerskih proizvoda i usluga mogu biti podložne dodatnim uslovima poslovanja Partnera koji su u izloženi u Wolt usluzi. Cena Maloprodajnih proizvoda se utvrđuje na osnovu cene na dan slanja Porudžbine. Imajte na umu da može doći do manjih izmena cena između navedene cene i konačne cene Porudžbine kada se radi o prethodno upakovanoj robi, a u slučaju varijacija u pogledu težine pakovanja.

Partner pruža u Wolt usluzi informacije o alergenima i druge potrebne informacije specifične za Maloprodajne proizvode. Partner je odgovoran za pružanje svih informacija o Maloprodajnim proizvodima prema zahtevima važećih zakona i propisa, uključujući Uredbu EU br. 1169/2011 o informisanju potrošača o hrani, kao i srpski Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i druge primenjive nacionalne propise. Kada je primenljivo, Partner je takođe odgovoran i da osigura da prodajna cena i jedinična cena budu naznačene u skladu sa Direktivom EU 98/6/EU o zaštiti potrošača prilikom isticanja cena proizvoda koji se nude potrošačima, kao i srpskim Zakonom o trgovini i drugih primenjivim nacionalnim propisima.

Partner određuje po sopstvenom nahođenju izbor i cene Maloprodajnih proizvoda dostupnih na Wolt usluzi. Partner takođe može nametnuti određena ograničenja za Vašu Porudžbinu, poput ograničenja količine i ograničenja veličine Porudžbine. Partner je odgovoran da Vas obavesti o bilo kakvim ograničenjima koja se odnose na dostupnost bilo kog Maloprodajnog proizvoda. Korisnik prihvata da će, u slučaju da neki proizvod privremeno nije dostupan, Partner ispuniti Vašu Porudžbinu bez uključivanja tog proizvoda kao stavke u Porudžbini. Proizvodi koji nisu dostupni u trenutku postavljanja Porudžbine neće biti naplaćeni. 

Prilikom odabira Partnerovih proizvoda i usluga koje Korisnik želi da kupi od Partnera, Korisnik pravi obavezujuću porudžbinu za kupovinu Partnerovih proizvoda i usluga prema uslovima poslovanja naznačenima Korisniku u Wolt usluzi, pre slanja porudžbine („Porudžbina“). Nakon što je primio Porudžbinu, Wolt će proslediti detalje Porudžbine Partneru. U trenutku kad je Porudžbina prihvaćena od strane Partnera, i nakon što je Wolt potvrdio prijem porudžbine Korisniku u ime Partnera, Korisnik ili Organizacija potrošača i Partner zaključuju Ugovor o kupoprodaji. Wolt će dostaviti Korisniku račun u ime Partnera. U trenutku kada Partner prihvati Porudžbinu i kada je potvrda prijema Porudžbine poslata Korisniku, ukoliko je Korisnik naručio dostavu Porudžbine, kao dodatak zaključenju Ugovora o kupoprodaji sa Partnerom za kupovinu Partnerovih proizvoda, Korisnik ili Organizacija potrošača i Dostavljač zaključuju pravno obvezujući ugovor o kupoprodaji bilo koje usluge dostave naručene od strane Korisnika putem Wolt usluge.

3.3. Partner, koga je odabrao Korisnik, će pripremiti Korisniku proizvode utvrđene u Porudžbini. Wolt nije odgovoran prema Korisniku za valjano izvršenje Ugovora o kupoprodaji od strane Partnera, ni za valjano izvršenje usluga dostave od strane Dostavljača, koje su poručene od strane Korisnika.

3.4. Nakon što Korisnik jednom pošalje Porudžbinu, on je više ne može otkazati. Jednom postavljena Porudžbina proizvoda ili usluga dostave, ne može biti povučena ili otkazana. Pre slanja Porudžbine proizvoda ili usluge, molimo Vas da pažljivo pregledate Vaš odabir. Za Korisnike iz Azejberdžana: naručivanje takođe uključuje pristanak Korisnika da se otpočne sa izvršenjem ovde navedenih ugovora.

3.5. Bez obzira na član 3.4. kao potrošač imate zakonsko pravo da otkažete Porudžbinu Maloprodajnih proizvoda u roku od 14 dana računajući od dana prijema takvih proizvoda. Možete otkazati takvu Porudžbinu tako što ćete se obratiti Wolt-u ili Partneru u gore pomenutom roku za otkaz i vratiti proizvode na Partnerovo prodajno mesto iz kojeg ste zahtevali Porudžbinu. Molimo vas da predočite račun izdat od Wolta ili Partnera prilikom vraćanja proizvoda. Ako kontaktirate Wolt u vezi sa povraćajem proizvoda ili zatražite nadoknadu zbog nedostatka, oštećenja ili druge mane proizvoda, Wolt može od vas tražiti da pošaljete sliku predmetnog proizvoda kako bi se dokumentovali i potvrdili nedostaci. Imajte na umu da Partner može imati posebne uslove ili garancije koje se primenjuju dodatno na ove uslove. Partner posebno pruža informacije o takvim uslovima Korisniku na Wolt usluzi.

Wolt sledi zakonska ograničenja prava potrošača na odustanak kako su predviđena važećim zakonima. Određena roba može zakonom biti izuzeta iz prava potrošača na odustanak i povraćaj, uključujući sledeće:

 • Hrana i proizvodi koji se po svojoj prirodi ne mogu preprodati ili se brzo kvare ili stare
 • Proizvodi koji po svojoj prirodi postaju neodvojivi od ostalih proizvoda po prijemu
 • Igrice, filmovi, softver i drugi zatvoreni proizvodi ne mogu se otkazati nakon otvaranja pakovanja takvog proizvoda
 • Higijenski i intimni proizvodi nakon otvaranja pakovanja
 • Roba koja se proizvodi ili izrađuje po meri u skladu sa specifikacijama i uputstvima Korisnika

To znači da ne možete da vratite na primer, prehrambene proizvode tako što ćete se pozvati na svoje pravo na odustanak nakon kupovine. Ne možete povući, otkazati ili izmeniti Porudžinu za takve Maloprodajne proizvode nakon što je postavite. Molimo pažljivo razmotrite svoj izbor pre nego što postavite Porudžbinu.

3.6. Maloprodajni proizvodi moraju biti vraćeni što je pre moguće nakon otkazivanja Porudžbine i najkasnije u roku od 14 dana od dana otkazivanja. Vraćeni proizvod mora biti u neiskorišćenom stanju i u stanju koje omogućava da bude ponovo prodat. Proizvod mora biti adekvatno zaštićen i upakovan u originalnu ambalažu ili na sličan način. Nemate pravo na puni povraćaj novca ako je količina vraćene roba na bilo koji način umanjena ili je roba promenjena.

