Regulamin

Warunki świadczenia usług

Korzystając z Usługi Wolt zgadzają się Państwo przestrzegać niniejszych Warunków Świadczenia Usług („Warunki Świadczenia Usług”). 

Zanim zaczną Państwo korzystać z Usługi Wolt, prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Świadczenia Usług. Jeśli nie akceptują Państwo Warunków Świadczenia Usług, prosimy o nie korzystanie z usługi Wolt. Niniejsze Warunki świadczenia usług odnoszą się do korzystania z Usługi Wolt i do Umów Zakupu określonych poniżej. Bardziej szczegółowy opis Usługi Wolt oraz informacje o wymaganiach systemowych są dostępne pod adresem wolt.com.

Jeśli posiadają Państwo Konto Wolt at Work, niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają również zastosowanie do organizacji klienta, która udostępniła Państwu Funkcję Wolt at Work („Organizacja Klienta”) w odniesieniu do Zamówień, które składają Państwo poprzez Funkcję Wolt at Work. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług a Regulaminem Korporacyjnym Wolt, mającym zastosowanie do Organizacji Klienta, wiążące będą postanowienia Regulaminu Korporacyjnego Wolt.

Warunki Świadczenia Usług zawierane są wyłącznie pomiędzy nami a Użytkownikiem, a nie z Apple, Inc., a Apple Inc. nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację Wolt lub jej treść. Niniejszym akceptują Państwo, że podmioty powiązane z Apple, Inc. („Apple”) są beneficjentami zewnętrznymi Warunków Świadczenia Usług oraz, że po zaakceptowaniu Warunków Świadczenia Usług, Apple będzie miał prawo (oraz będzie można uznać, że zaakceptował prawo) do wyegzekwowania, jako beneficjent zewnętrzny, przestrzegania przez Państwa Warunków Świadczenia Usług. 

1. Definicje

Partner oznacza restaurację lub podmiot partnerski, który podpisał umowę partnerską z firmą Wolt i który oferuje swoje produkty i w razie potrzeby, usługę dostawy poprzez Usługę Wolt.

Umowa Zakupu” oznacza umowę zakupu produktów Partnera oraz usługi dostawy, jeśli zamówiono, złożone w ramach Zamówienia. W odniesieniu do Zamówień składanych poprzez Funkcję Wolt at Work, Umowa Zakupu stanowi wiążącą umowę zawartą pomiędzy Partnerem a Organizacją Klienta. W odniesieniu do Zamówień składanych przez inną formę płatności Użytkownika, Umowa Zakupu stanowi wiążącą umowę pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem. 

Wolt” oznacza 

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finlandia, jeżeli Użytkownik znajduje się w Finlandii, w Szwecji, w Norwegii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, na Węgrzech, w Gruzji lub w Chorwacji,
 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praga 1, Czechy, jeżeli Użytkownik znajduje się w Czechach, 
 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, jeżeli Użytkownik znajduje się w Polsce,
 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Awiw, Izrael, jeżeli Użytkownik znajduje się w Izraelu,
 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Ateny, Grecja, jeżeli Użytkownik znajduje się jest w Grecji,
 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrad, Serbia, jeżeli Użytkownik znajduje się w Serbii.

Aplikacja Wolt” oznacza cyfrową aplikację o nazwie Wolt dostarczoną przez Wolt dla osób fizycznych i osób prawnych w celu zamawiania produktów od Partnerów Wolt.

„Konto Wolt at Work” oznacza konto użytkownika w Aplikacji Wolt, do którego podpięta została Funkcja Wolt at Work.

Funkcja Wolt at Work” oznacza metodę płatności i funkcję w Aplikacji Wolt, poprzez którą upoważnieni Użytkownicy Organizacji Klienta mogą składać Zamówienia na koszt Organizacji Klienta.

Usługa Wolt” oznacza Aplikacje Wolt, stronę internetową wolt.com oraz inne miejsca wymienione pod adresem wolt.com.

Użytkownik” lub „Państwo” oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Usługi Wolt.

2. Dane firmy Wolt

 • Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finlandia, Numer identyfikacji gospodarczej: 2646674-9, Numer identyfikacji VAT FI26466749, jeżeli Użytkownik znajduje się w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Gruzji lub Chorwacji,

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, Numer identyfikacji gospodarczej 07030550, Numer identyfikacji VAT CZ07030550, jeżeli Użytkownik znajduje się w Czechach,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000745637, NIP: 7010846311, jeżeli Użytkownik znajduje się w Polsce,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Awiw, Izreal, Numer identyfikacji gospodarczej 51-588715-6, Numer identyfikacji VAT 515887156, jeżeli Użytkownik znajduje się w Izraelu,

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Ateny, Grecja, Numer identyfikacji gospodarczej 147811001000, Numer identyfikacji VAT EL801047822, jeżeli Użytkownik znajduje się w Grecji,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrad, Serbia, Numer identyfikacji gospodarczej 21408930, Numer identyfikacji VAT 110976122, jeżeli Użytkownik znajduje się w Serbii,

 • Nazwa handlowa: „Wolt”,

Dane Partnerów oraz informacje o ich produktach i usługach będą przekazywane za pośrednictwem Aplikacji Wolt oraz strony internetowej Wolt. 

3. Opis Usługi Wolt

3.1. Wolt udostępnia platformę, na której Użytkownik ma możliwość zakupu produktów spożywczych oraz zamówienia usługi dostawy od wybranego przez siebie Partnera. Wolt oferuje również usługi dostawy Użytkownikom w Danii, Estonii, na Łotwie, Węgrzech, Litwie, w Grecji, Chorwacji i Izraelu, oraz w związku z produktami spożywczymi zakupionymi od konkretnych Partnerów.

