Pogoji storitve za uporabnike

Z uporabo Storitve Wolt soglašate, da so ti Pogoji storitve za uporabnike (v nadaljnjem besedilu: Pogoji storitve) za vas zavezujoči.

Pred uporabo Storitve Wolt, prosimo, skrbno preberite naslednje Pogoje storitve. Če ne soglašate s Pogoji storitve, ne uporabljajte storitve Wolt. Ti Pogoji storitve veljajo za kakršnokoli uporabo Storitve Wolt in za Prodajne pogodbe, sklenjene na tej podlagi. Podrobnejši opis Storitve Wolt in informacije o sistemskih zahtevah so na voljo na spletnem mestu wolt.com.

Če imate račun Wolt at Work, ti Pogoji storitve v zvezi z Naročili, ki jih oddate z uporabo Funkcije Wolt at Work, veljajo tudi za poslovno stranko, ki vam je omogočila Funkcijo Wolt at Work (v nadaljnjem besedilu: Poslovna stranka). V primeru neskladij med temi Pogoji storitve in Pogoji poslovanja družbe Wolt, ki veljajo za Poslovno stranko, prevladajo Pogoji poslovanja družbe Wolt.

Pogoji storitve so sklenjeni izključno med nami ter Uporabnikom, in ne z družbo Apple Inc., zato družba Apple Inc. ne odgovarja za Aplikacijo Wolt ali njeno vsebino. Soglašate, da so družba Apple, Inc. in njene odvisne družbe (v nadaljnjem besedilu: Apple) tretje osebe, ki uživajo koristi po teh Pogojih storitve, in ima Apple ob vašem sprejetju Pogojev storitve pravico uveljavljati Pogoje storitve v odnosu do vas kot tretja oseba, ki uživa koristi po njih (in se šteje, da je to pravico sprejel).

1. Opredelitev pojmov

»Partner« pomeni restavracijo ali drugega ponudnika, ki je z Woltom sklenil partnersko pogodbo in ki prek Storitve Wolt ponuja svoje izdelke oziroma dostavne storitve.

»Prodajna pogodba« pomeni pogodbo o prodaji izdelkov in morebitnih dostavnih storitev Partnerja, ki se sklene na podlagi Naročila. Pri Naročilih, oddanih z uporabo Funkcije Wolt at Work, Prodajna pogodba predstavlja zavezujočo pogodbo med Partnerjem in Poslovno stranko. Pri Naročilih, oddanih z uporabo kateregakoli drugega načina plačila Uporabnika, Prodajna pogodba predstavlja zavezujočo pogodbo med Partnerjem in Uporabnikom.

»Wolt« pomeni Wolt, tehnologije d.o.o. Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000, Ljubljana, Slovenija

»Aplikacija Wolt« pomeni digitalno aplikacijo, imenovano Wolt, ki jo Wolt zagotavlja fizičnim in pravnim osebam za naročilo izdelkov pri Woltovih Partnerjih.

»Račun Wolt at Work« pomeni uporabniški račun v Aplikaciji Wolt, na katerem je omogočena Funkcija Wolt at Work.

»Funkcija Wolt at Work« pomeni način plačila in funkcijo Aplikacije Wolt, s katero lahko pooblaščeni Uporabniki Poslovne stranke oddajajo Naročila na stroške Poslovne stranke.

»Storitev Wolt« pomeni Aplikacijo Wolt in Woltovo spletno mesto wolt.com ter druge dodatne lokacije, navedene na spletnem mestu wolt.com.

»Uporabnik« ali »vi« pomeni fizično osebo, ki uporablja Storitev Wolt.

»Maloprodajni izdelki« pomeni živila, potrošni material, gospodinjske pripomočke in ostalo potrošniško blago, ki jih daje na voljo Partner na Storitvi Wolt.

2. Podatki o Woltu

●      Wolt, tehnologije d.o.o. Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000, Ljubljana, Slovenija, ID podjetja: 8273006000, ID za DDV: 94112614, če je uporabnik v Sloveniji.

●      Trgovsko ime: »Wolt«,

●      E-poštni naslov: support@wolt.com

Podatki o Partnerjih in njihovih izdelkih ter storitvah so na voljo v Aplikaciji Wolt in na Woltovem spletnem mestu.

3. Opis Storitve Wolt

3.1. Wolt zagotavlja platformo, na kateri lahko Uporabnik naroči prehrambne izdelke, Maloprodajne izdelke in dostavne storitve pri Partnerju po svoji izbiri. Ob naročilu hrane pri Partnerju, Wolt olajša izvedbo nakupa s Storitvijo Wolt. Wolt poleg tega zagotavlja dostavne storitve za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih.

3.2. Partnerji v Storitvi Wolt zagotavljajo informacije o svojih izdelkih in storitvah, vključno z informacijami o menijih ter cenah izdelkov. Informacije o vsakokratni ceni dostave so na voljo v Storitvi Wolt. V primeru alergij ali drugih prehranskih omejitev, se prosimo obrnite na ustreznega Partnerja. Partner bo na vašo zahtevo zagotovil informacije o specifičnih živilih. Za prodajo in nakup izdelkov ter storitev Partnerja lahko veljajo dodatni pogoji Partnerja, ki so določeni v Storitvi Wolt. Cena Maloprodajnih izdelkov se določi na dan oddaje Naročila. Prosimo upoštevajte, da lahko med navedeno ceno in končno ceno Naročila za predpakirane izdelke v primeru spremembe teže paketa pride do manjših sprememb v ceni.

Partner v Storitvi Wolt zagotavlja informacije o alergentih in drugih potrebnih informacijah o Maloprodajnih izdelkih. Partner je odgovoren za zagotavljanje vseh informacij o Maloprodajnih izdelkih, kot zahtevajo veljavni zakoni in drugi predpisi, vključno z Uredbo EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Kadar je to potrebno, je Partner odgovoren tudi za to, da sta prodajna cena in cena na enoto navedeni v skladu z Direktivo 98/6/ES o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov ter relevantno slovensko zakonodajo s področja varstva potrošnikov.

Partner po lastni presoji določi nabor in cene Maloprodajnih izdelkov, ki so na voljo v Storitvi Wolt. Partner lahko za vaše Naročilo uvede tudi določene omejitve, kot so količinske omejitve in omejitve v zvezi z velikostjo Naročila. Partner je odgovoren, da vas obvesti o kakršnih koli omejitvah v zvezi z razpoložljivostjo katerega koli Maloprodajnega izdelka. Uporabnik sprejema, da bo Partner v primeru, če izdelek začasno ni na voljo, izpolnil vaše Naročilo, ne da bi v Naročilo vključil tak izdelek. Za izdelke, ki ob oddaji Naročila niso na voljo, vam ne bomo zaračunano.

Uporabnik z izbiro izdelkov in storitev Partnerja, ki jih želi kupiti, odda zavezujoče naročilo za nakup izdelkov ter storitev od Partnerja po pogojih, ki se Uporabniku prikažejo v Storitvi Wolt pred oddajo naročila (v nadaljnjem besedilu: Naročilo). Wolt po prejemu Naročila posreduje podatke o Naročilu Partnerju. Ko Partner sprejme Naročilo in Wolt Uporabniku v Partnerjevem imenu pošlje potrditev naročila, se med Uporabnikom ali Poslovno stranko ter Partnerjem sklene Prodajna pogodba. Partner Uporabniku izda račun). Za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: ko Partner sprejme Naročilo in se Uporabniku pošlje potrdilo naročila, se poleg Prodajne pogodbe s Partnerjem za nakup njegovih izdelkov med Uporabnikom ali Poslovno stranko ter Woltom sklene pravno zavezujoča pogodba za nakup morebitnih dostavnih storitev, ki jih je Uporabnik naročil prek Storitve Wolt.

3.3. Partner, ki ga je izbral Uporabnik, pripravi izdelke, navedene v Naročilu, za Uporabnika (in mu jih dostavi, če je bila naročena tudi dostava). Wolt Uporabniku ne odgovarja za pravilno izpolnitev Prodajne pogodbe s strani PartnerjaZa prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: Wolt odgovarja za izvedbo dostavnih storitev, ki jih Uporabnik z Naročilom naroči pri Woltu, v skladu s temi Pogoji.