3.7. Povraćaj Maloprodajnih proizvoda čija je Porudžbina otkazana treba da se izvrši na Partnerovo prodajno mesto iz kog ste zahtevali Porudžbinu putem Wolt usluge. Da biste vratili proizvode, kontaktirajte službu za korisnike na prodajnom mestu. Prodajno mesto možete utvrditi iz potvrde koju vam je dostavio Wolt ili Partner. Odgovorni ste da platite troškove nastale povraćajem Maloprodajnih proizvoda. Plaćanje Porudžbine izvršeno od strane Korisnika, Wolt će refundirati u roku od 14 dana od prijema obaveštenja o odustanku, pod uslovom da je Partner vratio proizvod ili dostavio dokaz o povraćaju. Wolt će vam povrat cene vraćenih proizvoda izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste Vi koristili i na isti bankovni računpomoću kojeg steizvršili Porudžbinu. U slučaju Porudžbine dostave, naknada za dostavu se ne vraća.

4. Korisnički nalog 

4.1. Imate ograničeno, ne-ekskluzivno, neprenosivo i ne-podlicencirano pravo da koristite Wolt uslugu u obliku koji Vam nudimo s vremena na vreme isključivo u svrhe koje su ovde navedene. Licenca dodeljena Korisniku za aplikaciju iOS Wolt App koja je preuzeta sa Apple-ovog App Store-a dodatno je ograničena na licencu za korišćenje Wolt App-a na svim proizvodima marke Apple, koje Korisnik poseduje ili kontroliše i kako je dozvoljeno Pravilima korišćenja navedenim u Uslovima poslovanja App Store-a i ovim Uslovima poslovanja.

4.2. Kako bi koristio Wolt usluge, Korisnik mora da otvori korisnički nalog prateći uputstva za registraciju u Wolt usluzi. Korisnički podaci u Wolt usluzi su privatni (osim ukoliko je drugačije dogovoreno između Wolt-a i Organizacije potrošača). Korisnik je dužan da osigura da se svi podaci o korisničkom nalogu i slični podaci potrebni za pristup korisničkom nalogu Korisnika, ili Organizacije potrošača čuvaju u tajnosti i koriste na siguran način, koji nije dostupan trećim licima. Korisnik može imati samo jedan korisnički nalog.

4.3. Ukoliko postoji sumnja da je neko neovlašćeno lice saznalo za podatke o Korisnikovom korisničkom nalogu ili da ima pristup korisničkom nalogu Korisnika, Korisnik će o tome odmah obavestiti Wolt. Korisnik je odgovoran za svako korišćenje Wolt usluge i bilo koju radnju pod korisničkim nalogom Korisnika.

4.4. Kako bi koristili Wolt uslugu, morate dati valjane podatke o kreditnoj kartici ili drugom načinu plaćanja Wolt-u. Wolt ne čuva podatke o Vašem instrumentu plaćanja, zato što to radi treće lice pružalac platnih usluga koje koristi Wolt. Ovim pristajete da platite sve kupovine nastale Vašim korišćenjem Wolt usluga, osim kupovina koje su izvršene preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu, koje predstavljaju trošak Organizacije potrošača. Informacije o kreditnoj kartici ili drugom načinu plaćanja, koje ste uneli u vaš korisnički nalog, moraju biti redovno ažurirane.

5. Plaćanja

5.1. Korisnik, ili Organizacija potrošača u slučaju Wolt na Poslovnom nalogu, će platiti kupoprodajnu cenu i naknadu za dostavu (ukoliko se primenjuje dostava) navedenu u Porudžbini korišćenjem relevantnih načina plaćanja Wolt usluge. Wolt sakuplja sva plaćanja od strane Korisnika ili Organizacije potrošača u ime Partnera i Dostavljača (ukoliko se primenjuje dostava). Ukoliko je Porudžbina izvršena korišćenjem Wolt-a u Poslovnom svojstvu, Korisnik bi trebalo da potvrdi plaćanje u ime Organizacije potrošača preko Wolt-a u Poslovnom svojstvu. Obaveza plaćanja Korisnika ili Organizacije potrošača će nastati nakon slanja Porudžbine preko Wolt usluge.

5.2. Korisnik može izvršiti plaćanje koristeći samo online načine plaćanja navedene u Wolt usluzi. Kada Korisnik, ili Organizacija potrošača u slučaju Wolt na Poslovnom nalogu isplati kupoprodajnu cenu i naknadu za dostavu (ukoliko se primenjuje dostava) Wolt-u, Korisnik ili Organizacija potrošača je ispunila svoju obvezu plaćanja prema Partneru i Dostavljaču. 

5.3. Naplata će biti automatski izvršena sa Korisnikove kreditne kartice, ili će biti naplaćena od Organizacije potrošača Wolt u Poslovnom svojstvu, prilikom dostave Porudžbine. Wolt ima pravo da proverava transakcije u ime Partnera i Dostavljača (ukoliko se primenjuje dostava) u vezi sa Korisnikovom kreditnom karticom ili plaćanjem Organizacije potrošača Wolt u Poslovnom svojstvu nakon što je Porudžbina poslata preko Wolt usluge. Wolt koristi treće lice za pružanje platnih usluga, tj. za obradu plaćanja. U Srbiji plaćanje će se obavljati lokalno, untar Srbije, od strane trećeg lica pružaoca usluga plaćanja.

5.4. Gotovina je dodatni dostupan način plaćanja. Povrat novca u gotovinskim nalozima izvršiće se u Volt kreditima ili putem druge odgovarajuće metode. Ako se korisnik koji je izvršio gotovinski nalog ne nalazi na dogovorenom mestu isporuke u dogovoreno vreme ili nakon 5 minuta, Voltova korisnička podrška će kontaktirati korisnika i dogovoriti odgovarajući aranžman za plaćanje. Ako korisnička podrška ne može da dođe do korisnika u roku od 24 sata od nedolaska, Volt će preduzeti odgovarajuće mere koje mogu uključivati onemogućavanje opcije gotovine od korisnika ili čak onemogućavanje korisničkog računa u Voltu za dalje narudžbine.

6. Wolt bonusi i tokeni

6.1. Korisnici Wolt usluge mogu dobiti Wolt bonuse i tokene npr. pozivanjem novih korisnika da se prijave na Wolt uslugu. Korisnik može koristiti Wolt bonuse i tokene kako bi ostvario popust na kupovinu u Wolt usluzi.

6.2. Wolt može jednostrano odrediti uslove primenjive za dobijanje, korišćenje i valjanost Wolt bonusa i tokena.

6.3. Svaka prijava bonusa ili tokena može se koristiti samo jednom.

6.4. Wolt bonusi i tokeni ne mogu biti zamenjeni za gotovinu.

6.5. Wolt bonusi i tokeni će biti poništeni ukoliko Wolt otkrije bilo kakvu zloupotrebu Wolt bonusa i tokena ili posumnja ili otkrije da su Wolt bonusi i tokeni stečeni na neispravan način. U takvim slučajevima, Wolt će od Korisnika naplatiti iznos koji je plaćen takvim korišćenjem Wolt bonusa i tokena.