3.2. Partnerzy udzielają informacji o swoich produktach i usługach w Usłudze Wolt, w tym także informacji dotyczących menu oraz cen produktów. Sprzedaż i zakup produktów i usług Partnerów może podlegać dodatkowym warunkom Partnerów oprócz tych opisanych w Usłudze Wolt. Podczas wybierania produktów i usług Partnera, Użytkownik dokonuje wiążącego zamówienia w celu zakupu produktów i usług od Partnera na warunkach przedstawionych Użytkownikowi w Usłudze Wolt przed złożeniem zamówienia („Zamówienie”). Po otrzymaniu Zamówienia, Wolt przekaże szczegóły Zamówienia do Partnera. Po przyjęciu Zamówienia przez Partnera, i po przedstawieniu przez Wolt w imieniu Partnera potwierdzenia zamówienia Użytkownikowi, Użytkownik lub Organizacja Klienta i Partner zawierają Umowę Zakupu. Wolt dostarczy Użytkownikowi potwierdzenie zakupu w imieniu Partnera (chyba że prawo krajowe, w którym znajduje się Użytkownik wymaga przedstawienia przez Partnera potwierdzenia zakupu bezpośrednio do Użytkownika). Dla Użytkowników w Danii, Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Grecji, Chorwacji i Izraelu oraz w odniesieniu do produktów żywnościowych zakupionych od niektórych Partnerów: Po przyjęciu Zamówienia przez Partnera i po przedstawieniu potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika, oprócz zawarcia Umowy zakupu z Partnerem na zakup produktów Partnera, Użytkownik lub Organizacja Klienta i Wolt zawierają prawnie wiążącą umowę na zakup wszelkich usług dostawy zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi Wolt.

3.3. Partner wybrany przez Użytkownika przygotuje dla Użytkownika (i dostarczy, jeśli zamówione zostały usługi dostawy) produkty określone w Zamówieniu. Wolt nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za prawidłowe wykonanie Umowy Zakupu przez Partnera. Dla Użytkowników znajdujących się w Danii, Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Grecji, Chorwacji i Izraelu oraz w odniesieniu do produktów żywnościowych zakupionych od niektórych Partnerów: Wolt ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi dostawy zamówionej przez Użytkownika od Wolt w ramach Zamówienia, zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług.

3.4. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Zlecenie nie może zostać anulowane przez Użytkownika, tj. Użytkownik nie może wycofać ani anulować Zamówienia na produkty lub usługi dostawy po jego złożeniu. Przed złożeniem Zamówienia na produkt lub usługę należy uważnie przejrzeć Zamówienie. 

4. Konta Użytkowników

4.1. Mają Państwo ograniczone, niewyłączne i niepodlegające możliwości udzielania sublicencji, prawo do korzystania z Usługi Wolt w formie oferowanej przez Nas od czasu do czasu wyłącznie w celach określonych w niniejszej Umowie. Licencja udzielona Użytkownikowi na Aplikację Wolt w iOS pobrana ze sklepu Apple App Store podlega dalszemu ograniczeniu w postaci licencji na korzystanie z Aplikacji Wolt na dowolnych produktach marki Apple, których Użytkownik jest właścicielem lub administratorem i zgodnie z Zasadami Korzystania określonymi w Warunkach Świadczenia Usług App Store i niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług.

4.2. Aby skorzystać z Usługi Wolt, Użytkownik musi założyć konto użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami rejestracji w Usłudze Wolt. Dane uwierzytelniające w Usłudze Wolt są danymi osobowymi (o ile nie ustalono inaczej pomiędzy Wolt a Organizacją Klienta). Użytkownik powinien się upewnić, że wszelkie dane uwierzytelniające konto użytkownika i równoważne informacje wymagane do uzyskania dostępu do konta Użytkownika lub Organizacji Klienta są traktowane jako poufne i używane w bezpieczny sposób, niedostępny dla osób trzecich. Użytkownik może mieć tylko jedno konto osobiste użytkownika.

4.3. W przypadku podejrzenia, że jakakolwiek nieupoważniona osoba dowiedziała się o danych uwierzytelniających konto Użytkownika lub ma dostęp do konta Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Wolt. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi Wolt i wszelką działalność na koncie Użytkownika.

4.4. Korzystanie z Usługi Wolt wymaga przekazania firmie Wolt danych ważnej karty płatniczej lub innej metody płatności. Wolt nie przechowuje informacji odnośnie do Państwa instrumentu płatniczego, gdyż informacja ta jest przechowana przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, z którego usług korzysta Wolt. Użytkownik zgadza się zapłacić za wszystkie zakupy wynikające z korzystania z Usługi Wolt z wyjątkiem zakupów dokonywanych przez Funkcję Wolt at Work na koszt Organizacji Klienta. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować informacje o swojej karcie płatniczej i inne dane dotyczące płatności, które Użytkownik udostępnił na swoim koncie użytkownika.  

5. Płatności

5.1. Użytkownik, lub w przypadku Konta Wolt at Work Organizacja Klienta, zapłaci cenę zakupu określoną w Zamówieniu za pomocą odpowiedniej funkcji dokonywania płatności w ramach Usługi Wolt. Wolt pobiera wszystkie płatności od Użytkowników lub Organizacji Klienta w imieniu Partnera. Jeżeli Zamówienie składane jest poprzez Funkcję Wolt at Work, Użytkownik potwierdza płatność w imieniu Organizacji Klienta poprzez Funkcję Wolt at Work. Obowiązek zapłaty Użytkownika lub Organizacji Klienta powstaje w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Usługi Wolt. 

5.2. Użytkownik może wypełnić powyższe zobowiązanie do zapłaty wyłącznie przy użyciu odpowiedniej metody płatności internetowej dostępnej w ramach Usługi Wolt. Uiszczając płatność równą cenie zakupu na rzecz Wolt, Użytkownik, lub Organizacja Klienta w przypadku Konta Wolt at Work, wypełnia swój obowiązek zapłaty wobec Partnera.

5.3. Płatność zostanie automatycznie pobrana z karty płatniczej Użytkownika, lub pobrana z Funkcji Wolt at Work przypisanej do Organizacji Klienta, w momencie dostarczenia Zamówienia. Wolt jest upoważniony do dokonania preautoryzacji w imieniu Partnera na karcie płatniczej Użytkownika, lub Funkcji Wolt at Work przypisanej do Organizacji Klienta, po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Usługi Wolt. Do przetwarzania płatności Wolt korzysta z zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.

6. Środki Wolt i Tokeny Wolt

6.1. Użytkownicy Usługi Wolt mogą uzyskać środki Wolt lub tokeny Wolt np. zapraszając nowych użytkowników do rejestracji w Usłudze Wolt. Użytkownik może korzystać ze środków Wolt oraz tokenów Wolt, aby uzyskać zniżkę na zakupy w Usłudze Wolt.

6.2. Wolt może jednostronnie określić warunki mające zastosowanie do przyznawania, używania i ważności środków Wolt i tokenów Wolt.