3.4. Uporabnik Naročila po oddaji ne more preklicati. Naročila izdelkov ali dostavnih storitev po oddaji ne morete umakniti ali preklicati. Pred oddajo Naročila izdelkov ali storitev skrbno preverite svojo izbiro.

3.5. Ne glede na odstavek 3.4. imate v roku 14 dni od datuma prejema Maloprodajnih izdelkov kot potrošnik zakonsko pravico do preklica Naročila takšnih izdelkov. Takšno Naročilo lahko prekličete tako, da v zgoraj navedenem roku za preklic kontaktirate Wolt oziroma Partnerja, ter vrnete izdelek na prodajno mesto Partnerja, s katerega ste izvedli Naročilo. Ob vračilu izdelka prosimo predložite račun, prejet s strani Wolta ali Partnerja. Če se v zvezi z vrnitvijo izdelka obrnete na Wolt ali zahtevate denarno povračilo zaradi napake, poškodbe ali druge pomanjkljivosti izdelka, lahko Wolt zahteva, da pošljete sliko zadevnega izdelka, da dokumentirate in potrdite napake. Prosimo upoštevajte, da ima lahko Partner ločene pogoje ali garancije, ki veljajo poleg teh pogojev. Partner podatke o takšnih pogojih posreduje Uporabniku ločeno v Storitvi Wolt.

Wolt sledi omejitvam zakonskih pravic potrošnikov do preklica, kot so določene v veljavnih zakonih. Določeno blago je lahko v skladu s pravom izvzeto iz potrošnikove pravice do preklica in vračila, vključno z naslednjim:

·       živila in izdelki, ki jih po njihovi naravi ni mogoče ponovno prodati ali se hitro pokvarijo ali starajo

·       izdelki, ki zaradi njihove narave po prejemu postanejo neločljivi od drugih izdelkov

·       iger, filmov, programske opreme in drugih zapečatenih izdelkov ni mogoče preklicati po odprtju pečata ali drugega pakiranja takega izdelka

·       higienski in intimni izdelki po odprtju pakiranja

·       blago, ki je izdelano ali izdelano po meri v skladu s specifikacijami in navodili Uporabnika

To pomeni, da na primer živilskih izdelkov ne morete vrniti s sklicevanjem na vaše zakonske pravice do odpovedi po nakupu. Naročila za takšne Maloprodajne izdelke ne morete umakniti, preklicati ali spremeniti, ko ga oddate. Pred oddajo Naročila prosimo natančno preglejte svoj izbor.

3.6. Maloprodajni izdelki morajo biti vrnjeni čim prej po preklicu Naročila in najpozneje v 14 dneh po datumu preklica. Vrnjeni izdelek mora biti v neuporabljenem stanju in zmožen ponovne prodaje. Izdelek mora biti ustrezno zaščiten in pakiran bodisi v originalnem pakiranju bodisi na podoben način. Če se je vrnjeno blago na kakršen koli način zmanjšalo ali spremenilo, ne boste upravičeni do celotnega povračila plačila.

3.7. Vrnitve Maloprodajnih izdelkov, ki so predmet preklica, je treba dostaviti na prodajno mesto Partnerja, s katerega ste prek Storitve Wolt opravili Naročilo. Če želite izdelke vrniti, se obrnite na službo za pomoč strankam na prodajnem mestu. Prodajno mesto lahko preverite na računu, ki ga je predložil Wolt ali Partner. Odgovorni ste za plačilo stroškov, ki nastanejo zaradi vračila Maloprodajnih izdelkov. Plačilo s strani Uporabnika bo Wolt povrnil v 14 dneh po prejemu obvestila o preklicu, pod pogojem, da je Partner prejel vrnjeni izdelek ali dokazilo o vračilu. Wolt vam bo povrnil ceno plačila vrnjenih izdelkov z enakim plačilnim sredstvom, ki ste ga uporabili, na isti bančni račun, s katerega ste opravili Naročilo. V primeru Naročil z dostavo, vam stroški dostave ne bodo povrnjeni.

4. Uporabniški računi

4.1. Imate omejeno, neizključno, preklicljivo in neprenosljivo pravico do dostopa in uporabe Storitve Wolt in vsebin, ki so na voljo v Storitvi Wolt v obliki, ki vam jo vsakokrat ponujamo, izključno za namene, določene v teh pogojih, pri čemer te pravice ne smete podlicencirati. Licenca, ki se podeli Uporabniku za Aplikacijo Wolt za iOS, ki se prenese iz Applove trgovine App Store, je nadalje omejena na licenco za uporabo Aplikacije Wolt na kateremkoli izdelku blagovne znamke Apple, ki jih ima Uporabnik v lasti ali pod nadzorom, in v skladu s pravili uporabe, določenimi v Pogojih uporabe trgovine App Store, ter temi Pogoji storitve. Katerekoli pravice, ki na tem mestu niso izrecno omenjene, so pridržane Woltu in Woltovim dajalcem licenc.

4.2. Uporabnik mora za uporabo Storitve Wolt ustvariti uporabniški račun tako, da sledi navodilom za registracijo v Storitvi Wolt. Ob registraciji računa morate ustvariti uporabniško ime in geslo ter Woltu predložiti določene osebne podatke, kot so vaše ime, naslov, e-poštna številka in vsaj en veljaven način plačila. Pri tem se strinjate, da bodo podatki o računu z vaše strani natančno, popolno in ažurno posodabljani. Za več informacij o tem, kako Wolt obdeluje vaše osebne podatke, prosimo glejte Woltovo Izjavo o zasebnosti. Uporabniški podatki za Storitev Wolt so osebni (razen če se Wolt in Poslovna stranka drugače dogovorita). Uporabnik mora zagotoviti, da vsi uporabniški podatki in enakovredni podatki, potrebni za dostop do uporabniškega računa Uporabnika ali Poslovne stranke, ostanejo zaupni in se uporabljajo na varen način, tako da do njih ne morejo dostopati tretje osebe. Vsak Uporabnik lahko ima le en osebni uporabniški račun. V primeru, da želite izbrisati svoj uporabniški račun, nas prosimo kontaktirajte s pomočjo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

4.3. Če obstaja sum, da se je katerakoli nepooblaščena oseba seznanila z uporabniškimi podatki Uporabnika ali je pridobila dostop uporabniškega računa Uporabnika, mora Uporabnik Wolt o tem takoj obvestiti. Uporabnik odgovarja za kakršnokoli uporabo Storitve Wolt in vsa dejanja, opravljena z uporabo njegovega uporabniškega računa.

4.4. Za uporabo Storitve Wolt morate Woltu zagotoviti podatke o veljavni plačilni kartici ali drugem načinu plačila. Wolt ne shranjuje podatkov o vašem plačilnem instrumentu, saj to izvaja zunanji izvajalec plačilnih storitev, ki ga uporablja Wolt. Soglašate, da boste plačali za vse nakupe, ki izhajajo iz vaše uporabe Storitve Wolt, razen nakupov, opravljenih na račun Poslovne stranke z uporabo Funkcije Wolt at Work. Dolžni ste poskrbeti, da so podatki o plačilni kartici in drugi plačilni podatki, ki ste jih vnesli v svoj uporabniški račun, vedno ažurni.

5. Plačila

5.1. Uporabnik ali v primeru Računa Wolt at Work Poslovna stranka plača kupnino, navedeno v Naročilu, z uporabo ustrezne plačilne funkcije Storitve Wolt. Wolt zbira vsa plačila Uporabnikov ali Poslovnih strank v imenu Partnerjev. Če se Naročilo odda z uporabo Funkcije Wolt at Work, Uporabnik potrdi plačilo v imenu Poslovne stranke prek Funkcije Wolt at Work. Plačilna obveznost Uporabnika ali Poslovne stranke nastane ob oddaji Naročila prek Storitve Wolt.

5.2. Uporabnik lahko izpolni plačilno obveznost le z uporabo ustreznega spletnega načina plačila, ki je na voljo v Storitvi Wolt. Uporabnik ali v primeru Računa Wolt at Work Poslovna stranka s plačilom kupnine Woltu izpolni svojo plačilno obveznost do Partnerja.