7. Dostava Porudžbine

7.1. Ukoliko Korisnik naruči dostavu Porudžbine putem Wolt usluge, Porudžbina će biti dostavljena na adresu koju je Korisnik naznačio putem Wolt usluge. Korisnik takođe mora da navede ulicu za potvrđenu lokaciju u Wolt usluzi. Usluge dostave pruža Dostavljač Korisniku ili Organizaciji potrošača.

7.2. Kada koristite Wolt uslugu, moguće je da je postoji određena minimalna vrednost kupovine, o čemu ćete biti obavešteni pre nego što napravite Porudžbinu na Wolt usluzi. Kada je Porudžbina ispod potrebne minimalne vrednosti, imaćete mogućnost da platite razliku kako biste dostigli minimalnu vrednost ili da dodate još proizvoda u svoju Porudžbinu.

7.3. Korisnik mora biti dostupan da prima pozive na broj telefona koji je naznačio u Wolt usluzi. Ukoliko je ovaj broj telefona nedostupan, dostava može biti otkazana od strane Dostavljača, a Korisniku ili Organizaciji potrošača može biti naplaćena puna cena Porudžbine (ne primenjuje se na Korisnike iz Slovenije).

7.4. Korisnik može poslati da Porudžbina bude dostavljena što je pre moguće (standardna metoda dostave) ili pred-porudžbinom i navođenjem određenog vremena dostave.

7.5. Standardna opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na potvrđenoj lokaciji navedenoj u Porudžbini između trenutka izrade Porudžbine do prijema proizvoda navedenih u Porudžbini. Ukoliko Korisnik nije dostupan na adresi koju je on/ona naveo(la) u roku od pet minuta od dostave naručenih proizvoda, i ukoliko Korisnik ne odgovara ni nakon dva pokušaja kontaktiranja od strane Dostavljača, dostavu može otkazati Dostavljač, a Korisniku ili Organizaciji potrošača može biti naplaćena puna cena Porudžbine.

7.6. „Pred-narudžbina“ opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na određenoj adresi u vremenskom periodu od deset minuta pre zabeleženog vremena dostave, do trenutka dostave, kako bi primio Porudžbinu.

8. Preuzimanje Porudžbine na prodajnom mestu Partnera 

8.1. Ukoliko Korisnik nije naručio dostavu Partnerovih proizvoda određenih u Porudžbini od strane Dostavljača, nego preuzimanje na Partnerovom prodajnom mestu, proizvodi mogu biti preuzeti na prodajnom mestu Partnera na koje je Korisnik postavio Porudžbinu. Korisnik će primiti odvojenu elektronsku potvrdu kada su proizvodi spremni za preuzimanje. Partner ili Wolt mogu postaviti uslove za identifikaciju Korisnika prilikom preuzimanja proizvoda određenih u Porudžbini. 

8.2. Partner će zadržati naručene proizvode 60 minuta nakon što je obavestio Korisnika da je Porudžbina spremna za preuzimanje. Međutim, ova dužnost je ograničena radnim vremenom Partnerovog prodajnog mesta, te Porudžbina mora biti preuzeta pre završetka radnog vremena Partnera. 

9. Eat-in Porudžbina

9.1. Ukoliko je Korisnik odabrao opciju konzumacije proizvoda određenih u Porudžbini na prodajnom mestu Partnera, Korisnik će primiti odvojenu elektronsku potvrdu o očekivanom vremenu kad će proizvodi biti spremni za konzumaciju u Partnerovom prodajnom mestu.

10. Procena vremena

10.1. Svako vreme dostave, preuzimanja ili drugo procenjeno vreme iskomunicirano Korisniku od strane Partnera ili Wolt-a u Wolt usluzi, predstavljaju samo procene vremena. Ne postoji garancija da će Porudžbina biti dostavljena ili dostupna za preuzimanje ili konzumaciju u procenjeno vreme. Na vreme dostave takođe mogu uticati faktori poput gužve u saobraćaju, špica i vremenskih uslova. 

11. Prava intelektualne svojine

11.1. Sva Prava intelektualne svojine u ili vezana za Wolt uslugu kao i sva povezana dokumentacija i svi delovi i kopije istih će ostati isključivo poverene Wolt-u te će biti jedino i isključivo vlasništvo Wolt-a i/ili njegovih podugovarača/davaoca licenci. „Prava intelektualne svojine“ označavaju autorsko pravo i srodna prava (uključujući baze podataka, pravo kataloga i fotografska prava), patente, korisničke modele, dizajnerska prava, žigove, naziv, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registrovanih ili neregistrovanih prava intelektualne svojine.

11.2. Ovi Uslovi poslovanja ne garantuju nikakva Prava intelektualne svojine Korisniku unutar Wolt usluge, te sva prava koja nisu izričito garantovana ovim Uslovima poslovanja su prava koja pripadaju Wolt-u i njegovim podugovaračima/davaocima licenci. 

11.3. Apple neće biti odgovoran za bilo kakvu istragu, odbranu, rešavanje ili oslobađanje od bilo koje tvrdnje da iOS Wolt App ili Vaše korišćenje istog krši bilo koje pravo intelektualne svojine treće strane.

12. Dodatne odredbe o korišćenju Wolt usluge

12.1. Wolt usluga je dostupna samo osobama koje su navršile 18 godina ili starijima.

12.2. Korisnik će poštovati sva primenjiva pravila i propise prilikom korišćenja Wolt usluge, što uključuje kupovinu alkohola i duvanskih proizvoda U meri u kojoj je isporuka alkohola dostupna u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi, Korisniku se može odbiti isporuka alkoholnih pića u slučaju da on / ona nije u mogućnosti da da važeću ličnu kartu sa fotografijom Dostavljaču koji dostavlja Porudžbinu pod uslovom da Korisnik ima najmanje 18 godina. Korisniku se može uskratiti dostava alkoholnih pića i u drugim slučajevima predviđenim zakonima zemlje Korisnika (npr. ukoliko Korisnik pokazuje znake intoksikacije).

12.3. Wolt konstantno razvija Wolt uslugu i zadržava pravo da promeni ili ukloni različite delove Wolt usluge, uključujući sadržaje, proizvode i dostupnost Partnera u Wolt usluzi, delimično ili u celosti.

12.4. Korišćenjem Wolt usluge, Korisnik može naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netačne, nepotpune, zastarele, dovode u zabludu, ilegalne, uvredljive ili na bilo koji drugi način mogu dovesti do štete. Wolt generalno ne pregleda sadržaj postavljen od strane Partnera. Wolt nije odgovoran za sadržaj i podatke trećih lica (uključujući Partnere), niti za bilo koju štetu nastalu kao posledica korišćenja i oslanjanja na iste.

12.5. Vi ili Organizacija potrošača ćete biti odgovorni za pribavljanje i održavanje bilo kog uređaja ili opreme (kao što je telefon) i veza koje su neophodne za pristup i korišćenje Wolt usluge i svih povezanih troškova.