6.3. Wszelkie środki Wolt lub tokeny Wolt przyznawane przy rejestracji można wykorzystać tylko raz.

6.4. Środki Wolt i tokeny Wolt nie mogą być wymieniane na gotówkę.  

6.5. Środki Wolt i tokeny Wolt zostaną unieważnione, jeśli Wolt wykryje jakiekolwiek nadużycie środków Wolt lub tokenów Wolt oraz kiedy podejrzewa lub wykryje, że środki Wolt lub tokeny Wolt zostały przyznane na niewłaściwych podstawach. W takich przypadkach Wolt wystawi Użytkownikowi fakturę na kwotę, która została zapłacona przy użyciu środków Wolt lub tokenów Wolt. 

7. Dostawa Zamówienia

7.1. Jeżeli Użytkownik zamówi dostawę Zamówienia za pośrednictwem Usługi Wolt, Zamówienie zostanie dostarczone do lokalizacji potwierdzonej przez Użytkownika w Usłudze Wolt. Usługi dostawy są dostarczane Użytkownikowi lub Organizacji Klienta przez Partnera. Dla Użytkowników w Danii, Estonii, na Łotwie, Węgrzech, Litwie, w Grecji, Chorwacji i Izraelu oraz w odniesieniu do produktów żywnościowych zakupionych od niektórych Partnerów: Wolt świadczy usługi dostawy dla Użytkownika lub Organizacji Klienta.

7.2. Użytkownik musi być dostępny do odbierania połączeń pod numerem telefonu podanym przez Użytkownika w Usłudze Wolt. Jeżeli nie można połączyć się z numerem telefonu podanym przez Użytkownika, dostawa może zostać anulowana przez Wolt lub Partnera, a Użytkownik może zostać obciążony pełną kwotą Zamówienia.

7.3. Użytkownik może złożyć zamówienie na dostawę tak szybko, jak to możliwe (standardowa metoda dostawy) lub zamawiając wcześniej określony termin dostawy.

7.4. Standardowa opcja dostawy: Użytkownik musi być obecny w potwierdzonej lokalizacji określonej w Zamówieniu od momentu złożenia Zamówienia do momentu otrzymania produktów określonych w Zamówieniu. Jeżeli Użytkownik nie jest dostępny w potwierdzonej przez niego/nią lokalizacji na pięć minut przed dostarczeniem zamówionych produktów, i Użytkownik nie odpowiada po dwóch próbach kontaktu podjętych przez dostawcę, dostawa może zostać anulowana przez Wolt lub Partnera, a Użytkownik lub Organizacja Klienta mogą zostać obciążone pełną kwotą Zamówienia.

7.5. Opcja dostawy „Zaplanowane zamówienie”: Aby odebrać Zamówienie, Użytkownik musi być obecny w potwierdzonej lokalizacji co najmniej na dziesięć minut przed zaplanowanym zamówieniem aż do momentu dostawy.

8. Odbiór Zamówienia w punkcie sprzedaży Partnera

8.1. Jeżeli Użytkownik nie zamówił dostawy produktów Partnera określonych w Zamówieniu, lecz odbiór w punkcie sprzedaży Partnera, produkty można odebrać w punkcie sprzedaży Partnera, który Użytkownik wybrał w ramach Zamówienia. Użytkownik otrzyma oddzielne potwierdzenie elektroniczne, gdy produkty będą gotowe do odbioru. Partner lub Wolt może określić warunki identyfikacji Użytkownika przy odbiorze produktów określonych w Zamówieniu. 

8.2. Partner zatrzyma zamówione produkty przez 60 minut po tym, gdy Partner powiadomi Użytkownika, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Obowiązek ten jest jednak ograniczony do godzin otwarcia punktu sprzedaży danego Partnera, a Zamówienie musi zostać odebrane przed zamknięciem tego punktu sprzedaży Partnera.

9. Zamówienie przy stoliku

9.1. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję spożycia produktów określonych w Zamówieniu w punkcie sprzedaży Partnera, Użytkownik otrzyma odrębne potwierdzenie elektroniczne dotyczące przewidywanego czasu, w którym produkty będą gotowe do spożycia w punkcie sprzedaży Partnera.

10. Szacunki czasowe

10.1. Każdy czas dostawy lub czas odbioru lub inne oszacowanie czasu przekazane Użytkownikowi przez Partnera lub przez Wolt w Usłudze Wolt są jedynie szacowane. Nie ma gwarancji, że Zamówienie zostanie dostarczone lub będzie dostępne do odbioru lub konsumpcji w przewidywanym czasie. Czas dostawy produktów może również zależeć od czynników, takich jak korki uliczne, godziny szczytu i warunki pogodowe.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do Usługi Wolt lub z nią związane, oraz do związanej z nią dokumentacji, jakiejkolwiek jej części lub kopii, pozostają wyłączną własnością firmy Wolt i/lub jej podwykonawców/licencjodawców. „Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają prawa autorskie i prawa pokrewne (w tym prawa do bazy danych i katalogu oraz prawa do fotografii), patenty, wzory użytkowe, prawa do projektów, znaki towarowe, nazwy handlowe, tajemnica handlowa, know-how i wszelkie inne formy zarejestrowanych lub niezarejestrowanych praw własności intelektualnej.

11.2. Niniejsze Warunki świadczenia usług nie przyznają Użytkownikowi żadnych Praw Własności Intelektualnej w ramach Usługi Wolt, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone na rzecz Wolt i jego podwykonawców/licencjodawców.

11.3. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dochodzenie, obronę, ugodę lub zwolnienie z roszczenia dotyczące tego, że Aplikacja Wolt w iOS lub korzystanie z niej przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich.      

12. Dodatkowe postanowienia dotyczące korzystania z Usługi Wolt

12.1. Usługa Wolt jest dostępna wyłącznie dla osób w wieku 18 lat lub starszych.

12.2. Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad i przepisów podczas korzystania z Usługi Wolt, w tym zakupu alkoholu i tytoniu. W zakresie w jakim dopuszczalna jest dostawa alkoholu w kraju, w którym znajduje się Użytkownik, Użytkownik może spotkać się z odmową dostawy napojów alkoholowych, jeżeli nie przedstawi kurierowi współpracującemu z Wolt dostarczającemu zamówienie ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego, że Użytkownik ma skończone co najmniej 18 lat. 

12.3. Usługa Wolt jest stale rozwijana. Różne elementy Usługi Wolt, w tym funkcje, produkty i Partnerzy dostępni w usłudze Wolt mogą zmieniać się lub być usuwane w części lub w całości.