5.3. Ob oddaji Naročila se plačilna kartica Uporabnika samodejno bremeni za znesek nakupa oziroma se znesek nakupa zaračuna prek Funkcije Wolt at Work Poslovne stranke. Wolt ima ob oddaji Naročila prek Storitve Wolt pravico v imenu Partnerja z avtorizacijo rezervirati sredstva na Uporabnikovi plačilni kartici ali Funkciji Wolt at Work Poslovne stranke. Wolt za obdelavo plačil uporablja zunanjega izvajalca plačilnih storitev. 

5.4. Gotovina je dodatno plačilno sredstvo, ki je na voljo v Sloveniji. Vračila gotovinskih naročil bodo izvedena prek Wolt kreditov ali na drug primeren način. Če uporabnik, ki je podal gotovinsko naročilo ni na dogovorjenem kraju ob dogovorjenem času oziroma 5 minut po dogovorjenem času, bo Woltova podpora za uporabnike stopila v kontakt z uporabnikom in se dogovorila glede primernega načina plačila. Če podpora za uporabnike ne more stopiti v kontakt z uporabnikom v 24 urah po neizvedenem prevzemu, bo Wolt izvedel ustrezne ukrepe, ki lahko vključujejo onemogočanje možnosti plačila z gotovino za uporabnika ali celo onemogočanje dostopa do uporabniškega računa pri Woltu za nadaljnja naročila. Wolt lahko pošilja uporabnikom račune tudi zgolj v elektronski obliki.

6. Dobropisi in žetoni Wolt

6.1. Uporabniki Storitve Wolt lahko pridobijo dobropise ali žetone Wolt npr. tako, da povabijo nove uporabnike k registraciji v Storitev Wolt. Uporabnik lahko uporabi dobropise in žetone Wolt za pridobitev popustov za svoje nakupe v Storitvi Wolt.

6.2. Wolt lahko enostransko določi pogoje, ki veljajo za dodelitev, uporabo in veljavnost dobropisov ter žetonov Wolt.

6.3. Morebitni nagradni dobropisi ali žetoni za registracijo se lahko uporabijo le enkrat.

6.4. Dobropisov in žetonov Wolt ni mogoče zamenjati za denar.

6.5. Dobropisi in žetoni Wolt se prekličejo, če Wolt ugotovi kakršnokoli zlorabo dobropisov ali žetonov Wolt ali sumi ali ugotovi, da so bili dobropisi ali žetoni Wolt dodeljeni na neustrezni podlagi. Wolt v takšnih primerih izda račun za znesek, ki je bil plačan s takšnimi dobropisi ali žetoni.

7. Dostava Naročila

7.1. Če Uporabnik prek Storitve Wolt naroči dostavo Naročila, se Naročilo dostavi na kraj, ki ga Uporabnik določi v Storitvi Wolt. Uporabnik mora za določeni kraj dostave v Storitvi Wolt navesti tudi ulico in hišno številko. Odgovornost za posredovanje točnega naslova in navodil za dostavo Naročila preko Storitve Wolt je izključno na Uporabniku. Dostavne storitve Uporabniku ali Poslovni stranki zagotovi Partner. Za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: dostavne storitve Uporabniku ali Poslovni stranki zagotovi Wolt.

7.2. Pri uporabi Storitve Wolt je morda določena minimalna vrednost Naročila za dostavo. V tem primeru boste o tem obveščeni preden boste oddali Naročilo preko Storitve Wolt. V primeru, da vaše Naročilo ne bo doseglo minimalne vrednosti, boste imeli možnost doplačati razliko do minimalne vrednosti ali dodati več izdelkov k svojemu Naročilu.

7.3. Uporabnik lahko naroči čimprejšnjo dostavo (standardni način dostave) ali pa vnaprej naroči dostavo ob določenem času.

7.4. Standardna dostava: Uporabnik mora biti prisoten na kraju, navedenem v Naročilu, od trenutka oddaje Naročila do prejema izdelkov, navedenih v Naročilu. Če Uporabnik ni dosegljiv na kraju, ki ga je navedel, v petih minutah od dostave naročenih izdelkov in se Uporabnik ne odzove po dveh poskusih vzpostavitve stika s strani dostavljavca, ki opravlja dostavo, lahko Wolt ali Partner dostavo prekliče ter se lahko Uporabniku ali Poslovni stranki zaračuna celotni znesek Naročila.

7.5. Dostava ob določenem času: Uporabnik mora biti prisoten na kraju, navedenem v Naročilu, deset minut pred določenim časom dostave in do trenutke dostave, da bi lahko prevzel Naročilo.

8. Prevzem Naročila na prodajnem mestu Partnerja

8.1. Če Uporabnik ni naročil dostave izdelkov Partnerja, navedenih v Naročilu, temveč prevzem na prodajnem mestu Partnerja, lahko izdelke prevzame na prodajnem mestu Partnerja, ki ga je izbral za to Naročilo. Uporabnik bo prejel ločeno elektronsko potrdilo, ko bodo izdelki pripravljeni za prevzem. Partner ali Wolt lahko določi pogoje za preverjanje istovetnosti Uporabnika ob prevzemu izdelkov, navedenih v Naročilu.

8.2. Partner zadrži naročene izdelke 60 minut po obvestitvi Uporabnika, da je Naročilo pripravljeno za prevzem. Ta obveznost je omejena na delovni čas zadevnega prodajnega mesta Partnerja in Naročilo je treba prevzeti pred koncem delovnega časa zadevnega prodajnega mesta Partnerja.

9. Naročilo z zaužitjem na prodajnem mestu

9.1. Če Uporabnik izbere možnost zaužitja izdelkov, navedenih v Naročilu, na prodajnem mestu Partnerja, bo prejel ločeno elektronsko potrdilo o predvidenem času, ko bodo izdelki pripravljeni za zaužitje na prodajnem mestu Partnerja.

10. Ocene časa

10.1. Morebitni dostavni čas ali čas prevzema ali druga ocena časa, ki jo Partner ali Wolt sporoči Uporabniku v Storitvi Wolt, pomeni le predvideni čas. Nobenega zagotovila ni, da bo Naročilo dostavljeno ali pripravljeno a prevzem ali zaužitje ob predvidenem času. Na dostavne roke za izdelke lahko med drugim vplivajo dejavniki, kot so prometni zastoji, prometne konice in vremenske razmere.

11. Pravice intelektualne lastnine

11.1. Vse Pravice intelektualne lastnine na Storitvi Wolt in z njo povezani dokumentaciji ter vseh delih ali kopijah te dokumentacije ali v zvezi s čemerkoli od navedenega ostanejo v izključni lasti Wolta in/ali njegovih podizvajalcev/dajalcev licenc. »Pravice intelektualne lastnine« pomeni avtorske in povezane pravice (vključno s pravicami na podatkovnih zbirkah, katalogih in fotografijah), patente, uporabne modele, pravice iz modelov, blagovne znamke, trgovska imena, poslovne skrivnosti, strokovno znanje ter vse druge oblike registriranih ali neregistriranih pravic intelektualne lastnine.

 11.2. Ti Pogoji storitve Uporabniku ne podeljujejo nobenih Pravic intelektualne lastnine na Storitvi Wolt in Wolt ter njegovi podizvajalci/dajalci licenc si pridržujejo vse pravice, ki po teh Pogojih storitve niso izrecno podeljene.

11.3. Apple ne odgovarja za nobeno preiskavo, obrambo, poravnavo ali izpolnitev kateregakoli zahtevka, ki temelji na trditvi, da se z Aplikacijo Wolt za iOS ali vašo uporabo te aplikacije krši katerakoli pravica intelektualne lastnine tretje osebe.

12. Dodatne določbe o uporabi Storitve Wolt

 12.1. Storitev Wolt je na voljo izključno osebam, ki so dopolnile vsaj 18 let.

 12.2. Uporabnik mora pri uporabi Storitve Wolt spoštovati vsa veljavna pravila in predpise, vključno s predpisi o nakupu alkohola ter tobačnih izdelkov. V obsegu, kolikor je v državi Uporabnika na voljo dostava alkohola, se lahko dostava alkoholnih pijač Uporabniku zavrne, če ta Woltovemu dostavljavcu, ki dostavi Naročilo, ne more predložiti identifikacijskega dokumenta s fotografijo, iz katerega je razvidno, da je Uporabnik dopolnil vsaj 18 let. Uporabniku se lahko dostava alkoholnih pijač zavrne tudi v drugih primerih, ki so predvideni v pravilih in predpisih v državi Uporabnika (npr. če Uporabnik kaže znake vinjenosti in podobno).