12.6. Korisnik neće: (i) koristiti niti pokušati da koristi tuđi Wolt korisnički nalog i/ili pristupiti tuđim ličnim podacima o plaćanjima na Wolt uslugama niti koristiti tuđu karticu za plaćanje prilikom korišćenja Wolt usluge, bez pristanka te osobe, (ii) umnožavati, menjati, ili stvarati dela prerade Wolt usluge ili bilo koje povezane tehnologije, (iii) koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušavati da otkrije izvorni kod Wolt usluga ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kog dela iste, (iv) uklonite sve napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim vlasničkim pravima sadržanim u ili na Wolt usluzi; (v) uklanjati prekrivati ili zatamnjivati bilo koje reklamiranje uključeno na Wolt usluzi, (vi) prikupljati, koristiti, umnožavati ili deliti podatke dobijene od strane Wolt usluge bez odobrenja Wolt-a, (vii) koristiti robotske ili druge automatizovane metode za korišćenje Wolt usluge; ili (viii) kreirati Wolt nalog koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe; (ix) pristupiti Wolt usluzi, osim pomoću Wolt-ovih interface-a poput Wolt App-a i Wolt Internet stranice.

12.7. Wolt je ovlašćen da ukloni Korisnika iz Wolt usluge sa trenutnim dejstvom i/ili da odbije ili otkaže svaku Korisnikovu Porudžbinu ukoliko: (i) Korisnik zloupotrebljava Wolt uslugu ili uzrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak korišćenju Wolt usluge, Partnerima ili Wolt-u ili Wolt-ovim zaposlenima, (ii) postoji opravdana sumnja da je Korisnik izvršavao prevarne radnje prilikom korišćenja Wolt usluge; (iii) Korisnik pošalje lažnu Porudžbinu (na primer neplaćanjem, neprisutnošću na mestu dostave kako bi mogao da preuzme Porudžbinu) ili na drugi način propusti da postupi u skladu sa svojim obavezama koje proizilaze iz ovih Uslova poslovanja; (iv) postoji opravdana sumnja o tačnost i autentičnost Porudžbine. Ukoliko Wolt otkaže Porudžbinu koja je već plaćena, Wolt će proslediti taj iznos na isti korisnički nalog sa kog je plaćanje izvršeno od strane Korisnika.

12.8. Rukovalac prikupljenih podataka o ličnosti Korisnika je Wolt Enterprises Oy, osim ukoliko nije određeno drugačije. Wolt Enterprises Oy će obrađivati sve podatke o ličnosti prikupljene od strane Korisnika u skladu sa Wolt Izjavom o privatnosti.

12.9. Korisnik mora da se uskladi sa primenjivim uslovima ugovora trećih lica prilikom korišćenja Wolt App ili Wolt usluge.

12.10. Korisnik izjavljuje i garantuje da (i) on/ona nije iz države koje je predmet embarga Vlade SAD, ili da nije naznačena od strane Vlade SAD kao država koje „finansira terorizam“; i (ii) on/ona nije naveden na bilo kom spisku zabranjenih ili ograničenih lica Vlade SAD.

13. Trajanje i raskid

13.1. Ovi Uslovi poslovanja su na snazi kao obavezujući ugovor između Wolt-a i Korisnika do daljeg obaveštenja sve dok Korisnik koristi Wolt usluge. 

13.2. Korisnik može prekinuti korišćenje Wolt usluge u bilo koje doba. Wolt može prekinuti pružanje Wolt usluga privremeno ili trajno u bilo koje doba.

14. Prigovori

14.1. Molimo Vas da imate na umu da Wolt usluga može u svako doba biti prekinuta ili trajno obustavljena. Wolt usluga može biti privremeno zaustavljena. Ne koristite Wolt usluge za izradu kopije bilo kojih podataka. Iako Wolt preduzima sve napore kako bi blagovremeno omogućio korišćenje platforme i servisa bez grešaka (uključujući nove i/ili privremene usluge kao što su beskontaktna dostava, dostave sa novom tehnologijom ili ponude novih kategorija proizvoda), Wolt ne daje nikakve garancije u pogledu pouzdanosti, blagovremenosti, kvaliteta ili podobnosti Wolt usluge ili bilo koje robe ili usluga pruženih putem platforme. Wolt se odriče svih izjava i garancija koje nisu izričito navedene u ovim uslovima.

14.2. Partner je dužan da pripremi Porudžbinu u skladu sa naručenim sadržajem od strane Korisnika i u vremenu prikazanom na Wolt usluzi. Ukoliko postoje bilo kakvi nedostaci u Porudžbini (ili dostavi Porudžbine), Korisnik može obavestiti ili Wolt službu za korisnike, koja postupa u ime Partnera i Dostavljača, putem podrške korisnicima unutar aplikacije ili na support@wolt.com, ili direktno Partnera.

14.3. Partner je isključivo odgovoran za sve nedostatke u sastojcima i pripremi Porudžbine ili drugim manjkavostima u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji.

14.4. Korisnik koji je otkrio manjkavosti u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji mora podneti sve prigovore Wolt-u ili Partneru bez odlaganja, sa jasnim opisima navedenih manjkavosti.  Za Maloprodajne proizvode, obaveštenja o nedostacima treba da se dostave u razumnom roku od otkrivanja nedostatka, ali najkasnije u roku od dva meseca od otkrivanja. Imajte na umu da je u slučaju oštećenja prehrambenih proizvoda ili drugih proizvoda koji se po svojoj prirodi brzo kvare ili stare, od ključnog značaja da o tome obavestite u najkraćem mogućem roku kako biste omogućili ispravan pregled i potvrdu nedostatka. U slučaju nedostataka kod Maloprodajnih proizvoda, nadoknada će Vam biti izvršena u skladu s važećim zakonima. 

14.5. Wolt isključuje svu odgovornost za gubitak ili štetu koju Vi ili bilo koja treća lica mogu pretrpeti u vezi sa Wolt uslugom, osim ako su prouzrokovane Wolt-ovom namerom ili grubom nepažnjom ili bilo kojom drugom odgovornošću koja se prema važećem zakonu ne može isključiti ili ograničiti.

14.6. Apple nema nikakvu obavezu da pruži bilo kakve usluge održavanja i podrške u vezi sa Wolt App. U onoj meri u kojoj je bilo kakvo održavanje ili podrška zahtevana važećim pravom, mi, ne Apple, ćemo biti obavezni da pružimo bilo kakvo održavanje ili podršku. U meri u kojoj postoji bilo kakva garancija po zakonu koja se ne može odbaciti, mi, ne Apple, isključivo smo odgovorni za takvu garanciju. Mi, ne Apple, smo odgovorni za rešavanje bilo kakvih zahteva Korisnika ili bilo kog trećeg lica koji se odnose na iOS Wolt App ili Korisnikovo vlasništvo i / ili korišćenje aplikacije iOS Wolt App, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) odgovornost za proizvod; (ii) bilo koju tvrdnju da iOS Wolt App ne ispunjava bilo koji važeći zakonski ili regulatorni zahtev; i (iii) potraživanja koja proizilaze iz zaštite potrošača, privatnosti ili sličnog, uključujući u vezi sa upotrebom iOS Wolt App HealthKit i HomeKit okvira.         