12.4. Korzystając z Usługi Wolt, Użytkownik może napotkać treści lub informacje, które mogą być nierzetelne, niekompletne, opóźnione, wprowadzające w błąd, nielegalne, obraźliwe lub w inny sposób szkodliwe. Wolt co do zasady nie sprawdza treści dostarczanych przez Partnerów. Wolt nie ponosi odpowiedzialności za treści ani informacje osób trzecich (w tym Partnerów) ani za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich lub polegania na nich.

12.5. Użytkownik lub Organizacja Klienta ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie wszelkich urządzeń lub sprzętu (np. telefonów) oraz połączeń niezbędnych do uzyskania dostępu do Usługi Wolt i korzystania z niej oraz wszelkich opłat z tym związanych.

12.6. Użytkownik nie będzie: (i) wykorzystywać lub próbować korzystać z konta osobistego Wolt innej osoby i/lub uzyskiwać dostępu do osobistych danych płatniczych innej osoby w ramach Usługi Wolt lub korzystać z kart płatniczych innej osoby podczas korzystania z Usługi Wolt, bez zgody tej innej osoby; (ii) kopiować, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych Usługi Wolt lub jakiejkolwiek związanej z nią technologii; (iii) stosować inżynierii odwrotnej, dekompilować, rozmontowywać, odszyfrowywać lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy Usługi Wolt lub jakiejkolwiek powiązanej technologii lub jakiejkolwiek jej części; (iv) usuwać  jakichkolwiek powiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach majątkowych zawartych w Usłudze Wolt; (v) usuwać, zakrywać lub zaciemniać jakichkolwiek reklam zawartych w Usłudze Wolt; (vi) gromadzić, wykorzystywać, kopiować lub przekazywać jakichkolwiek informacji uzyskanych w ramach Usługi Wolt bez zgody Wolt; (vii) używać botów lub innych automatycznych metod do korzystania z Usługi Wolt; (viii) tworzyć konta Wolt przy użyciu fałszywej tożsamości lub tożsamości innej osoby; lub (ix) uzyskiwać dostępu do Usługi Wolt, z wyjątkiem dostępu za pośrednictwem interfejsów wyraźnie dostarczonych przez Wolt, takich jak Aplikacja Wolt lub strona internetowa Wolt.

12.7. Wolt ma prawo do usunięcia Użytkownika z Usługi Wolt ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmowy lub anulowania wszelkich Zamówień Użytkownika, jeśli (i) Użytkownik nadużyje Usługę Wolt lub spowoduje jakąkolwiek szkodę lub uszczerbek w zakresie korzystania z Usługi Wolt lub wobec Partnerów lub Wolt lub pracowników Wolt, (ii) Wolt ma uzasadnione przekonanie o nieuczciwych działaniach Użytkownika korzystającego z Usługi Wolt, (iii) Użytkownik składa pozorne Zamówienie (na przykład nie płacąc lub nie będąc obecnym w miejscu dostawy lub odbioru w celu otrzymania Zamówienia) lub w inny sposób nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług; (iv) istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub autentyczności Zamówienia. Jeżeli Wolt anuluje Zamówienie, które już zostało opłacone, Wolt zwróci tę kwotę na to samo konto Użytkownika lub Konto Wolt at Work, z którego Użytkownik dokonał płatności.

12.8. Administratorem danych osobowych gromadzonych na temat Użytkowników jest Wolt Enterprises Oy, o ile nie wskazano inaczej. Wolt Enterprises Oy przetwarza wszelkie dane osobowe zgromadzone od Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Wolt.

12.9. Korzystając z Aplikacji Wolt lub z Usługi Wolt, Użytkownik musi przestrzegać regulaminów odpowiednich stron trzecich.

12.10. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu USA lub oznaczonym przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”; i (ii) nie figuruje w jakichkolwiek rejestrach podmiotów zabronionych lub zastrzeżonych rządu USA. 

13. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

13.1. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują jako wiążąca umowa pomiędzy Wolt i Użytkownikiem do odwołania, tak długo jak Użytkownik korzysta z Usługi Wolt.

13.2. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usługi Wolt w dowolnym momencie. Wolt może zaprzestać świadczenia Usługi Wolt na stałe lub czasowo w dowolnym momencie.

14. Reklamacje

14.1. Należy pamiętać, że Usługa Wolt może zostać w dowolnym momencie wstrzymana lub trwale wyłączona. Usługa Wolt może również zostać czasowo zawieszona. Nie należy korzystać z Usługi Wolt do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek danych.

14.2. Partner zobowiązuje się do przygotowania Zamówienia z uwzględnieniem opcji zamówionych przez Użytkownika oraz w terminie wskazanym w Usłudze Wolt. W przypadku jakichkolwiek braków w Zamówieniu (dostawie), Użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta Wolt, działającym w imieniu Partnera, za pośrednictwem czatu obsługi klienta w aplikacji lub support@wolt.com lub bezpośrednio z Partnerem.

14.3. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wady zawartości i wadliwe przygotowanie Zamówienia lub inne uchybienia w realizacji Umowy Zakupu.

14.4. Użytkownik, który wykrył uchybienia w realizowaniu Umowy Zakupu, musi niezwłocznie złożyć reklamację do Wolt lub Partnera, z wyraźnym opisem wspomnianych uchybień.

14.5. Apple nie ma obowiązku świadczenia usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji Wolt. W zakresie w jakim konserwacja i wsparcie są wymagane na podstawie właściwych regulacji prawnych, Wolt, a nie Apple, będzie zobowiązany do świadczenia takich usług konserwacyjnych lub wsparcia. W zakresie w jakim na mocy prawa istnieje gwarancja, która nie może zostać odrzucona, Wolt, a nie Apple, jest zobowiązany odpowiadać na roszczenia Użytkownika lub stron trzecich w związku z Aplikacją Wolt w iOS, posiadaniem i/lub korzystaniem z Aplikacji Wolt w iOS przez Użytkownika, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące nie spełnienia przez Aplikację Wolt w iOS wymogów nałożonych przez przepisy prawne lub inne wymogi regulacyjne; (iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumentów, prywatności lub podobnych regulacji, w tym w związku z korzystaniem z funkcji HealthKit i HomeKit przez Aplikację Wolt w iOS.

15. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

15.1. Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają przepisom prawa obowiązującym w Finlandii, chyba że Użytkownik znajduje się w Republice Czeskiej, Grecji, Izraelu, Polsce lub Serbii, w którym to przypadku niniejsze Warunki Świadczenia Usług podlegają przepisom prawa kraju, w którym znajduje się Użytkownik i będą interpretowane zgodnie z nimi. 

15.2. Spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sąd rejonowy w Helsinkach, chyba że Użytkownik znajduje się w Republice Czeskiej, Grecji, Izraelu, Polsce lub Serbii, w którym to przypadku spory te będą rozstrzygane przez sądy właściwe w państwie, w którym znajduje się Użytkownik. Jednakże, konsument zawsze może wszcząć postępowanie w sądzie właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Jeżeli są Państwo użytkownikami z rezydencją w UE, Państwo i Wolt mają możliwość korzystania z dedykowanej platformy ODR prowadzonej przez Komisję Europejską do rozwiązywania sporów. Platformę tę można znaleźć na stronie ec.europa.eu/odr. Mogą Państwo również skierować sprawę do komisji ds. sporów konsumenckich lub innej właściwej instytucji pozasądowej w Państwa miejscu zamieszkania (np. Fińskiej Komisji ds. Sporów Konsumenckich, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, w Finlandii, Czeskiej Inspekcji Handlowej, coi.cz, w Republice Czeskiej lub Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, uokik.gov.pl, w Polsce).

16. Zmiany

16.1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług podlegają zmianom.

16.2. Wolt opublikuje zmienione Warunki Świadczenia Usług na stronie internetowej Wolt i poinformuje Użytkownika, że Warunki świadczenia usług Wolt zostały zmienione w Serwisie Wolt lub e-mailem na adres e-mail przesłany do Usługi Wolt przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na zmianę Warunków świadczenia usług Wolt, zaprzestanie korzystania z Usługi Wolt.

17. Cesja

17.1. Wolt będzie uprawniony do przeniesienia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług w całości lub w części na podmiot powiązany lub następcę prawnego lub kupującego lub nabywcę swoich składników majątkowych związanych z Usługą Wolt bez uprzedniej zgody Użytkownika.

17.2. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia któregokolwiek z jego praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług w całości lub w części.

*****

Zaktualizowano 24.06.2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI WOLT

Wolt Enterprises Oy oraz niektóre spółki grupy Wolt („Wolt”, „my”) przetwarzają dane osobowe swoich użytkowników usług zamawiania żywności („Aplikacja Wolt”) oraz odwiedzających stronę wolt.com („Strona internetowa”).

W niniejszej Polityce Prywatności słowa „Usługi Wolt" odnoszą się łącznie do Strony internetowej i Aplikacji Wolt. W niniejszej Polityce Prywatności słowo „Użytkownik" lub „Państwo" odnosi się łącznie do klientów naszej firmy i spółek z naszej grupy, przedstawicieli i innych upoważnionych użytkowników organizacji klienta, potencjalnych klientów i użytkowników Usług Wolt.

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, na przykład, rodzaje przetwarzanych danych osobowych, sposób przetwarzania danych osobowych oraz sposób korzystania z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą (np. prawo sprzeciwu, prawo dostępu).

Niektóre z naszych usług mogą podlegać odrębnej polityce prywatności. Jeśli odrębna polityka prywatności dotyczy określonej usługi, opublikujemy ją w połączeniu z daną usługą.

Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w sposobach przetwarzania danych lub tym podobnych. Aktualna wersja znajduje się na Stronie internetowej. Nie wprowadzimy istotnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności ani nie ograniczymy praw Użytkowników w niej wskazanych bez powiadomienia o tym.

1. ADMINISTRATORZY DANYCH

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Wolt. 

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w krajach wymienionych poniżej, Wolt Enterprises Oy i lokalna spółka grupy Wolt są współadministratorami danych. Oznacza to, że Wolt Enterprises Oy i lokalna spółka grupy Wolt wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Lista współadministratorów danych właściwych w danym kraju znajduje się poniżej:

 • Wolt Česko s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, Numer identyfikacji gospodarczej 07030550, jeżeli Użytkownik znajduje się w Czechach,

 • Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polska, KRS 000745637, jeżeli Użytkownik znajduje się w Polsce,

 • Wolt Enterprises Israel Ltd., Kaufmann St 2, 6801294 Tel Awiw, Izreal, Numer identyfikacji gospodarczej 51-588715-6, jeżeli Użytkownik znajduje się w Izraelu (dla Użytkowników w Izraelu, zwracamy uwagę, że pojęcie „administrator”, używane w niniejszej Polityce Prywatności, oznacza „właściciela bazy danych”, zgodnie z Izraelską Ustawą Ochrony Prywatności, 5741-1981),

 • Wolt Technologies Greece Provision of Food Services S.A., Leoforos Vouliagmenis 26, 11743 Ateny, Grecja, Numer identyfikacji gospodarczej 147811001000, jeżeli Użytkownik znajduje się w Grecji,

 • Wolt d.o.o. Beograd-Stari Grad, Nušićeva 14, 11000 Belgrad, Serbia, Numer identyfikacji gospodarczej 21408930, jeżeli Użytkownik znajduje się w Serbii.

Wolt Enterprises Oy jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich wniosków osób, których dane dotyczą oraz pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych grupy Wolt w imieniu lokalnych współadministratorów. 

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w innych krajach, niż te, które zostały podane powyżej, Wolt Enterprises Oy działa jako jedyny administrator danych.

2. DANE KONTAKTOWE WOLT

Nazwa: Wolt Enterprises Oy
Numer identyfikacji gospodarczej: 2646674-9
Adres korespondencyjny: Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finlandia
Adres mailowy: support@wolt.com
wolt.com

Osoba do kontaktu: Oskari Pétas

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ŹRÓDŁA DANYCH

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez nas można podzielić na dwie ogólne kategorie danych: Dane Użytkownika i Dane Analityczne.

Dane Użytkownika

Dane Użytkownika to dane osobowe zebrane bezpośrednio od Państwa lub od organizacji klienta, w imieniu której korzystają Państwo z Usługi Wolt („Organizacja Klienta”), w zależności od przypadku. Możemy zbierać Dane Użytkownika od naszych Użytkowników i Organizacji Klienta na różne sposoby, w tym po zawarciu umowy usługi z Organizacją Klienta, lub gdy Użytkownicy rejestrują się w Usłudze Wolt, zapisują się do newslettera lub wypełniają formularz. Ponadto prosimy pamiętać, że zbieramy również szczegóły wszelkich transakcji i płatności przeprowadzanych za pośrednictwem Usług Wolt.