 12.3. Wolt stalno razvija Storitev Wolt in lahko delno ali v celoti spremeni ali odstrani različne dele Storitve Wolt, vključno s funkcijami, izdelki ter Partnerji, ki so na voljo v Storitvi Wolt.

 12.4. Wolt vam lahko po lastni presoji občasno dovoli, da pošljete, objavite ali kako drugače omogočite Woltu dostop preko Storitve Wolt do vsebin in informacij, kot so povratne informacije in zahteve za podporo, povezane s Storitvijo Wolt, ali prijav na tekmovanja in promocije (»Uporabniške Vsebine«). Vsaka Uporabniška Vsebina, ki ste jo posredovali, ostaja vaša last, vendar pa z omogočanjem dostopa do Uporabniške Vsebine Woltu, slednjemu podelite globalno, trajno, nepreklicno, prenosljivo, neodplačno licenco, vključno s pravico do podlicenciranja, uporabe, kopiranja, spreminjanja, ustvarjanja nadaljnjih izvedenih vsebin, ki temeljijo na takšni Uporabniški Vsebini, distribucije, javne objave in kakršnekoli drugačne uporabe takšne Uporabniške Vsebine v vseh oblikah na vseh trenutnih ali prihodnjih kanalih, ne da bi vas morali o tem predhodno obvestiti ali pridobiti vaše soglasje in brez obveznosti plačila vam ali kateri koli tretji osebi ali subjektu. Prav tako izjavljate in jamčite, da ste pooblaščeni za podelitev zgoraj omenjenih pravic Woltu in da takšna Uporabniška Vsebina ali njena uporaba na noben način ni žaljiva, nespodobna ali škodljiva in ter da takšna Uporabniška Vsebina ali njena uporaba ne bo predstavljala kršitve ali zlorabe pravic intelektualne lastnine ali lastništva tretje osebe, pravice do obveščenosti ali zasebnosti ali kršitve kateregakoli veljavnega zakona ali drugega predpisa.

12.5. Uporabnik lahko pri uporabi Storitve Wolt naleti na vsebino ali informacije, ki so netočne, nepopolne, pozne, zavajajoče, nezakonite, žaljive ali drugače škodljive. Wolt praviloma ne pregleduje vsebin, ki jih zagotavljajo Partnerji. Wolt ne odgovarja za vsebine ali informacije tretjih oseb (vključno s Partnerji) ali kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi njihove uporabe ali zanašanja nanje.

 12.6. Vi ali Poslovna stranka odgovarja za pridobitev in vzdrževanje vseh naprav ali opreme (kot so telefoni) ter povezav, potrebnih za dostop do Storitve Wolt in njeno uporabo, ter vse s tem povezane stroške.

 12.7. Uporabnik ne sme: (i) uporabljati ali skušati uporabiti osebnega računa Wolt druge osebe in/ali dostopati do osebnih plačilnih podatkov druge osebe prek Storitve Wolt ali pri uporabi Storitve Wolt uporabljati osebnih plačilnih kartic druge osebe brez soglasja te druge osebe; (ii) kopirati, spreminjati ali ustvarjati izpeljanih del iz Storitve Wolt ali katerekoli povezane tehnologije; (iii) z obratnim inženiringom, dekompiliranjem, obratnim zbiranjem, dešifriranjem ali kakorkoli drugače skušati pridobiti izvorne kode Storitve Wolt ali katerekoli povezane tehnologije ali kateregakoli njenega dela; (iv) odstraniti nobenega obvestila o avtorskih pravicah, blagovne znamke ali drugega obvestila o lastninskih pravicah, vsebovanega v Storitvi Wolt ali na njej; (v) odstraniti, zakriti ali prekriti nobenega oglasa, vključenega v Storitev Wolt; (vi) zbirati, uporabljati, kopirati ali prenašati nobenih informacij, pridobljenih iz Storitve Wolt, brez Woltovega soglasja; (vii) uporabljati botov ali drugih avtomatiziranih načinov za uporabo Storitve Wolt; (viii) ustvariti računa Wolt z uporabo lažne identitete ali identitete druge osebe ali (ix) dostopati do Storitve Wolt na kakršenkoli drug način razen prek vmesnikov, ki jih izrecno zagotavlja Wolt, kot sta Aplikacija Wolt in Spletno mesto Wolt.

12.8. Uporaba Storitve Wolt ali katerekoli njene vsebine je dovoljena zgolj v nekomercialne namene. Uporaba v katerekoli druge namene je prepovedana. Prav tako je strogo prepovedana uporaba kakršnegakoli sistematičnega iskanja, kot je npr. uporaba kateregakoli robota, pajka, spletnega pajka, programske opreme za ekstrakcijo, avtomatiziranega postopka in/ali naprave za strganje, kopiranje in/ali spremljanje kateregakoli dela Storitve Wolt.

 12.9. Wolt ima pravico s takojšnjim učinkom odstraniti Uporabnika iz Storitve Wolt in/ali zavrniti ali preklicati katerokoli Naročilo Uporabnika, če: (i) Uporabnik zlorabi Storitev Wolt ali na kakršenkoli način škoduje uporabi Storitve Wolt ali Partnerjem ali Woltu ali Woltovim zaposlenim, (ii) Wolt utemeljeno sumi, da je Uporabnik pri uporabi Storitve Wolt izvedel goljufiva dejanja, (iii) Uporabnik odda lažno Naročilo (npr. tako, da ga ne plača ali ni prisoten na kraju dostave ali prevzema, da bi ga lahko sprejel) ali kakorkoli drugače ne izpolni obveznosti, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, ali (iv) obstaja utemeljen dvom glede pravilnosti ali verodostojnosti Naročila. Če Wolt prekliče Naročilo, ki je že bilo plačano, bo Wolt nakazal znesek Naročila na uporabniški račun ali Račun Wolt at Work, s katerega je Uporabnik opravil plačilo.

 12.10. Razen če je drugače navedeno, je upravljavec osebnih podatkov Uporabnikov, ki se zbirajo, družba Wolt Enterprises Oy. Družba Wolt Enterprises Oy obdeluje vse osebne podatke Uporabnika, ki se zberejo, v skladu z Woltovo izjavo o zasebnosti.

 12.11. Uporabnik mora pri uporabi Aplikacije Wolt in Storitve Wolt spoštovati veljavne pogoje tretjih oseb.

 12.12. Uporabnik zagotavlja in jamči, da (i) se ne nahaja v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA označila za državo, »ki podpira teroriste«; in (ii) ni vključen na noben seznam prepovedanih ali omejenih oseb, ki ga vodi vlada ZDA. 

13. Trajanje in prenehanje

 13.1. Ti Pogoji storitve do nadaljnjega veljajo kot zavezujoča pogodba med Woltom in Uporabnikom, vse dokler Uporabnik uporablja Storitev Wolt.

 13.2. Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati Storitev Wolt. Wolt lahko kadarkoli trajno ali začasno preneha zagotavljati Storitev Wolt.

14. Pritožbe

 14.1. Prosimo, upoštevajte, da lahko kadarkoli pride do motenj v delovanju Storitve Wolt ali se ta trajno preneha zagotavljati. Storitev Wolt se lahko poleg tega začasno preneha zagotavljati. Ne uporabljajte Storitve Wolt za varnostno kopiranje kakršnihkoli podatkov. Četudi si Wolt razumno prizadeva zagotoviti Storitev Wolt brez napak in pravočasno, Wolt zavrača vse zahtevke in garancije, ki niso izrecno določene v teh Pogojih. Wolt ne daje nobenih jamstev ali garancij glede zanesljivosti, pravočasnosti, kakovosti ali ustreznosti Storitve Wolt ali katerega koli blaga ali storitev, zagotovljenih prek platforme, ali da bo Storitev Wolt delovala neprekinjeno ali brez napak.