15. Važeće pravo i rešavanje sporova

15.1. Ovi Uslovi poslovanja su regulisani i tumače se u skladu sa zakonima Finske, osim ukoliko je Korisnik u Češkoj Republici, Grčkoj, Izraelu, Poljskoj, Srbiji, Azerbejdžanu, Kazahstanu i Slovačkoj, u kom slučaju će ovi Uslovi poslovanja biti regulisani i tumačiti se u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se Korisnik nalazi.

15.2. Ukoliko ste potrošač, molimo Vas da imate na umu da ne možete biti lišeni prava koja su Vam garantovana u skladu sa obaveznim propisima o zaštiti potrošača Vaše države ili prebivališta. 

15.3. Sporovi koji proističu iz ovih Uslova poslovanja će biti rešeni pred okružnim sudom u Helsinkiju, osim ukoliko je Korisnik iz Češke Republike, Grčke, Izraela, Poljske, Srbije, Azerbejdžana, Kazahstana i Slovačke u kom slučaju će se navedeni spor rešiti pred nadležnim sudovima u državi u kojoj se Korisnik nalazi. Potrošač može započeti postupak pri nadležnom sudu njegovog prebivališta. Ukoliko ste Korisnik sa prebivalištem u EU, Vi i Wolt možete takođe koristiti ODR platformu koju vodi Evropska Komisija za rešavanje sporova. Ova platforma može biti pronađena na ec.europa.eu/odr. Takođe, možete se obratiti odboru za rešavanje potrošačkih sporova ili drugim odgovarajućim vansudskim institucijama u mestu Vašeg prebivališta (kao što je Odbor za rešavanje potrošačkih sporova u Finskoj, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, Trgovinska inspekcija u Češkoj Republici, coi.cz, ili poljski potrošački sud za zajedničko rešavanje sporova u nadležnom provincijskom inspektoratu Trgovačke Inspekcije, uokik.gov.pl, u Poljskoj).

16. Izmene

16.1. Ovi Uslovi poslovanja su podložni izmenama. 

16.2. Wolt će objavljivati izmenjene Uslove poslovanja na Wolt internet stranici i obavestiće Korisnike da su Wolt-ovi Uslovi poslovanja izmenjeni putem Wolt usluge ili putem elektronske pošte podnete Wolt usluzi od strane Korisnika. Ukoliko se Korisnik ne pristaje na izmene Uslova poslovanja Wolt-a, on/ona će obustaviti korišćenje Wolt usluga.

17. Ustupanje

17.1. Wolt je ovlašćen da ustupi sva ili neka prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično povezanom licu ili sukcesoru ili kupcu ili sticaocu njegove poslovne imovine u vezi sa Wolt uslugom bez prethodne saglasnosti Korisnika.

17.2. Korisnik nije ovlašćen da ustupi bilo koja prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično.

*****

Ažurirano 1. oktobra 2021. godine  

WOLT IZJAVA O PRIVATNOSTI

Wolt Enterprises Oy i određena društva iz Wolt grupe („Wolt“, „mi“) obrađuje podatke o ličnosti korisnika Wolt usluga naručivanja hrane („Wolt App“) i posetilaca internet stranice wolt.com („Internet stranica“).

U ovoj Izjavi o privatnosti, reč „Wolt usluge“ se odnosi na Internet stranicu i na Wolt App. U ovoj Izjavi o privatnosti, reč „Korisnik“ ili „Vi“ se odnosi na naše potrošače i potrošače naše grupe društava, zastupnike i druge ovlašćene korisnike naših organizacija potrošača, potencijalne potrošače i korisnike Wolt usluga.

Naša Izjava o privatnosti objašnjava, na primer, kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo, način na koji obrađujemo podatke o ličnosti i način na koji Vi kao lice na koje se podaci odnose možete ostvarivati svoja prava (npr. pravo na izjavljivanje prigovora, pravo na pristup).

Neke od naših usluga mogu biti predmet posebne politike privatnosti. Ako se posebna politika privatnosti primenjuje na pojedinačnu uslugu, objavićemo je u vezi sa uslugom koja je u pitanju.

Ova Izjava o privatnosti može s vremena na vreme biti ažurirana kako bi prikazala promene u praksi obrade podataka ili drugo. Trenutnu verziju možete pronaći na Internet stranici. Nećemo unositi značajne izmene ove Izjave o privatnosti ili smanjivati prava Korisnika koja su zagarantovana ovom Izjavom o privatnosti bez prethodnog obaveštenja o tome.

1. RUKOVALAC/RUKOVAOCI PODACIMA

Ova Izjava o privatnosti primenjuje se na obradu podataka o ličnosti od strane Wolt-a.

U vezi sa obradom podataka o ličnosti Korisnika u dole navedenim zemljama, Wolt Enterprises Oy i lokalno društvo iz Wolt grupe deluju kao zajednički rukovaoci podacima. Ovo znači da Wolt Enterprises Oy i lokalno društvo iz Wolt grupe zajednički određuju svrhe i načine na koje će se podaci o ličnosti obrađivati. Zajednički rukovaoci su navedeni u nastavku za svaku zemlju:

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Bulevar Vojvode Bojovića 8, 11000 Beograd, Srbija, matični broj 21408930, tel: +381 800 301187 ukoliko je Korisnik iz Srbije.

Wolt Enterprises Oy je imenovan kao odgovoran za rukovanje svim zahtevima lica na koje se podaci odnose i pitanjima u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane Wolt grupe društava u ime lokalnih zajedničkih rukovalaca.

U vezi sa obradom podataka o ličnosti Korisnika u zemljama van onih koje su navedene iznad, Wolt Enterprises Oy postupa kao jedini rukovalac podacima.

2. KONTAKT PODACI WOLT-A

- Celia Fagerström (ime i prezime), adresa: Arkadiankatu 6, 00180, Helsinki, Finska; mejl: celia.fagerstrom@wolt.com; telefon: +358445354359

- Filip Krivokapić (ime i prezime), adresa: Bulevar Vojvode Bojovića 8, Beograd, Srbija; mejl: filip.krivokapic@wolt.com; telefon: +381693371206, ukoliko je Korisnik iz Srbije.
Volt je imenovao službenika za zaštitu podataka do koga možete doći putem gore navedenih podataka za kontakt.

3. PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU I IZVORI PODATAKA

Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo mogu se podeliti u dve osnovne kategorije podataka: Korisnički podaci i Analitički podaci.

Korisnički podaci

Korisnički podaci su podaci o ličnosti prikupljeni direktno od Vas ili od naše organizacije potrošača u čije ime koristite Wolt usluge („Organizacija potrošača“) u zavisnosti od slučaja. Možemo prikupljati Korisničke podatke od naših Korisnika ili Organizacije potrošača na različite načine, uključujući nakon zaključenja ugovora o pružanju usluga sa Organizacijom potrošača, ili kada se Korisnici prijave na Wolt usluge, pretplate na newsletter ili ispune obrasce. Dalje, napominjemo kako takođe prikupljamo detalje svake transakcije i plaćanja koja ste obavili putem Wolt usluga.