Dane użytkownika, które są niezbędne do korzystania z Usług Wolt

Następujące dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez nas są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy między Państwem a nami, a także dla naszego uzasadnionego interesu podczas wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec naszych Organizacji Klientów i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Po zawarciu umowy usługi pomiędzy nami a Organizacją Klienta, Organizacja Klienta podaje nam Państwa imię i nazwisko oraz adres email.

Kiedy rejestrują się Państwo w Usłudze Wolt i tworzą konto użytkownika, podają nam Państwo następujące informacje: 

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • informacje dotyczące Państwa instrumentu płatniczego / instrumentów płatniczych, takie jak numer i data wygaśnięcia Państwa instrumentu płatniczego / instrumentów płatniczych (wymagane do zamawiania produktów spożywczych za pośrednictwem Usług Wolt, jednakże nie przechowywanych przez Wolt, w związku z tym, że Wolt korzysta z usług płatniczych dostawców zewnętrznych do przetwarzania płatności)

Dane użytkownika, które przekazują nam Państwo dobrowolnie

Doświadczenie użytkownika lub klienta może zostać ulepszone poprzez przekazanie nam następujących informacji:

Dodatkowe informacje o koncie:

 • zdjęcie
 • adres dostawy
 • dane lokalizacji (jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych odnośnie do Państwa lokalizacji)
 • inne informacje podawane przez użytkownika podczas tworzenia konta użytkownika lub później podczas modyfikowania profilu konta

Inne informacje. Możemy również przetwarzać inne informacje dostarczone przez Państwa dobrowolnie, takie jak:

 • informacje podawane podczas oceniania naszych usług
 • zgoda marketingowa (opt-in) lub jej odmowa (opt-out)
 • informacje, które podają Państwo przez telefon lub korespondencję e-mail lub czat z nami, w tym nagrania rozmów telefonicznych z naszą obsługą klienta

Oprócz Danych Użytkownika zbieranych od Państwa przetwarzamy określone dane osobowe, które dostawcy usług przekazują na Państwa temat.

Jeśli połączą lub zalogują się Państwo na swoje konto za pomocą Facebooka, Facebook udostępni nam Państwa dane osobowe, takie jak zdjęcie profilowe, przykładowych Państwa znajomych z Facebooka i Państwa identyfikator na Facebooku.

Dane Analityczne

Chociaż zwykle nie używamy Danych Analitycznych do identyfikacji Państwa jako osoby prywatnej, mogą być Państwo czasami rozpoznawani na ich podstawie, samodzielnie lub w połączeniu z Danymi Użytkownika. W takich sytuacjach Dane Analityczne można również uznać za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a my takie dane potraktujemy jako dane osobowe.

Możemy automatycznie gromadzić następujące Dane Analityczne podczas odwiedzania lub interakcji z Usługami Wolt:

Informacje o urządzeniu. Zbieramy następujące informacje dotyczące urządzenia, z którego korzystają Państwo podczas korzystania z Usług Wolt:

 • urządzenie i numer identyfikacyjny urządzenia, numer IMEI
 • kraj
 • adres IP
 • typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • dostawcy usług internetowych
 • identyfikator reklamowy Państwa urządzenia
 • identyfikator gościa 

Informacje o użytkowaniu. Gromadzimy informacje na temat korzystania z usług Wolt, takie jak:

 • czas spędzony na korzystaniu z Usług Wolt
 • interakcja z Usługami Wolt
 • informacje o zamówieniach dokonanych za pośrednictwem Usług Wolt
 • adres URL witryny odwiedzonej przed i po wizycie w Usłudze Wolt
 • czas i datę Państwa wizyt w Usługach Wolt
 • sekcje Usług Wolt, które Państwo odwiedzili
 • produkty, których szukali Państwo podczas korzystania z Usług Wolt

Pliki Cookie

Korzystamy z różnych technologii w celu gromadzenia i przechowywania Danych Analitycznych oraz innych informacji, gdy Użytkownicy odwiedzają Usługi Wolt, w tym pliki cookie i znaczniki nawigacyjne (web beacons).

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane i zapisywane na Państwa urządzeniu, które pozwalają nam identyfikować użytkowników Usług Wolt i ułatwiać korzystanie z Usług Wolt oraz tworzyć zbiorcze informacje o naszych odwiedzających. Pomaga nam to ulepszyć Usługi Wolt i zapewniać lepszą obsługę naszych Użytkowników. Pliki cookie nie będą szkodzić Państwa urządzeniu ani plikom. Używamy cookies, aby dostosować Usługi Wolt i informacje, które dostarczamy, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami naszych Użytkowników.

Użytkownicy mogą ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Na przykład poniższe linki zawierają informacje o tym, jak dostosować ustawienia plików cookie w niektórych popularnych przeglądarkach:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Należy pamiętać, że niektóre części Usług Wolt mogą nie działać poprawnie, jeśli odmówimy korzystania z plików cookie.

Znacznik nawigacyjny to technologia umożliwiająca identyfikowanie czytelników witryn internetowych i wiadomości e-mail, np. dla określenia czy wiadomość e-mail została odczytana.

Sieciowe usługi analityczne

Usługa Wolt korzysta z Google Analytics i innych sieciowych usług analitycznych do kompilowania danych analitycznych i raportów dotyczących korzystania z odwiedzanych witryn oraz do pomocy w ulepszaniu Usługi Wolt. W celu zapoznania się z Google Analytics, odwiedź Google Analytics. Możliwe jest zrezygnowanie z Google Analytics za pomocą następującego narzędzia do przeglądarki: Google Analytics opt-out add-on.

Identyfikatory reklamowe i identyfikatory gościa

Usługa Wolt używa pseudonimizowanych identyfikatorów do śledzenia i przewidywania korzystania z aplikacji i usług oraz Państwa preferencji. 

Mogą Państwo zrezygnować z używania tych identyfikatorów (opt-out) poprzez zmianę ustawień systemu operacyjnego w następujący sposób:

Identyfikatory reklamowe mogą zostać wyłączone na urządzeniach mobilnych iOS poprzez włączenie funkcji Ograniczania śledzenia reklam (Ustawienia → Prywatność → Reklamy → Ograniczaj śledzenie reklam). Ogólny opis i szczegółowe informacje na temat identyfikatora reklamy można znaleźć na stronie Reklamy i Prywatność Apple.