 14.2. Partner je zavezan pripraviti Naročilo z vsebino, ki jo je naročil Uporabnik, in v roku, navedenem v Storitvi Wolt. Uporabnik lahko v primeru kakršnekoli napake pri Naročilu (ali njegovi dostavi) stopi v stik z Woltovo službo za pomoč strankam, ki mu bo zagotovila pomoč v imenu Partnerja, in sicer prek klepeta s službo za pomoč strankam v aplikaciji ali po e-pošti na naslovu support@wolt.com, ali pa stopi v stik neposredno s Partnerjem.

 14.3. Partner izključno odgovarja za morebitne napake v zvezi z vsebino in pripravo Naročila ali druge pomanjkljivosti pri izpolnitvi Prodajne pogodbe.

 14.4. Če Uporabnik ugotovi pomanjkljivosti pri izpolnitvi Prodajne pogodbe, mora morebitno reklamacijo takoj posredovati Woltu ali Partnerju, skupaj z jasnim opisom ugotovljenih pomanjkljivosti. Pri Maloprodajnih izdelkih je treba obvestila o napakah predložiti v razumnem roku od odkritja napake, vendar najpozneje v dveh mesecih po odkritju. Prosimo upoštevajte, da je v primeru napak v živilih ali drugih izdelkih, ki se zaradi njihove narave hitro pokvarijo ali starajo, ključnega pomena, da pomanjkljivosti javite čim prej, da omogočite pravilno preiskavo in preveritev pomanjkljivosti. V primeru napake Maloprodajnega izdelka vam bomo povrnili stroške v skladu z veljavno zakonodajo.

14.5. Wolt izključuje vsakršno odgovornost za izgubo ali škodo, ki lahko nastane vam ali katerikoli tretji osebi v zvezi s Storitvijo Wolt, razen če takšna izguba ali škoda nastane kot posledica Woltovega naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti ali če gre za kakršnokoli drugo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.

 14.6. Apple nima nikakršne obveznosti zagotavljati kakršnihkoli vzdrževalnih in podpornih storitev v zvezi z Aplikacijo Wolt. V obsegu, kolikor veljavna zakonodaja zahteva kakršnokoli vzdrževanje ali podporo, smo takšno vzdrževanje ali podporo dolžni zagotoviti mi, in ne Apple. V obsegu, kolikor po zakonu obstaja kakršnokoli jamstvo, ki se mu ni mogoče odpovedati, smo za takšno jamstvo odgovorni izključno mi, in ne Apple. Mi, in ne Apple, smo odgovorni za obravnavo vseh zahtevkov Uporabnika ali katerekoli tretje osebe v zvezi z Aplikacijo Wolt za iOS ali Uporabnikovim posedovanjem in/ali uporabo Aplikacije Wolt za iOS, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke v zvezi z odgovornostjo za izdelke; (ii) kakršnekoli zahtevke glede neskladnosti Aplikacije Wolt za iOS s katerokoli pravno ali zakonsko zahtevo ter (iii) zahtevki, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu potrošnikov ali zasebnosti ali druge podobne zakonodaje, vključno v zvezi z uporabo ogrodij HealthKit in HomeKit v Aplikaciji Wolt za iOS. 

15. Veljavno pravo in reševanje sporov

 15.1. Za te Pogoje storitve in njihovo razlago se uporablja finsko pravo.

 15.2. Če ste potrošnik, prosimo, upoštevajte, da ne morete biti prikrajšani za pravice, ki jih imate na podlagi obvezne zakonodaje o varstvu potrošnikov države, v kateri imate stalno prebivališče.

 15.3. Za spore, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, je pristojno okrožno sodišče v Helsinkih.. Ne glede na zgornje določbe ima potrošnik vedno pravico sprožiti postopek pred pristojnim sodiščem v kraju svojega stalnega prebivališča. Če ste Uporabnik s stalnim prebivališčem v EU, lahko vi in Wolt za reševanje sporov uporabite tudi platformo za spletno reševanje sporov, ki jo upravlja Evropska komisija. Platforma je na voljo na spletnem mestu ec.europa.eu/odr. Spor lahko predložite tudi odboru za potrošniške spore ali ustrezni drugi ustanovi za izvensodno reševanje sporov v državi svojega stalnega prebivališča.

16. Spremembe

 16.1. Ti Pogoji storitve za uporabnike se lahko spremenijo.

 16.2. Trenutno veljavni Pogoji storitve za uporabnike so dostopni na Spletnem mestu Wolt. Pogojev storitve za uporabnike ne bomo bistveno spremenili ali omejili pravic Uporabnikov po Pogojih storitve za uporabnike, ne da bi Uporabnika o tem obvestili. Če Uporabnik ne soglaša z Woltovimi spremenjenimi Pogoji storitve, mora prenehati uporabljati Storitev Wolt.

17. Prenos pravic in obveznosti

 17.1. Wolt lahko v celoti ali delno prenese katerokoli svojo pravico ali obveznost po teh pogojih na povezano družbo ali naslednika ali na kupca ali prevzemnika njegovega poslovnega premoženja, povezanega s Storitvijo Wolt, brez Uporabnikovega predhodnega soglasja, v obsegu dopuščenim v skladu z veljavnim pravom.

 17.2. Uporabnik ne sme niti v celoti niti delno prenesti nobene svoje pravice ali obveznosti po teh pogojih.

*****

Posodobljeno 12.07. 2021 

 

WOLTOVA IZJAVA O ZASEBNOSTI

 

Družba Wolt Enterprises Oy in nekatere druge družbe skupine Wolt (v nadaljnjem besedilu: Wolt ali mi) obdelujejo osebne podatke uporabnikov Woltovih storitev naročanja hrane (v nadaljnjem besedilu: Aplikacija Wolt) ter obiskovalcev spletnega mesta wolt.com (v nadaljnjem besedilu: Spletno mesto).

 Besedna zveza »Storitve Wolt« v tej Izjavi o zasebnosti skupaj pomeni Spletno mesto in Aplikacijo Wolt. Beseda »Uporabnik« ali »vi« v tej Izjavi o zasebnosti skupaj pomeni naše stranke in stranke družb naše skupine, predstavnike ter druge pooblaščene uporabnike naših poslovnih strank, potencialne stranke in uporabnike Storitev Wolt. Woltova stranka postanete, ko se registrirate v Storitev Wolt in ustvarite uporabniški račun.

 V naši Izjavi o zasebnosti je med drugim pojasnjeno, katere vrste osebnih podatkov obdelujemo, kako obdelujemo osebne podatke in kako lahko uveljavljate svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (npr. pravico do ugovora in pravico dostopa).

 Za nekatere naše storitve lahko velja ločena politika zasebnosti. Če za posamezno storitev velja ločena politika zasebnosti, jo bomo objavili v zvezi z zadevno storitvijo.

 Ta Izjava o zasebnosti se lahko vsakokrat posodobi glede na spremembe praks pri obdelavi podatkov ali zaradi drugih razlogov. Trenutna različica je na voljo na Spletnem mestu. Brez ustreznega obvestila ne bomo bistveno spremenili te Izjave o zasebnosti ali zmanjšali pravic Uporabnikov po tej Izjavi o zasebnosti.

 

1. UPRAVLJAVEC(-I) PODATKOV

Ta politika varstva podatkov velja za obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Wolt. Med obdelavo osebnih podatkov uporabnikov Wolt Enterprises Oy in Wolt, tehnologije d.o.o. Ljubljana skupaj delujeta kot upravljavca osebnih podatkov.

To pomeni, da partnerja skupaj določita namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.Wolt Enterprises Oy je bil imenovan v imenu lokalnih, skupnih upravljavcev osebnih podatkov, da se odzove na vsako zahtevo, vloženo med obdelavo registriranih, veljavnih osebnih podatkov skupine Wolt.

 

2. WOLTOVI KONTAKTNI PODATKI

 Ime: Wolt Enterprises Oy
Matična številka: 2646674-9

Poštni naslov: Arkadiankatu 6, 00100 Helsinki, Finska

E-poštni naslov: support@wolt.com

wolt.com

Kontaktna oseba: Wolt je imenoval pooblaščenca za varstvo podatkov, do katerega lahko pridete prek zgornjih kontaktnih podatkov.