Korisnički podaci potrebni za korišćenje Wolt usluga

Navedeni podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni sa naše strane su potrebni za pravilno ispunjenje ugovora između Vas i nas, kao i za naš opravdani interes prilikom ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema našim Organizacijama potrošača i za postupanje u skladu sa našim zakonskim obavezama.

Nakon zaključenja ugovora o pružanju usluga između nas i Organizacije potrošača, Organizacija potrošača nam dostavlja Vaše puno ime i elektronsku poštu.

Kada se prijavite na Wolt usluge i kreirate korisnički nalog, morate nam dostaviti sledeće podatke: 

 • puno ime i prezime
 • telefonski broj
 • elektronsku poštu
 • informacije o Vašem instrumentu/instrumentima plaćanja kao na primer broj instrumenta/instrumenata plaćanja i datum isteka Vašeg instrumenta/instrumenata plaćanja (potrebno za svrhe naručivanja prehrambenih proizvoda putem Wolt usluga, međutim Wolt ne čuva te podatke, s obzirom da Wolt koristi treća lica pružaoca platnih usluga za obradu plaćanja)

Korisnički podaci koje nam dobrovoljno pružate

Vaše korisničko ili potrošačko iskustvo može biti poboljšano pružanjem sledećih informacija:

Dodatne informacije o Nalogu:

 • fotografija
 • adresa dostave
 • podaci o lokaciji (ako pristanete na obradu podataka o lokaciji)
 • druge informacije koje dajete ili prilikom otvaranja korisničkog naloga ili kasnije prilikom uređivanja korisničkog naloga 

Druge informacije. Možemo obrađivati druge informacije koje nam dobrovoljno pružate poput:

 • informacija koje pružate prilikom ocene naših usluga
 • pretplate (opt-in) i odustajanja (opt-out) u vezi oglašavanja
 • informacije koje pružate nama putem telefona, elektronske pošte ili poruka, uključujući snimljene pozive Vaših razgovora sa našom korisničkom službom

Uz prikupljene Korisničke podatke od Vas i Organizacije potrošača, obrađujemo određene podatke o ličnosti koje nam o Vama pružaju nezavisni pružaoci usluga.

Ako se povežete ili prijavite na Vaš korisnički nalog putem Facebook-a, Facebook deli sa nama Vaše podatke o ličnosti poput Vaše profilne fotografije, liste Vaših Facebook prijatelja i Vaš Facebook identitet (ID). 

Analitički podaci

Iako obično ne koristimo Analitičke podatke kako bismo Vas identifikovali kao pojedinca, možete biti ponekad identifikovani kroz njih, samostalno ili u kombinaciji ili u vezi sa Korisničkim podacima. U tim slučajevima, Analitički podaci se takođe mogu smatrati podacima o ličnosti u skladu sa važećim pravom i mi ćemo sa takvim podacima postupati kao sa podacima o ličnosti.

Možemo automatski prikupljati sledeće Analitičke podatke, kada posećujete ili kad ste u interakciji sa Wolt uslugama:

Informacije o uređaju. Prikupljamo sledeće informacije o tehnološkom uređaju koji koristite prilikom korišćenja Wolt usluga:

 • uređaj i identifikacioni broj uređaja, IMEI broj uređaja
 • državu
 • IP adresu
 • vrstu i verziju pretraživača 
 • operativni sistem
 • pružaoca Internet usluga 
 • identifikatora oglašavanja na Vašem uređaju
 • identifikatora poseta

Podaci o korišćenju. Prikupljamo informacije o vašem korišćenju Wolt usluga, poput:

 • vremena potrošenog na Wolt usluge 
 • interakcije sa Wolt uslugama 
 • informacija o Vašim porudžbinama izvršenim putem Wolt usluga
 • URL internet stranica koju ste posetili pre i posle posećivanja Wolt usluga
 • prijema i datum Vaših poseta Wolt usluga
 • rubrike Wolt usluga koje ste posetili
 • proizvoda koje ste pretraživali prilikom korišćenja Wolt usluga

Kolačići

Koristimo različite tehnologije kako bi prikupljali i čuvali Analitičke podatke i druge podatke kada Korisnici posećuju Wolt usluge, uključujući kolačiće i web beacons(tehnika koje se koristi na internet stranicama i elektronskoj pošti, kako bi se omogućile nenametljive provere da li je korisnik pristupio nekom sadržaju).

Kolačići su mali pisani dokumenti poslati i sačuvani na Vašem uređaju koji nam omogućavaju da identifikujemo posetioce Wolt usluga i olakšavaju korišćenje Wolt usluga i stvaranje celokupnih informacija o našim posetiocima. Ovo nam pomaže da poboljšamo Wolt usluge i pružamo bolje usluge našim Korisnicima. Kolačići neće nauditi Vašem uređaju ili dokumentima. Koristimo kolačiće za prilagođavanje Wolt usluga i informacija koje pružamo u skladu s pojedinačnim interesima naših Korisnika.

Korisnici mogu podesiti svoj internet pretraživač tako da odbija kolačiće, ili upozorava o slanju kolačića. Primera radi, sledeći linkovi pružaju informacije o tome kako prilagoditi postavke kolačića na nekim često korišćenim pretraživačima: 

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Napominjemo kako neki delovi Wolt usluga neće pravilno funkcionisati ako je onemogućena upotreba kolačića.

Web beaconje tehnologija koja omogućava identifikovanje čitalaca internet stranica i elektronske pošte, npr. služi za utvrđivanje da li je elektronska pošta pročitana.

Internet analitičke usluge

Wolt usluge koriste Google analitiku i druge usluge internet analitike za sastavljanje Analitičkih podataka i izveštaja o korišćenju posetilaca i da nam pomogne da poboljšamo Wolt usluge. Za pregled Google analitike posetite Google Analytics. Moguće je isključiti Google analitiku sledećom alatkom pretraživača: Google Analytics opt-out add-on.

Oglašavanje i identifikovanje posetilaca

Wolt usluge koriste identifikatore pod pseudonimom kako bi pratili i predvideli Vašu upotrebu aplikacije i usluga i Vaše preferencije.

Možete odustati od ovih identifikatora promenom podešavanja operativnog sistema na sledeći način:

Identifikatori oglašavanja se mogu onemogućiti na iOS mobilnim uređajima uključivanjem opcije Ograničenja praćenja oglasa (Podešavanja → Privatnost → Oglašavanje → Ograničenje praćenja oglasa). Za pregled i više informacija o identifikatoru oglašavanja, molim vas posetite Apple internet stranicu za Oglašavanje i Privatnost.

Identifikatori Wolt posetilaca se mogu onemogućiti na iOS  i Android mobilnim uređajima promenom podešavanja (za iOS: Podešavanja → Wolt → Wolt podešavanja → Ograniči praćenje, i za Android: Wolt aplikacija → Profilna kartica → Ikonica Podešavanja u gornjem levom uglu).