Identyfikatory gości Wolt mogą zostać wyłączone na urządzeniach mobilnych iOS poprzez zmianę Państwa ustawień (dla iOS: Ustawienia → Wolt → Ustawienia Wolt → Ograniczaj śledzenie, oraz dla Android: Aplikacja Wolt → Profil → ikona Ustawienia w prawym górnym rogu).

4. CELE ORAZ UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Wolt odbywa się w związku z kilkoma celami:

Świadczenie Usług Wolt i realizowanie naszych zobowiązań umownych (podstawa prawna: wykonanie umowy i uzasadniony interes)

Wolt przetwarza Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu Usługi Wolt w ramach umowy między Państwem a Wolt, lub między Organizacją Klienta a Wolt.

Dane te wykorzystujemy na przykład do obsługi płatności lub wszelkich zwrotów (w stosownych przypadkach) oraz do dostarczania naszym partnerom (restauracjom i naszym partnerom-dostawcom) informacji niezbędnych do przygotowania lub realizacji zamówienia. Jeśli skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa informacje, aby odpowiedzieć na Państwa pytania lub ustosunkować się do Państwa skargi.

Dla naszych zobowiązań prawnych (podstawa prawna: zgodność z obowiązkiem prawnym)

Wolt przetwarza dane, aby umożliwić nam administrowanie i wypełnianie naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obejmuje to dane przetwarzane w celu zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami w zakresie księgowości oraz dostarczania informacji odpowiednim organom, takim jak organy podatkowe.

Obsługa roszczeń i procesy prawne (podstawa prawna: uzasadniony interes)

Wolt może przetwarzać dane osobowe w związku z obsługą roszczeń, windykacją należności i procesami sądowymi. Możemy również przetwarzać dane dotyczące zapobiegania oszustwom, niewłaściwemu używaniu naszych usług oraz bezpieczeństwa danych, systemu i sieci. 

Do komunikacji z klientem i marketingiem (podstawa prawna: uzasadniony interes)

Wolt przetwarza Państwa dane osobowe w celu skontaktowania się z Państwem w sprawie Usług Wolt i poinformowania Państwa o zmianach związanych z nimi. Państwa dane osobowe są również wykorzystywane do celów prowadzenia marketingu Usług Wolt dla Państwa.

Do poprawy jakości i analizy trendów (podstawa prawna: uzasadniony interes)

Możemy również przetwarzać informacje na temat korzystania z Usług Wolt w celu poprawy jakości usług Wolt, np. analizując wszelkie trendy w korzystaniu z usług Wolt. Aby zapewnić, że nasze usługi są zgodne z Państwa potrzebami, dane osobowe mogą być wykorzystywane do badań satysfakcji klienta. Jeśli to możliwe, zrobimy to za pomocą danych zbiorczych, uniemożliwiających ich personalizację.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Wolt przetwarza Państwa dane osobowe w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec Państwa lub Organizacji Klienta i wypełnienia zobowiązań prawnych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie prowadzenia, utrzymywania i rozwijania naszej działalności oraz tworzenia i utrzymywania relacji z klientami. Decydując się na wykorzystanie Państwa danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy, ważymy nasze interesy oraz Państwa prawo do prywatności, np. zapewniając łatwą rezygnację z naszej komunikacji marketingowej lub jeśli to możliwe, używając danych pseudonimizowanych lub niespersonalizowanych.

W niektórych częściach Usługi Wolt mogą Państwo zostać poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Dla Użytkowników znajdujących się w Izraelu: Wchodząc do, łącząc się z, uzyskując dostęp do lub korzystając z Usług Wolt akceptują Państwo i wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności, w tym zbieranie, przetwarzanie, przesyłanie oraz korzystanie z Państwa danych osobowych, które są zbierane w ramach Usług Wolt. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, nie mogą Państwo uzyskać dostępu do Usług Wolt ani korzystać z nich. Akceptują Państwo również i potwierdzają, że nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam Państwa danych osobowych i informacje tego rodzaju są przekazywane do nas dobrowolnie.

5. PRZESYŁANIE DO KRAJÓW POZA EUROPĄ

Wolt przechowuje Państwa dane osobowe głównie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak współpracujemy z dostawcami usług i prowadzimy operacje w kilku lokalizacjach geograficznych. W związku z tym my i nasi dostawcy usług możemy przekazywać dane osobowe użytkownika lub uzyskiwać do niego dostęp w jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub miejscem zamieszkania Użytkownika.

Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników otrzymują odpowiedni poziom ochrony w jurysdykcjach, w których są przetwarzane. Zapewniamy odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez szereg umów z naszymi dostawcami usług opartych na Standardowych Klauzulach Umownych lub innych odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak Ramowa Tarcza Prywatności.

Więcej informacji dotyczących przekazywania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami pod dowolnym adresem wskazanym powyżej.

6. ODBIORCY

Dane osobowe udostępniamy wyłącznie w ramach organizacji Wolt, o ile jest to uzasadnione i niezbędne do celów niniejszej Polityki Prywatności.

Nie udostępniamy danych osobowych Użytkownika osobom trzecim poza organizacją Wolt, chyba że ma zastosowanie jedna z poniższych okoliczności:

Do celów określonych w niniejszym Polityce Prywatności i do autoryzowanych dostawców usług

W zakresie, w jakim osoby trzecie (takie jak restauracje, które przygotowują zamówienie i nasi partnerzy-dostawcy, którzy dostarczają zamówienie i Organizacje Klienta, które płacą za zamówienie) potrzebują dostępu do danych osobowych, abyśmy mogli wykonywać Usługi Wolt, zapewniamy takim osobom trzecim Państwa dane do przetworzenia w naszym imieniu. Ponadto możemy przekazać dane osobowe do naszych podmiotów powiązanych lub do autoryzowanych dostawców usług, którzy świadczą usługi dla nas (w tym do przechowywania danych, księgowości, sprzedaży i marketingu), aby przetwarzać je na nasze potrzeby i dla dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania płatności.