 

3. OSEBNI PODATKI, KI SE OBDELUJEJO, IN VIRI PODATKOV

 Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, se delijo na dve splošni kategoriji podatkov: uporabniške podatke in analitične podatke.

 Uporabniški podatki

 Uporabniški podatki so osebni podatki, ki jih zberemo neposredno od vas oziroma od poslovne stranke, v imenu katere uporabljate Storitve Wolt (v nadaljnjem besedilu: Poslovna stranka). Uporabniške podatke lahko zbiramo od Uporabnikov in Poslovnih strank na različne načine, med drugim ob sklenitvi pogodbe o zagotavljanju storitev s Poslovno stranko, ali ko se Uporabniki registrirajo v Storitve Wolt, prijavijo na elektronske novice ali izpolnijo obrazec. Poleg tega, prosimo, upoštevajte, da zbiramo tudi podrobnosti o transakcijah in plačilih, ki jih opravite prek Storitev Wolt.

 

Uporabniški podatki, ki so potrebni za uporabo Storitev Wolt

 Naslednji osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, so potrebni za pravilno izpolnitev pogodbe med vami ter nami, kot tudi za naš zakoniti interes za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti do Poslovnih strank in za izpolnitev naših zakonskih obveznosti.

 Po sklenitvi pogodbe o zagotavljanju storitev med nami in Poslovno stranko nam Poslovna stranka zagotovi vaše polno ime ter e-poštni naslov. 

 Ko se registrirate v Storitve Wolt in ustvarite uporabniški račun, nam morate zagotoviti naslednje podatke:

●      polno ime

●      telefonsko številko 

●      e-poštni naslov 

●      podatke o svojih plačilnih instrumentih, kot so številke vaših plačilnih instrumentov ter datumi prenehanja veljavnosti vaših plačilnih instrumentov (ti so potrebni za naročanje hrane prek Storitev Wolt, vendar jih Wolt ne shranjuje, saj za obdelavo plačil uporablja zunanjega izvajalca plačilnih storitev)

 Uporabniški podatki, ki nam jih zagotovite prostovoljno

 Svojo uporabniško izkušnjo lahko izboljšate tako, da nam zagotovite naslednje podatke: 

●       Dodatne podatke računa:
- fotografijo
- naslov za dostavo
- podatke o lokaciji (v kolikor vključite dovoljenje, da Wolt lahko upravlja s podatki o vaši lokaciji)
- druge informacije, ki nam jih posredujete pri ustvarjanju računa ali kasneje ob spremembah nastavitev vašega računa)

●      Druge podatke. Obdelujemo lahko tudi druge podatke, ki nam jih zagotovite prostovoljno, kot so:
- informacije, ki nam jih posredujete z ocenjevanjem naših storitev
- informacije o vključitvah in izključitvah iz promocijskih kampanj (opt-in in opt-out)
- informacije, ki nam jih posredujete preko telefona, emaila ali pogovornega okna v aplikaciji, vključno s posnetki klicev, ki jih opravite z našo službo podpore

Poleg uporabniških podatkov, ki jih zberemo od vas in Poslovne stranke, obdelujemo določene vaše osebne podatke, ki jih zagotovijo zunanji izvajalci storitev. 

 Če povežete svoj račun ali se vanj vpišete s Facebookom, Facebook z nami deli vaše osebne podatke, kot so vaša profilna slika, vzorec vaših prijateljev na Facebooku in vaša ID-številka na Facebooku. 

 Analitični podatki

 Čeprav analitičnih podatkov običajno ne uporabljamo, da bi vas prepoznali kot posameznika, vas je bodisi iz teh podatkov samih bodisi iz teh podatkov v kombinaciji ali povezavi z uporabniškimi podatki včasih mogoče prepoznati. V takšnih primerih se lahko tudi analitični podatki v skladu z veljavno zakonodajo štejejo za osebne podatke in jih bomo kot takšne obravnavali.

 Ko obiščete ali uporabljate Storitve Wolt, lahko samodejno zbiramo naslednje analitične podatke:

●      Podatke o napravi. Zbiramo naslednje podatke v zvezi s tehnično napravo, ki jo uporabljate za uporabo Storitev Wolt:
- naprava in identifikacijska številka naprave, IMEI številka naprave
- država
- IP naslov
- tip in verzija brskalnika
- operacijski sistem
- internetni operater
- identifikator oglaševanja na vaši napravi
- identifikator obiskovalca

●      Podatke o uporabi. Zbiramo podatke o vaši uporabi Storitev Wolt, kot so:
- čas, ki ste ga preživeli na Wolt Storitvah
- interakcije z Storitvami Wolt
- informacije o vaših naročilih, narejenih preko Wolt Storitev
- URL naslov spletne strani, ki ste jo obiskali pred obiskom Wolt Storitve in spletne strani, ki ste jo obiskali po obisku Wolt Storitve
- datum in ura obiska Wolt Storitev
- sekcije Wolt Storitev, ki ste jih obiskali
- storitve, ki ste jih iskali medtem ko ste uporabljali Storitve Wolt

Piškotki

Za zbiranje in shranjevanje analitičnih podatkov ter drugih podatkov o Uporabnikih med obiskom Storitev Wolt uporabljamo različne tehnologije, vključno s piškotki in spletnimi svetilniki.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se pošljejo in shranijo v vašo napravo ter nam omogočajo prepoznati obiskovalce Storitev Wolt, olajšati uporabo Storitev Wolt in ustvariti zbirne podatke o naših obiskovalcih. To nam pomaga izboljšati Storitve Wolt in Uporabnikom zagotoviti boljšo storitev. Piškotki ne škodujejo vaši napravi ali datotekam. Piškotke uporabljamo za prilagajanje Storitev Wolt in informacij, ki jih zagotavljamo glede na individualne interese Uporabnikov. Nekateri piškotki so potrebni za uporabo in zagotavljanje brezhibne izkušnje v Storitvi Wolt in se uporabljajo npr. za ohranitev vaše izbire jezika in države. Drugi piškotki zbirajo podatke o tem, na kakšen način uporabljate Storitve Wolt, npr. katere vsebine pogosto obiskujete, z namenom izboljšanja Storitev Wolt. Piškotke lahko uporabljamo tudi za prikazovanje oglasov v Storitvah Wolt ali na izbranih drugih platformah.

 Uporabniki se lahko odločijo nastaviti svoj spletni brskalnik tako, da zavrne piškotke ali jih opozori, ko se ti pošljejo. Informacije o tem, kako lahko prilagodite nastavitve piškotkov na nekaterih priljubljenih brskalnik, med drugim najdete na naslednjih povezavah: 

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

 Prosimo, upoštevajte, da nekateri deli Storitev Wolt morda ne bodo pravilno delovali, če zavrnete uporabo piškotkov.

 Spletni svetilnik je tehnologija, ki omogoča prepoznavo bralcev spletnih mest in elektronskih sporočil, npr. za ugotavljanje, ali je bilo elektronsko sporočilo prebrano. 

 Storitve spletne analitike

 Storitve Wolt uporabljajo Google Analytics in druge storitve spletne analitike za zbiranje analitskih podatkov, pripravo poročil o uporabi s strani obiskovalcev ter izboljšavo Storitev Wolt. Za podrobnosti o storitvi Google Analytics obiščite spletno stran Google Analytics. Za izključitev storitve Google Analytics lahko uporabite naslednje orodje za brskalnik: Dodatek za brskalnik za izključitev storitve Google Analytics.

 Oglaševalski identifikatorji in identifikatorji obiskovalcev

 Storitve Wolt uporabljajo psevdonimizirane identifikatorje za sledenje in predvidevanje vaše uporabe aplikacije ter storitev in vaših preferenc.

 Uporabo teh identifikatorjev lahko izključite tako, da spremenite nastavitve svojega operacijskega sistema, kot sledi:

 Oglaševalske identifikatorje lahko na mobilnih napravah z iOS izključite tako, da vklopite možnost Limit Ad Tracking (Settings à Privacy à Advertising à Limit Ad Tracking). Za več informacij o oglaševalskem identifikatorju si oglejte Applovo spletno stran Oglaševanje in zasebnost.