4. SVRHE I OPRAVDANI RAZLOZI ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Svrhe

Postoji nekoliko svrha obrade Vaših podataka o ličnosti od strane Wolt-a:

Kako bi se pružile Wolt usluge i ispunile naše ugovorne obaveze (pravni osnov: izvršenje ugovora i legitimni interes)

Wolt obrađuje Vaše podatke o ličnosti kako bi vam ponudio Wolt usluge na osnovu ugovora između Vas i Wolt-a ili između Organizacije potrošača i Wolt-a.

Primera radi, koristimo podatke za rukovođenje Vašim plaćanjima i povraćajima (ukoliko je primenjivo) i za pružanje našim partnerima (restorani i partneri dostavljači) potrebnih informacija za pripremu i dostavu Vaše porudžbine. Ukoliko kontaktirate naš korisnički servis, koristićemo od Vas dobijene informacije da bismo odgovorili na Vaše pitanje ili rešili Vaš prigovor.

Za naše pravne obaveze (pravni osnov: poštovanje pravnih obaveza)

Wolt obrađuje podatke kako bi nam se omogućilo upravljanje i ispunjavanje naših zakonskih obaveza. Ovo uključuje podatke obrađene u svrhu usklađivanja s našim knjigovodstvenim obavezama i dostavljanje informacija nadležnim organima poput poreskih organa.

Za rešavanje tužbi i pravnih postupaka (pravni osnov: legitimni interes)

Wolt može obrađivati podatke u svrhu rešavanja tužbi, naplate dugova i pravnih postupaka. Takođe, možemo obrađivati podatke kako bismo zaštitili naše usluge od prevare, zloupotrebe i za zaštitu podataka, sistema i mreže.

Za komunikaciju sa potrošačima i aktivnosti oglašavanja (pravni osnov: legitimni interes)

Wolt obrađuje Vaše podatke o ličnosti kako bi Vas kontaktirao u vezi Wolt usluga i kako bi Vas obavestio o promenama u vezi istih. Vaši podaci o ličnosti se takođe koriste u svrhu oglašavanja Wolt usluga Vama.

Za poboljšanje kvaliteta i analizu trendova (pravni osnov: legitimni interes)

Takođe, možemo obrađivati podatke o Vašem korišćenju Wolt usluga kako bismo poboljšali kvalitet Wolt usluga npr. analizom trendova u korišćenju Wolt usluga. Kako bismo osigurali da su naše usluge u skladu sa Vašim potrebama, podaci o ličnosti se mogu koristiti za stvari poput istraživanja zadovoljstva potrošača. Kada je to moguće, ovo ćemo raditi koristeći samo združene podatke, bez podataka na osnovu kojih se ličnost može identifikovati.

Pravni osnov za obradu

Wolt obrađuje Vaše podatke o ličnosti kako bismo ispunili naše ugovorne obaveze prema Vama ili Organizaciji potrošača i kako bismo se uskladili sa zakonskim obavezama. Nadalje, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo ostvarili naš opravdani interes za vođenjem, održavanjem i razvijanjem našeg poslovanja i za stvaranje i održavanje odnosa sa potrošačima. Prilikom odlučivanja o korišćenju Vaših podataka na osnovu našeg opravdanog interesa, vagamo između naših ličnih interesa i Vašeg prava na privatnost i npr. omogućujemo Vam da lako odustanete od naše komunikacije koja se tiče oglašavanja i da koristite podatke pod pseudonimom ili na osnovu kojih vas ne možemo identifikovati, kada je to moguće.

U nekim delovima Wolt usluga, od Vas se može tražiti da date saglasnost za obradu podataka o ličnosti. U tom slučaju, možete povući Vašu saglasnost u svako doba.

Za korisnike koji se nalaze u Izraelu: Zaključenjem, povezivanjem, pristupanjem ili korišćenjem Wolt usluga, saglasni ste i prihvatate uslove poslovanja navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, uključujući i prikupljanje, obradu, prenos i korišćenje Vaših podataka o ličnosti koji se prikupljaju kao deo Wolt usluga. Ukoliko niste saglasni sa ovde navedenim uslovima, neće Vam biti omogućen pristup ili korišćenje Wolt usluga. Takođe prihvatate i potvrđujete da se od Vas ne zahteva da nam dostavite Vaše podatke o ličnosti i da nam se takvi podaci dostavljaju dobrovoljno.

5. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRŽAVE VAN TERITORIJE EVROPE

Wolt čuva Vaše podatke o ličnosti prvenstveno unutar teritorije Evropske Ekonomske Zona. Međutim, imamo pružaoce usluga i obavljamo poslovanje na više geografskih lokacija. Prema tome, mi i naši pružaoci usluga možemo prenositi Vaše podatke o ličnosti, ili omogućiti pristup njima, u jurisdikcijama izvan Evropske Ekonomske Zona ili jurisdikcije prebivališta Korisnika.

Preduzećemo korake kako bismo osigurali da podaci o ličnosti Korisnika dobijaju odgovarajući nivo zaštite u jurisdikcijama u kojima se obrađuju. Pružamo odgovarajuću zaštitu za prenos podataka o ličnosti u države izvan Evropske Ekonomske Zona kroz niz ugovora sa našim pružaocima usluga zasnovanim na Standardnim ugovornim klauzulamaili kroz druge prikladne mere zaštite.

Više informacija koje se tiču prenosa podataka o ličnosti možete dobiti kada nas kontaktirate na jednu od gore navedenih adresa.

6. PRIMAOCI

Mi delimo Vaše podatke o ličnosti samo unutar Wolt organizacije ako i koliko je razumno potrebno za svrhe ove Izjave o privatnosti.

Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt organizacije, osim u nekoj od sledećih situacija:

Za svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti i ovlašćenim pružaocima usluga

U meri u kojoj je trećim licima (primera radi restoranima koji pripremaju Vašu porudžbinu i našim partnerima dostavljačima koji Vam dostavljaju porudžbinu i Organizaciji potrošača koja plaća vašu porudžbinu) potreban pristup Vašim podacima o ličnosti kako bismo izvršili Wolt usluge, pružamo tim trećim licima Vaše podatke o ličnosti. Nadalje, možemo dati Vaše podatke o ličnosti sa nama povezanim društvima ili ovlašćenim pružaocima usluga koji izvršavaju usluge za nas (uključujući čuvanje podataka, računovodstvene usluge, prodaju i oglašavanje) kako bi ih obrađivali za nas i pružaocima platnih usluga kako bi obrađivali Vaša plaćanja prema nama.

Kada treća lica obrađuju podatke u ime Wolt-a, Wolt je preduzeo odgovarajuće ugovorne i organizacione mere kako bi obezbedio da se Vaši podaci obrađuju isključivo u svrhe naznačene u ovoj Izjavi o privatnosti i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima i prema našim uputstvima i odgovarajućim obavezama mera poverljivosti i bezbednosti.

Imajte na umu da ako otkrivate podatke o ličnosti direktno trećem licu, na primer, putem veze u Wolt uslugama, obrada se uobičajeno vrši u skladu sa njihovim politikama i standardima.