Jeśli dane są przetwarzane w imieniu Wolt przez osoby trzecie, Wolt podejmuje odpowiednie środki umowne i organizacyjne aby zapewnić, że Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami prawa i regulacjami oraz zgodnie z instrukcjami oraz odpowiednimi obowiązkami w zakresie poufności oraz środków bezpieczeństwa.

Prosimy mieć na względzie, że jeśli przekażą Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio osobom trzecim, w tym poprzez link podany w Usłudze Wolt, przetwarzanie danych zasadniczo podlega politykom i standardom przyjętym przez takie podmioty.

Ze względów prawnych i procesów prawnych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim poza firmą Wolt, jeśli w dobrej wierze uważamy, że dostęp do danych osobowych i korzystanie z nich jest zasadnie konieczne, aby: (i) zapewnić zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i / lub orzeczeniami sądów; (ii) wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób reagować na oszustwa, przestępstwa, kwestie bezpieczeństwa lub problemy techniczne; i/lub (iii) chronić interesy, własność lub bezpieczeństwo Wolt, Użytkowników lub społeczeństwa w zakresie zgodnym z prawem. O ile to możliwe, poinformujemy Państwa o takim przetwarzaniu.

Z innych uzasadnionych powodów

Jeśli Wolt jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, możemy przekazać Państwa dane osobowe osobie trzeciej zaangażowanej w taką transakcję. Będziemy jednak nadal zapewniać poufność wszystkich danych osobowych. Powiadomimy wszystkich Użytkowników, których dane dotyczą, gdy dane osobowe zostaną przekazane lub będą podlegać innym politykom prywatności.

Za Państwa wyraźną zgodą

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim spoza firmy Wolt, gdy otrzymamy Państwa wyraźną zgodę. Mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie i bez opłaty poprzez kontakt z nami.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA

Wolt nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to prawnie dozwolone i niezbędne do celów świadczenia Usługi Wolt lub jej części. Okres przechowywania zależy od charakteru informacji i celów przetwarzania. Maksymalny okres może zatem różnić się w zależności od zastosowania.

Większość danych osobowych związanych z kontem Użytkownika w ramach Usług Wolt zostanie usuniętych po upływie 90 dni od usunięcia konta użytkownika z Usług Wolt. Następnie część danych osobowych związanych z kontem Użytkownika w Usłudze Wolt może być przechowywana tak długo, jak jest to wymagane przez prawo lub jest niezbędne dla naszych zobowiązań prawnych lub uzasadnionych interesów, takich jak obsługa roszczeń, księgowość, wewnętrzne raportowanie i dla celów uzgodnień. Wszystkie dane osobowe odnoszące się do konta Użytkownika w Usłudze Wolt zostaną usunięte w okresie 10 lat od usunięcia przez Użytkownika jego konta użytkownika z Usługi Wolt, z wyjątkiem danych osobowych wymaganych w niektórych rzadkich sytuacjach, takich jak postępowanie sądowe.

Przechowujemy Dane Analityczne Użytkowników, którzy nie mają konta w Usłudze Wolt przez okres 90 dni.

8. PAŃSTWA PRAWA

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo dostępu oraz do informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Dajemy Państwu możliwość przeglądania pewnych danych przez Państwa konto użytkownika w Usłudze Wolt lub zażądania kopii Państwa danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili bez opłaty wycofać zgodę. Wycofanie zgody może doprowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z Usług Wolt. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia błędnych lub niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane, poprzez skontaktowanie się z nami. Mogą Państwo sprostować lub zaktualizować niektóre swoje dane osobowe poprzez swoje konto użytkownika w Usłudze Wolt.

Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo również poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych z naszych systemów. Będziemy przestrzegać tego żądania, chyba że mamy uzasadnioną podstawę do nieusunięcia danych.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych osobowych użytkownika, jeżeli dane te są przetwarzane do innych celów niż to konieczne do świadczenia Usług Wolt lub do wywiązania się z obowiązku prawnego. Jeśli nie zgadzają się Państwo na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych, może to doprowadzić do zmniejszenia możliwości korzystania z Usługi Wolt.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na przykład gdy rozpatrywane są wnioski o usunięcie lub sprostowanie danych lub sprzeciwy i/lub gdy nie mamy uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych. Może to jednak doprowadzić do ograniczenia możliwości korzystania z Usług Wolt.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazał, w przystępnym i powszechnie używanym formacie oraz do samodzielnego przekazywania tych danych stronom trzecim.

Jak korzystać z Państwa praw

Powyższe prawa mogą zostać wykorzystane poprzez wysłanie do nas listu lub wiadomości e-mail na adres podany powyżej, w tym podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Możemy zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Możemy odrzucić lub naliczyć opłatę za wnioski, które są w nieuzasadniony sposób powtarzalne, nadmierne lub oczywiście bezzasadne.

9. MARKETING BEZPOŚREDNI 

Użytkownik ma prawo do zabronienia nam używania jego danych osobowych w celach marketingowych, badaniach rynkowych i dla stosowania profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez kontakt z nami za pomocą adresów załączonych powyżej lub używając funkcjonalności Usług Wolt lub odmawiając subskrybowania, co jest możliwe w przypadku każdej wiadomości przesyłanej w ramach marketingu bezpośredniego.

10. SKŁADANIE REKLAMACJI

Jeśli Użytkownik uzna nasze przetwarzanie danych osobowych za niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do lokalnego organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych. W Finlandii lokalnym organem nadzorczym jest rzecznik ds. Ochrony danych (tietosuoja.fi). Alternatywnie, Użytkownik może złożyć skargę do lokalnego organu nadzoru ochrony danych właściwego dla kraju zamieszkania Użytkownika.

11. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Używamy zabezpieczeń administracyjnych, organizacyjnych, technicznych i fizycznych aby chronić dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy. Środki  te obejmują na przykład, według potrzeby, szyfrowanie, pseudonimizację, zapory sieciowe, bezpieczne urządzenia i systemy dostępu. Nasze mechanizmy kontroli bezpieczeństwa mają na celu zachowanie odpowiedniego poziomu poufności danych, integralności, dostępności, odporności i możliwości przywracania danych. Regularnie testujemy Usługę Wolt, systemy i inne zasoby w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach.

Jeżeli pomimo środków bezpieczeństwa dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, które może mieć negatywny wpływ na prywatność Użytkowników, poinformujemy odpowiednich Użytkowników i inne zainteresowane strony, a także odpowiednie organy, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych, o naruszeniu tak szybko, jak to możliwe.