 Woltove identifikatorje obiskovalcev lahko na mobilnih napravah z iOS in Androidom izključite tako, da spremenite svoje nastavitve (za iOS: Settings à Wolt à Wolt settings à Limit Tracking; za Android: Aplikacija Wolt à zavihek Profile à ikona za nastavitve v zgornjem desnem kotu).

 

4. NAMENI IN ZAKONITA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

 Nameni

 Wolt obdeluje vaše osebne podatke za več namenov. Podatki se lahko obdelujejo za enega ali več spodaj navedenih namenov obdelave hkrati:

 Za zagotavljanje Storitev Wolt in izpolnitev pogodbenih obveznosti (pravna podlaga: izpolnitev pogodbe in zakoniti interes)

 Wolt obdeluje vaše osebne podatke, da bi vam lahko na podlagi pogodbe med vami in Woltom ali med Poslovno stranko in Woltom zagotovil Storitve Wolt, ali je če je to kako drugače potrebno za izvajanje pogodbe med vami in Woltom. Wolt lahko osebne podatke obdeluje tudi kadar je to potrebno zaradi Woltovega zakonitega in pomembnega interesa.

 Podatke uporabljamo npr. za obdelavo vaših zahtevkov, komunikacijo z vami, obdelavo vaših plačil ali morebitnih vračil (kjer je ustrezno) in za zagotovitev informacij, potrebnih za pripravo ali dostavo vašega naročila, svojim partnerjem (restavracijam ali dostavnim službam). Če stopite v stik z našo službo za pomoč strankam, bomo podatke, ki nam jih zagotovite, uporabili za odgovore na vaša vprašanja ali rešitev vaše pritožbe. 

Zbiramo, uporabljamo in delimo lahko podatke o vaši natančni ali približni lokaciji, vključno z geografsko lokacijo vašega računalnika ali mobilnega telefona v realnem času, z namenom, da prikažemo cilj Naročila in natančne podatke o stanju vašega naročila, kot tudi z namenom prikazovanja bližnjih restavracij. Podatki o vaši lokaciji, ki omogočajo osebno identifikacijo, se ne zbirajo ali uporabljajo brez vašega soglasja. V Storitvah Wolt se zahteva dovoljenje za uporabo vaše lokacije. Funkcijo sledenja lahko onemogočite prek Aplikacije Wolt (Profil --> Nastavitve --> Dodatne nastavitve --> Lokacija in potisne nastavitve --> Lokacija) in na računalniku prek nastavitev zasebnosti in varnosti v vašem brskalniku.

Za svoje zakonske obveznosti (pravna podlaga: izpolnitev zakonske obveznosti)

Wolt obdeluje podatke za upravljanje in izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti. To vključuje obdelavo podatkov za izpolnitev knjigovodskih obveznosti in zagotavljanje informacij pristojnim organom, kot so davčni organi.

Za obravnavanje terjatev in sodne postopke (pravna podlaga: zakoniti interes)

Wolt lahko obdeluje podatke v zvezi z obravnavo terjatev, izterjavo dolgov in sodnimi postopki. Podatke lahko obdelujemo tudi za preprečevanje goljufij in zlorabe naših storitev ter zagotavljanje varnosti podatkov, sistemov in omrežij.

 Za komunikacijo s strankami in trženje (pravna podlaga: zakoniti interes)

 Wolt obdeluje vaše osebne podatke za komunikacijo z vami v zvezi s Storitvami Wolt in obveščanje o spremembah v zvezi z njimi. Vaše osebne podatke uporabljamo tudi, da vam tržimo Storitve Wolt. Zakoniti interes je podlaga za obdelavo podatkov npr. ko prilagodimo našo ponudbo in vam ponudimo storitve, ki so za vas bolj relevantne, ter ko analiziramo podatke o vaših interesih in podane povratne informacije za razvoj naših storitev.

 Za izboljševanje kakovosti in analize trendov (pravna podlaga: zakoniti interes)

 Podatke o vaši uporabi Storitev Wolt lahko obdelujemo tudi za izboljševanje kakovosti Storitev Wolt, npr. z analiziranjem trendov pri uporabi Storitev Wolt. Da bi zagotovili, da naše storitve izpolnjujejo vaše potrebe, se lahko osebni podatki uporabljajo za namene, kot so ankete o zadovoljstvu strank. Kadar je mogoče, to počnemo le z uporabo zbirnih podatkov, ki ne omogočajo osebne prepoznave.

 Pravne podlage za obdelavo

 Wolt obdeluje vaše osebne podatke za izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti do vas ali Poslovne stranke in za izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti. Poleg tega lahko vaše osebne podatke obdelujemo za uresničevanje svojega zakonitega interesa za izvajanje, vzdrževanje in razvoj svoje poslovne dejavnosti ter ustvarjanje in ohranjanje poslovnih odnosov s strankami. Pri odločanju o uporabi vaših podatkov na podlagi svojih zakonitih interesov pretehtamo lastne interese glede na vašo pravico do zasebnosti in vam npr. omogočimo preprosto zavrnitev trženjskih sporočil ter vedno, kadar je mogoče, uporabljamo psevdonimizirane podatke ali podatke, ki ne omogočajo osebne prepoznave.

 Pri nekaterih delih Storitev Wolt vas lahko prosimo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov. V tem primeru vaši podatki ne bodo predmet obdelave brez vaše izrecne privolitve, pri čemer lahko privolitev kadarkoli prekličete.

 

5. PRENOS V DRŽAVE ZUNAJ EVROPE

 Wolt praviloma shranjuje vaše osebne podatke znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vendar pa imamo zunanje izvajalce storitev in izvajamo dejavnosti na več geografskih lokacijah. Tako mi kot naši zunanji izvajalci lahko zato prenesemo vaše osebne podatke v države oziroma do njih dostopamo iz držav zunaj Evropskega gospodarskega prostora oziroma države stalnega prebivališča Uporabnika. 

 Izvajamo ustrezne ukrepe, da bi zagotovili ustrezno raven zaščite osebnih podatkov Uporabnikov v državah, v katerih se obdelujejo. Pri prenosu osebnih podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora zagotavljamo ustrezno zaščito z vrsto pogodb z zunanjimi izvajalci na podlagi standardnih pogodbenih klavzul ali z ustreznimi drugimi varnostnimi ukrepi. 

 Za več informacij o prenosu osebnih podatkov se lahko obrnete na nas na zgoraj navedenih naslovih. 

 

6. PREJEMNIKI

Vaše osebne podatke delimo le znotraj Woltove organizacije, če in kolikor je to utemeljeno potrebno za namene te Izjave o zasebnosti.

Vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi osebami zunaj Woltove organizacije, razen naslednjih izjem:

Za namene, določene v tej Izjavi o zasebnosti, in s pooblaščenimi izvajalci storitev

V obsegu, kolikor tretje osebe (kot so restavracija, ki pripravi vaše naročilo, dostavna služba, ki ga dostavi, in Poslovna stranka, ki ga plača, ali katerekoli tretje osebe) potrebujejo dostop do osebnih podatkov za potrebe zagotavljanja Storitev Wolt z naše strani ali strani tretjih oseb, tem tretjim osebam posredujemo vaše podatke. Poleg tega lahko vaše podatke v obdelavo posredujemo tudi svojim povezanim družbam ali pooblaščenim izvajalcem storitev in partnerjem, ki za nas ali v sodelovanju z nami zagotavljajo storitve (vključno s hrambo podatkov, računovodstvom, prodajo in trženjem), in izvajalcem plačilnih storitev, ki obdelujejo vaša plačila.

Kadar podatke obdelujejo tretje osebe v imenu Wolta, izvajamo ustrezne pogodbene in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili, da se vaši podatki obdelujejo izključno za namene, navedene v tej Izjavi o zasebnosti, v skladu z vso veljavno zakonodajo ter predpisi in našimi navodili ter ob upoštevanju ustreznih obveznosti glede zaupnosti in varnostnih ukrepov.

Prosimo, upoštevajte, da se osebni podatki, ki jih zagotovite neposredno tretjim osebam, npr. prek povezave v Storitvah Wolt, obdelujejo v skladu z njihovimi politikami in standardi.