Za pravne svrhe i pravne postupke

Možemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt-a ako u dobroj veri smatramo da je pristup i korišćenje podataka o ličnosti razumno potrebno za: (i) postupanje u skladu sa važećim pravom, propisima i/ili sudskim nalozima; (ii) otkrivanje, sprečavanje ili na drugi način otklanjanje prevare, krivičnog dela, bezbednosnih ili tehničkih poteškoća; i/ili (iii) zaštitu interesa, imovine ili bezbednosti Wolt-a, Korisnika ili javnosti, dok god je to u skladu sa zakonom. Kad je to moguće, obavestićemo Vas o takvim obradama.

U druge opravdane svrhe

Ako je Wolt uključen u spajanje, pripajanje ili prodaju imovine, možemo preneti Vaše podatke o ličnosti trećem licu koje je u to uključeno. Međutim, nastavićemo da obezbeđujemo poverljivost svih podataka o ličnosti. Obavestićemo sve Korisnike na koje se ovo odnosi, u slučaju prenosa podataka o ličnosti ili ako postanu predmet druge izjave o privatnosti.

Uz Vašu izričitu saglasnost

Možemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima izvan Wolt-a kada za to imamo Vašu izričitu saglasnost. Imate pravo da u bilo koje vreme povučete ovu saglasnost tako što ćete nas kontaktirati, bez obaveze plaćanja naknade.

7. VREME ČUVANJA

Wolt ne čuva Vaše podatke o ličnosti duže nego što je to zakonom dopušteno i nego što je potrebno za svrhe pružanja Wolt usluga ili njihovog dela. Vreme čuvanja zavisi od prirode podatka i svrhe obrade. Maksimalan period može zbog toga varirati.

Većina podataka o ličnosti koja se tiče korisničkog naloga Korisnika na Wolt uslugama će biti izbrisana nakon isteka perioda od 90 dana od kada je Korisnik izbrisao korisnički nalog na Wolt uslugama. Samim tim, deo podataka o ličnosti koji se tiču korisničkog naloga Korisnika na Wolt uslugama može biti čuvan samo onoliko koliko je takva obrada zahtevana zakonom ili koliko je razumno potrebna za naše zakonske obaveze i opravdane interese poput vođenja postupka, knjigovodstva, internog izveštavanja, i postupka mirenja. Svi podaci o ličnosti koji se tiču korisničkog naloga Korisnika na Wolt uslugama će biti izbrisani u roku 10 godina nakon što Korisnik obriše korisnički nalog sa Wolt usluga, izuzev podataka o ličnosti potrebnih u određenim retkim slučajevima kao što su pravni postupci.

Čuvaćemo Analitičke podatke Korisnika koji nemaju korisnički nalog na Wolt uslugama u periodu od 90 dana.

8. VAŠA PRAVA

Pravo na pristup

Imate pravo na pristup i da budete informisani o Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo. Pružamo Vam mogućnost da vidite određene podatke preko Vašeg korisničkog naloga na Wolt uslugama ili zahtevate kopije Vaših podataka o ličnosti.

Pravo na opoziv saglasnosti

U slučaju da se obrada zasniva na saglasnosti date od strane Korisnika, Korisnik može opozvati saglasnost u bilo koje vreme bez obaveze plaćanja naknade. Opoziv saglasnosti može dovesti do smanjene mogućnosti korišćenja Wolt usluga. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva.

Pravo na ispravku

Imate pravo da Vam se isprave ili popune netačni ili nepotpuni podaci o ličnosti tako što ćete nas kontaktirati. Možete ispraviti ili ažurirati neke Vaše podatke o ličnosti putem Vašeg korisničkog naloga na Wolt uslugama.

Pravo na brisanje

Takođe, možete zahtevati da izbrišemo Vaše podatke o ličnosti iz naših sistema. Postupićemo u skladu sa takvim zahtevom osim ako imamo opravdani razlog da ne izbrišemo podatke

Pravo na prigovor

Imate pravo da izjavite prigovor na određenu upotrebu Vaših podataka o ličnosti ako su ti podaci obrađeni za svrhe različite od one potrebne za izvršavanje Wolt usluga, ili kako bi se uskladili sa zakonskim obavezama. Ako izjavite prigovor na dalju obradu Vaših podataka o ličnosti, to može dovesti do smanjenja mogućnosti upotrebe Wolt usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zahtevati od nas da ograničimo obradu podataka, na primer kad je brisanje, ispravka ili prigovor u vezi s Vašim podacima na čekanju i/ili kad nemamo opravdani razlog za obradu Vaših podataka. To međutim može dovesti do smanjenja mogućnosti upotrebe Wolt usluga.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam dostavili u struktuiranom i uobičajeno korišćenom obliku i da slobodno prenosite te podatke trećim licima.

Kako da koristite svoja prava

Gore navedena prava mogu se koristiti slanjem pisma ili slanjem elektronske pošte nama na gore navedene adrese, koji sadrže sledeće informacije: puno ime i prezime, adresu, elektronsku poštu i broj telefona. Možemo zahtevati i dostavljanje dodatnih informacija ako je to potrebno kako bi se potvrdio identitet Korisnika. Možemo odbiti zahteve koji se bezrazložno ponavljaju, koji su preterani ili očigledno neosnovani.

9. DIREKTNO OGLAŠAVANJE

Korisnik ima pravo da nam zabrani upotrebu Korisničkih podataka o ličnosti u svrhe direktnog oglašavanja, istraživanja tržišta i tržišnog profilisanja u cilju direktnog oglašavanja, tako što će nas kontaktirati na gore navedene adrese ili korišćenjem funkcija Wolt usluga ili mogućnosti odustanka od pretplate u vezi sa porukama koje se tiču direktnog oglašavanja.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA

U slučaju da Korisnik smatra da je naša obrada podataka o ličnosti u suprotnosti sa važećim zakonima o zaštiti podataka, može prigovor podneti lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka u Finskoj, Ombudsmanu za zaštitu podataka (tietosuoja.fi). Alternativno, Korisnik može podneti prigovor lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka u zemlji prebivališta Korisnika.

11. ZAŠTITA INFORMACIJA

Koristimo administrativne, organizacione, tehničke i fizičke mere zaštite kako bismo zaštitili podatke o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo. Mere uključuju na primer, kad je to prikladno, kriptografsku zaštitu, korišćenje pseudonima, zaštitne zidove, sigurnosna sredstva i sisteme za prava na pristup. Naše kontrole bezbednosti su stvorene da održavaju prikladan nivo poverljivosti, celovitosti, dostupnosti, otpornosti i mogućnosti ponovnog uspostavljanja podataka. Redovno ispitujemo Wolt usluge, sisteme i ostale sadržaje na slabosti u bezbednosti.

Ako uprkos sigurnosnim merama dođe do narušavanja bezbednosti koje lako može imati negativne posledice na privatnost Korisnika, obavestićemo Korisnike na koje se to odnosi o narušavanju što je pre moguće, kao i ostale strane koje to ugrožava, i odgovarajuće organe kada je to potrebno u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Guidelines for Wolt Partners