Zaradi pravnih razlogov in za sodne postopke

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami zunaj Wolta, če v dobri veri menimo, da sta dostop do osebnih podatkov in njihova uporaba utemeljeno potrebna za: (i) zagotovitev skladnosti s katerimkoli veljavnim zakonom, predpisom in/ali sodno odločbo; (ii) odkrivanje ter preprečevanje goljufij, kriminala in varnostnih ali tehničnih težav ter druge ukrepe v zvezi s tem in/ali (iii) varovanje interesov ter premoženja ali zagotavljanje varnosti Wolta, Uporabnikov ali javnosti, kolikor je to skladno z zakonodajo. Kadar bo mogoče, vas bomo obvestili o takšni obdelavi.

Zaradi drugih zakonitih razlogov

Če bo Wolt udeležen v združitvi, prevzemu ali odprodaji premoženja, lahko vaše osebne podatke prenesemo tretji osebi, ki bo udeležena pri tem. Vendar pa bomo še naprej zagotavljali zaupnost vseh varnost podatkov. Vse zadevne Uporabnike bomo obvestili, ko se njihovi osebni podatki prenesejo ali zanje začne veljati druga izjava o zasebnosti. 

Z vašo izrecno privolitvijo

Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami zunaj Wolta, kadar v to izrecno privolite. To privolitev imate pravico kadarkoli brezplačno preklicati. Če želite to pravico uveljavljati, stopite v stik z nami.

 

7. OBDOBJE HRAMBE

Wolt vaših osebnih podatkov ne hrani dlje, kot je zakonsko dovoljeno in potrebno za zagotavljanje Storitev Wolt ali njihovih zadevnih delov. Obdobje hrambe je odvisno od narave podatkov in namenov obdelave. Najdaljše možno obdobje se torej razlikuje glede na uporabo. Wolt si razumno prizadeva za ohranitev točnosti osebnih podatkov in izbris napačnih ali nepotrebnih osebnih podatkov.

Večina osebnih podatkov v zvezi z uporabniškim računom Uporabnika za Storitve Wolt se izbriše 90 dni po tem, ko Uporabnik izbriše svoj uporabniški račun za Storitve Wolt. Del osebnih podatkov v zvezi z uporabniškim računom Uporabnika za Storitve Wolt se nato lahko shrani le tako dolgo, kolikor njihovo obdelavo zahteva zakonodaja ali je ta utemeljeno potrebna za izpolnitev naših zakonskih obveznosti ali uresničevanje naših zakonitih interesov, kot so obravnava terjatev, knjigovodstvo, notranje poročanje in poravnave. Vsi osebni podatki v zvezi z uporabniškim računom Uporabnika za Storitve Wolt se izbrišejo najpozneje 10 let po tem, ko Uporabnik izbriše svoj uporabniški račun za Storitve Wolt, z izjemo osebnih podatkov, ki so potrebni v določenih redkih primerih, kot so sodni postopki.

Analitske podatke Uporabnikov, ki nimajo računa za Storitve Wolt, hranimo 90 dni.

 

8. VAŠE PRAVICE

Pravica dostopa

Imate pravico, da dostopate do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in se z njimi seznanite. Določene podatke si lahko ogledate v uporabniškem računu za Storitve Wolt, lahko pa tudi zahtevate kopijo svojih osebnih podatkov s pomočjo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Pravica do preklica privolitve

Kadar obdelava temelji na privolitvi Uporabnika, lahko Uporabnik to privolitev kadarkoli brezplačno prekliče. Zaradi preklica privolitve boste morda imeli manj možnosti pri uporabi Storitev Wolt. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem.

Pravica do popravka

Imate pravico do popravka ali dopolnitve nepravilnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki jih hranimo. Nekatere osebne podatke lahko popravite ali posodobite v uporabniškem računu za Storitve Wolt. 

Pravica do izbrisa

Zahtevate lahko tudi, naj izbrišemo vaše osebne podatke iz svojih sistemov, npr. kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, v katere so bili dani. Takšno zahtevo bomo izpolnili, razen če imamo utemeljen razlog, da podatkov ne izbrišemo. Če želite izbrisati take podatke, vam morda ne bomo mogli zagotoviti Storitev Wolt ali nekaterih njihovih funkcij.

Pravica do ugovora

Imate pravico do ugovora zoper določeno uporabo vaših osebnih podatkov, če se ti podatki obdelujejo za druge namene, razen kolikor je potrebno za zagotavljanje Storitev Wolt ali izpolnitev zakonske obveznosti. Lahko na primer zahtevate, da prenehamo obdelovati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja ali profiliranja na podlagi zakonitih interesov. Če podate ugovor zoper nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, boste morda imeli manj možnosti pri uporabi Storitev Wolt.

Pravica do omejitve obdelave

Zahtevate lahko omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, npr. kadar je vaša zahteva za izbris ali popravek ali ugovor v obravnavi in/ali kadar nimamo zakonitih razlogov za obdelavo vaših podatkov. V primeru, da je obdelava omejena, se vaši podatki zgolj shranijo in niso predmet nadaljnje obdelave. Če na primer ugovarjate točnosti svojih podatkov, bodo obdelava takšnih podatkov omejena, dokler se ne zagotovi, da so podatki točni. Vendar pa boste zaradi tega morda imeli manj možnosti pri uporabi Storitev Wolt.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Ko obdelava poteka avtomatizirano in na podlagi pogodbe ali soglasja, imate pravico prejeti osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili, v strukturirani obliki v splošno uporabljanem formatu in neodvisno prenašati te podatke tretjim osebam.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate tako, da nam na zgoraj navedene naslove pošljete dopis ali elektronsko sporočilo z naslednjimi podatki: vašim polnim imenom, naslovom, e-poštnim naslovom in telefonsko številko. Zahtevamo lahko dodatne informacije, ki so potrebne za potrditev vaše istovetnosti. Zahteve, ki se neutemeljeno ponavljajo, so pretirane ali so očitno neutemeljene, lahko zavrnemo ali vam zanje zaračunamo. 

 

9. NEPOSREDNO TRŽENJE

Lahko vam pošiljamo informacije, novice in ponudbe o Storitvah Wolt na podlagi odnosa med vami kot stranko in Woltom. V drugih primerih ne izvajamo neposrednega trženja brez vašega izrecnega soglasja. Uporabnik ima pravico prepovedati uporabo svojih osebnih podatkov za neposredno trženje, tržne raziskave in oblikovanje profilov za namene neposrednega trženja, in sicer tako, da stopi v stik z nami na zgoraj navedenih naslovih, ali z uporabo funkcionalnosti Storitev Wolt ali možnosti odjave, ki je ponujena v zvezi s kakršnimikoli neposrednimi trženjskimi sporočili.

 

10. VLOŽITEV PRITOŽBE

Če Uporabnik meni, da naša obdelava osebnih podatkov ni skladna z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, lahko vloži pritožbi pri lokalnem nadzornem organu za varstvo podatkov na Finskem, tj. pri Varuhu osebnih podatkov (tietosuoja.fi). Uporabnik lahko vloži pritožbo tudi pri lokalnem nadzornem organu za varstvo podatkov v državi svojega stalnega prebivališča.

 

11. VARNOST PODATKOV

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo, varujemo z upravnimi, organizacijskimi, tehničnimi in fizičnimi varnostnimi ukrepi. Ti ukrepi npr., kadar je primerno, vključujejo šifriranje, psevdonimizacijo, požarne zidove, varovane objekte in sisteme za nadzor dostopa. Naše varnostne kontrole so zasnovane tako, da zagotavljajo ustrezno raven zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti podatkov ter možnost njihove obnovitve. Storitve Wolt, sisteme in druga sredstva redno preizkušamo, da bi odkrili varnostne ranljivosti.

Če kljub varnostnim ukrepom pride do kršitve varnosti, za katero je mogoče pričakovati, da bo negativno vplivala na zasebnost Uporabnikov, bomo o kršitvi takoj, ko bo mogoče, obvestili vse zadevne Uporabnike in druge prizadete osebe ter pristojne organe, kadar to zahteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov.

 

Guidelines for Wolt Partners